Ktl-icon-tai-lieu

100 Câu lí thuyết hóa chọn lọc phần 1

Được đăng lên bởi Trần Thư
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1088 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC
LÍ THUYẾT CHỌN LỌC
Bộ 800 câu hỏi được chị soạn theo hướng ra đề. Học sinh biết, học sinh hiểu, và học sinh vận dụng
đã được hoàn thành, chị chia sẻ 100 câu đầu tiên của bộ 800 câu
Cảm ơn các e! Nguồn động lực (^_^)
Có chỗ nào sai xót xin được các bạn đọc góp ý chân thành để chị sửa nhé!!!
Hẹn là chủ nhật tới chị sẽ công bố 100 câu tiếp theo (^_^). (Kèm cả đáp án của những câu này nữa
:3. Mong các e ủng hộ và chờ đón )
Câu 1: Cho vào ống nghiệm 1 – 2ml dung dịch Na2SiO3 đặc. Sục khí CO2 vào tận đáy ống nghiệm thấy
hiện tượng là
A. Có H2SiO3 được tạo ra, dạng keo
B. Có H2SiO3 được tạo ra, dạnh tinh thể
C. Có H2SiO3 được tạo ra, dạng vô định hình
D. Có H2SiO3 được tạo ra, dạng keo lỏng, không tan
Câu 2: Có hai ống nghiệm, mỗi ống chứa một ml dung dịch brôm trong nước, có màu vàng nhạt. Thêm
vào ống thứ nhất 1ml hexan và ống thứ hai 1ml hex-1-en. Lắc đều 2 ống nghiệm, sau đó để yên 2 ống
trong vài phút. Hiện tượng nào sau đây không đúng với thí nghiệm đã cho
A. Có sự tách lớp các chất lỏng ở cả hai ống nghiệm
B. Màu vàng nhạt vẫn không đổi ở ống nghiệm thứ nhất
C. Dung dịch ban đầu có màu nâu, sau đó màu nâu nhạt dần ở ống thứ 2
D. Ở ống nghiệm thứ 2 tạo ra dung dịch đồng nhất.
Câu 3: Sục từ từ cho đến dư khí clo vào dung dịch KBr. Hiện tượng quan sát được là
A. Dung dịch có màu nâu
B. Dung dịch ban đầu có màu nâu đỏ, sau đó màu nâu đỏ nhạt dần
C. Dung dịch ban đầu có màu nâu đỏ, sau đó màu nâu đỏ đậm dần
D. Dung dịch không màu chuyển sang màu nâu đỏ sau đó màu nâu đỏ nhạt dần
Câu 4: Dung dịch X gồm (KI lẫn hồ tinh bột). Cho dung dịch X lần lượt vào các ống nghiệm đựng riêng
biệt chất sau: O3, Cl2, S, H2O2, FeCl3, AgNO3. Số ống nghiệm chuyển sang màu xanh là
A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: Sục khí H2S vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4 thấy có kết tủa màu đen xuất hiện. Hiện
tượng thí nghiệm trên chứng tỏ điều gì

Cô Thư - Gia sư/Luyện thi chuyên/Luyện thi ĐH Môn Hóa Học

Facebook: 

TÀI LIỆU LUYỆN THI ĐẠI HỌC MÔN HÓA HỌC
LÍ THUYẾT CHỌN LỌC
A. H2S có tính axit yếu hơn H2SO4
B. H2S có tính axit mạnh hơn H2SO4, nên đẩy được gốc SO24 ra khỏi muối.
C. Kết tủa CuS không tan trong axit mạnh
D. Phản ứng này thuộc loại phản ứng oxi hóa khử.
Câu 6: Khi làm thí nghiệm trực tiếp với P trắng cần lưu ý
A. Cầm bằng tay, có đeo găng
B. Dùng kẹp gắp nhanh mẩu P ra khỏi lọ, cho ngay vào nước khi chưa dùng đến.
C. Tránh P trắng tiếp xúc với nướC.
D. Nếu chưa đùng tới, cứ để mẩu P trắng trong đĩa ngo...
TÀI LIU LUYỆN THI ĐI HC MÔN HÓA HC
LÍ THUYT CHN LC
Cô Thư - Gia sư/Luyện thi chuyên/Luyn thi ĐH Môn Hóa Hc
Facebook: https://www.facebook.com/tranthu131091
B 800 câu hỏi được ch soạn theo hướng ra đ. Hc sinh biết, hc sinh hiu, và hc sinh vn dng
đã được hoàn thành, ch chia s 100 câu đầu tiên ca b 800 câu
Cảm ơn các e! Nguồn động lc (^_^)
Có ch nào sai xót xin được các bạn đọc góp ý chân thành để ch sa nhé!!!
Hn là ch nht ti ch s công b 100 câu tiếp theo (^_^). (Kèm c đáp án của nhng câu này na
:3. Mong các e ng h và ch đón )
Câu 1: Cho vào ng nghim 1 2ml dung dch Na
2
SiO
3
đặc. Sc khí CO
2
vào tận đáy ống nghim thy
hiện tượng
A. Có H
2
SiO
3
được to ra, dng keo
B. Có H
2
SiO
3
được to ra, dnh tinh th
C. Có H
2
SiO
3
được to ra, dạng vô định hình
D. Có H
2
SiO
3
được to ra, dng keo lng, không tan
Câu 2: hai ng nghim, mi ng cha mt ml dung dịch brôm trong nước, màu vàng nht. Thêm
vào ng th nht 1ml hexan ng th hai 1ml hex-1-en. Lắc đu 2 ng nghiệm, sau đó để yên 2 ng
trong vài phút. Hiện tượng nào sau đây không đúng với thí nghiệm đã cho
A. Có s tách lp các cht lng c hai ng nghim
B. Màu vàng nht vẫn không đổi ng nghim th nht
C. Dung dịch ban đầu có màu nâu, sau đó màu nâu nhạt dn ng th 2
D. ng nghim th 2 to ra dung dịch đồng nht.
Câu 3: Sc t t cho đến dư khí clo vào dung dịch KBr. Hiện tượng quan sát được là
A. Dung dch có màu nâu
B. Dung dịch ban đầu có màu nâu đỏ, sau đó màu nâu đỏ nht dn
C. Dung dịch ban đầu có màu nâu đỏ, sau đó màu nâu đỏ đậm dn
D. Dung dch không màu chuyển sang màu nâu đỏ sau đó màu nâu đỏ nht dn
Câu 4: Dung dch X gm (KI ln h tinh bt). Cho dung dch X lần lượt vào các ng nghiệm đựng riêng
bit cht sau: O
3
, Cl
2
, S, H
2
O
2
, FeCl
3
, AgNO
3
. S ng nghim chuyn sang màu xanh là
A. 2 B. 3 C. 4 D. 5
Câu 5: Sc khí H
2
S
vào ng nghiệm đựng dung dch CuSO
4
thy kết tủa màu đen xut hin. Hin
ng thí nghim trên chng t điều gì
100 Câu lí thuyết hóa chọn lọc phần 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
100 Câu lí thuyết hóa chọn lọc phần 1 - Người đăng: Trần Thư
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
100 Câu lí thuyết hóa chọn lọc phần 1 9 10 751