Ktl-icon-tai-lieu

100 câu hỏi môn hành vi tổ chức

Được đăng lên bởi hoacomay20101985
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 401 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI HỌC KỲ
MÔN: HÀNH VI TỔ CHỨC
ĐỀ SỐ 1
THỜI GIAN: 90 PHÚT
(Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu)

1. Hành vi tổ chức bao gồm:
a. Hành vi và thái độ cá nhân
b. Hành vi và thái độ cá nhân với tập thể
c. Hành vi và thái độ cá nhân với tổ chức
d. Tất cả đều đúng
2. Hành vi tổ chức chỉ nghiên cứu những thái độ
và hành vi quyết định đến kết quả của người
lao động
a. Đúng
b. Sai
3. Hành vi tổ chức có mối quan hệ với các
môn học
a. Khoa học chính trị
b. Tâm lý xã hội
c. Nhân chủng học
d. Tất cả đều đúng
4. Đối tượng nghiên cứu hành vi tổ chức:
a. Hành vi con người trong tổ chức
b. Tạo ra môi trường có tính toàn cầu
c. Cải thiện kỹ năng con người
d. Cải thiện chất lượng và năng suất
5. Hành vi tổ chức có chức năng:
a. Chức năng giải thích
b. Chức năng dự đoán
c. Chức năng kiểm soát
d. Tất cả đều đúng
6. Đặc tính nào dưới đây không thuộc đặc tính
tiểu sử
a. Khả năng
b. Tuổi tác
c. Tình trạng gia đình
d. Thâm niên công tác
7. Những khả năng nào không nằm trong
khả năng suy nghĩ
a. Suy luận suy diễn
b. Sự cân bằng

c. Tốc độ nhận thức
d. Khả năng hình dung
8. Chín khả năng hành động được chia thành 3
nhóm
a. Yếu tố sức mạnh, sức chịu đựng, yếu tố
linh hoạt
b. Yếu tố linh hoạt, sức chịu đựng, sức bật
c. Yếu tố sức mạnh, yếu tố linh hoạt, yếu
tố khác
d. Tất cả đều sai
9. Các yếu tố xác định tính cách
a. Di truyền- môi trường- khả năng
b. Di truyền- khả năng- đặc tính tiểu sử
c. Di truyền- khả năng- ngữ cảnh
d. Di truyền- môi trường- ngữ cảnh
10. Tính cách hướng ngoại là:
a. Có óc tưởng tượng, nhạy cảm về nghệ
thuật
b. Bình tĩnh, nhiệt tình, chắc chắn
c. Dễ hội nhập, hay nói, quyết đoán
d. Tất cả đều sai
11. Thái độ của cá nhân trong tổ chức có các loại
a. Sự hài lòng trong công việc
b. Gắn bó với công việc
c. Cam kết với tổ chức
d. Tất cả đều đúng
12. Nhân tố nào quyết định đến sự hài lòng trong
công việc
a. Công bằng trong khen thưởng
b. Đồng nghiệp ủng hộ
c. Công việc phù hợp với tính cách
d. Tất cả đều đúng
13. Phản ứng của nhân viên khi bất mãn tổ
chức
a. Rời bỏ tổ chức, góp ý tích cực và xây dựng,
làm cho tình hình tồi tệ.
b. Góp ý tích cực và xây dựng, tăng năng suất
lao động, thuyên chuyển
c. Làm cho tình hình tốt hơn, góp ý tích cực và
xây dựng, rời bỏ tổ chức
d. Tất cả đều sai
13. Sự hài lòng trong công việc là một thái độ
chung đối với công việc của một người; sự

khác biệt giữa số lần khen thưởng mà người
làm việc nhận được và số lần khen thưởng mà
họ tin là mình lẽ ra không nhận được.
a. Đúng
b. Sai
15. Nhận thức là một quá trình qua đó cá nhân tổ...
THI H C KĐỀ
MÔN: HÀNH VI T CH C
S 1ĐỀ
TH I GIAN: 90 PHÚT
(Sinh viên không đ c phép s d ng tài li u)ượ
1. Hành vi t ch c bao g m:
a. Hành vi và thái đ cá nhân
b. Hành vi và thái đ cá nhân v i t p th
c. Hành vi và thái đ cá nhân v i t ch c
d. T t c đ u đúng
2. Hành vi t ch c ch nghiên c u nh ng thái đ
và hành vi quy t đ nh đ n k t qu c a ng i ế ế ế ườ
lao đ ng
a. úngĐ
b. Sai
3. Hành vi t ch c có m i quan h v i các
môn h c
a. Khoa h c chính tr
b. Tâm lý xã h i
c. Nhân ch ng h c
d. T t c đ u đúng
4. i t ng nghiên c u hành vi t ch c:Đố ượ
a. Hành vi con ng i trong t ch cườ
b. T o ra môi tr ng có tính toàn c u ườ
c. C i thi n k n ng con ng i ă ườ
d. C i thi n ch t l ng và n ng su t ượ ă
5. Hành vi t ch c có ch c n ng: ă
a. Ch c n ng gi i thích ă
b. Ch c n ng d đoán ă
c. Ch c n ng ki m soát ă
d. T t c đ u đúng
6. c tính nào d i đây không thu c đ c tính Đặ ướ
ti u s
a. Kh n ng ă
b. Tu i tác
c. Tình tr ng gia đình
d. Thâm niên công tác
7. Nh ng kh n ng nào không n m trong ă
kh n ng suy ngh ă ĩ
a. Suy lu n suy di n
b. S cân b ng
c. T c đ nh n th c
d. Kh n ng hình dung ă
8. Chín kh n ng hành đ ng đ c chia thành 3 ă ượ
nhóm
a. Y u t s c m nh, s c ch u đ ng, y u t ế ế
linh ho t
b. Y u t linh ho t, s c ch u đ ng, s c b tế
c. Y u t s c m nh, y u t linh ho t, y u ế ố ứ ế ế
t khác
d. T t c đ u sai
9. Các y u t xác đ nh tính cáchế
a. Di truy n- môi tr ng- kh n ng ườ ă
b. Di truy n- kh n ng- đ c tính ti u s ă
c. Di truy n- kh n ng- ng c nh ă
d. Di truy n- môi tr ng- ng c nh ườ
10. Tính cách h ng ngo i là:ướ
a. Có óc t ng t ng, nh y c m v ngh ưở ượ
thu t
b. Bình t nh, nhi t tình, ch c ch nĩ
c. D h i nh p, hay nói, quy t đoán ế
d. T t c đ u sai
11. Thái đ c a cá nhân trong t ch c có các lo i
a. S hài lòng trong công vi c
b. G n bó v i công vi c
c. Cam k t v i t ch cế
d. T t c đ u đúng
12. Nhân t nào quy t đ nh đ n s hài lòng trong ế ế
công vi c
a. Công b ng trong khen th ng ưở
b. ng nghi p ng hĐồ
c. Công vi c phù h p v i tính cách
d. T t c đ u đúng
13. Ph n ng c a nhân viên khi b t mãn t
ch c
a. R i b t ch c, góp ý tích c c và xây d ng,
làm cho tình hình t i t .
b. Góp ý tích c c và xây d ng, t ng n ng su t ă ă
lao đ ng, thuyên chuy n
c. Làm cho tình hình t t h n, góp ý tích c c và ơ
xây d ng, r i b t ch c
d. T t c đ u sai
13. S hài lòng trong công vi c là m t thái đ
chung đ i v i công vi c c a m t ng i; s ườ
100 câu hỏi môn hành vi tổ chức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
100 câu hỏi môn hành vi tổ chức - Người đăng: hoacomay20101985
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
100 câu hỏi môn hành vi tổ chức 9 10 532