Ktl-icon-tai-lieu

100 CÂU ÔN TẬP CON LẮC LÒ XO 2015 2016

Được đăng lên bởi Lamphong Windy
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 721 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
Luyện Thi Đại Học 2015 - 2016 - Vật Lý [5K]

Thầy Lâm Phong

BÀI TẬP CƠ BẢN ÔN TẬP
CON LẮC LÒ XO
Câu 1: Một vật có khối lượng m = 400g được treo vào lò xo có khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 40
N/m. Đưa vật đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ, vật dao động điều hòa. Chọn gốc tọa độ tại VTCB,
chiều dương hướng xuống. Gốc thời gian là lúc vật bắt đầu dao động. Lấy g = 10m/s2. phương trình dao động
của vật là ?
Câu 2: Một con lắc lò xo có khối lượng m = 2 kg dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Vận tốc có độ
lớn cực đại bằng 0,6 m/s. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí x = 3 2 cm theo chiều âm và tại đó động năng
bằng thế năng. Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng. Phương trình dao động của vật là ?
Câu 3: Khi treo vật m vào một lò xo thẳng đứng thì cho lò xo giãn ra một đoạn 25 cm. Từ VTCB kéo vật
xuống theo phương thẳng đứng một đoạn 2 cm rồi truyền cho vận tốc  48 cm/s hướng về VTCB, vật DĐĐH.
Chọn chiều dương hướng dương, gốc thời gian là lúc thả vật. Lấy g = 2 (m/s2). Phương trình dao động của vật
là ?
Câu 4: Một CLLX treo thẳng đứng, vật nặng khối lượng m = 250g. Chọn Ox thẳng đứng, chiều dương hướng
xuống, gốc tọa độ tại VTCB. Kéo vật xuống dưới đến vị trí lò xo dãn 6,5 cm rồi thả nhẹ, vật DĐĐH với năng
lượng 80 mJ. Chọn t = 0 lúc thả vật, lấy g = 10 m/s2. Phương trình dao động của vật ?
Câu 5: Khi nói về DĐĐH của CLLX trên mặt phẳng nằm ngang, phát biểu nào sau đây là đúng:
A. gia tốc của vật cực đại khi vật qua VTCB
B. tốc độ của vật đạt cực khi vật qua vị trí biên
C. lực kéo về có độ lớn cực đại khi vật qua VTCB
D. lực kéo tỉ lệ với li độ và hướng về VTCB
Câu 6: Một CLLX gồm một quà cầu nhỏ khối lượng m, lò xo có độ cứng K , dao động điều hòa với tần số f
trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát, Nếu gắn thêm vật nặng có khối lượng 3m thì hệ dao động có tần số là
f ' lúc này bằng:
f
f
A. f ' = f 3
B. f ' = f 2
C. f ' =
D. f ' =
2
2
Câu 7: CLLX gồm vật nặng khối lượng m, lò xo độ cứng K, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với
tần số 3Hz. Treo thêm vật nặng có khối lượng 62,5g thì tần số dao động của con lắc bây giờ là 2Hz. Khối lượng
m của con lắc bằng:
A. 100g
B. 75g
C. 50g
D. 200g
Câu 8: CLLX gồm viên bi khối lượng m, lò xo có độ cứng K treo thẳng đứng. Khi cân bằng lò xo dãn một
đoạn ∆l. Kích thích cho viên bi DĐĐH, tại nơi có gia tốc trọng trường g thì tần số dao động của con lắc được
xác định bởi công thức:
A. f =

1
2

∆l
g

B. f =

1
2

g
∆l

C. f = 2

∆l
g

D. f =

1
2

m
K

Câu 9: CLLX gồm vật nặng có khối lư...
Luyện Thi Đại Học 2015 - 2016 - Vật Lý [5K] Thầy Lâm Phong
Thiếu thận trọng tai hại nhiều hơn thiếu hiểu biết
1
1
Câu 1: Một vật khối lượng m = 400g được treo vào xo khối lượng không đáng kể, độ cứng k = 40
N/m. Đưa vật đến vị trí lò xo không biến dạng rồi thả nhẹ, vật dao động điều hòa. Chọn gốc tọa độ tại VTCB,
chiều dương hướng xuống. Gốc thời gian là lúc vật bắt đầu dao động. Lấy g = 10m/s
2
. phương trình dao động
của vật là ?
Câu 2: Một con lắc xo khối lượng m = 2 kg dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Vận tốc có độ
lớn cực đại bằng 0,6 m/s. Chọn gốc thời gian là lúc vật qua vị trí x = 3 2 cm theo chiều âm và tại đó động năng
bằng thế năng. Chọn gốc tọa độ tại vị trí cân bằng. Phương trình dao động của vật là ?
Câu 3: Khi treo vật m vào một xo thẳng đứng thì cho xo giãn ra một đoạn 25 cm. Từ VTCB kéo vật
xuống theo phương thẳng đứng một đoạn 2 cm rồi truyền cho vận tốc 48 cm/s hướng về VTCB, vật DĐĐH.
Chọn chiều dương hướng dương, gốc thời gian là lúc thả vật. Lấy g =
2
(m/s
2
). Phương trình dao động của vật
là ?
Câu 4: Một CLLX treo thẳng đứng, vật nặng khối lượng m = 250g. Chọn Ox thẳng đứng, chiều ơng hướng
xuống, gốc tọa độ tại VTCB. Kéo vật xuống dưới đến vị trí xo n 6,5 cm rồi thả nhẹ, vật DĐĐH với năng
lượng 80 mJ. Chọn t = 0 lúc thả vật, lấy g = 10 m/s
2
. Phương trình dao động của vật ?
Câu 5: Khi nói về DĐĐH của CLLX trên mặt phẳng nằm ngang, phát biểu nào sau đây là đúng:
A. gia tốc của vật cực đại khi vật qua VTCB
B. tốc độ của vật đạt cực khi vật qua vị trí biên
C. lực kéo về có độ lớn cực đại khi vật qua VTCB
D. lực kéo tỉ lệ với li độ và hướng về VTCB
Câu 6: Một CLLX gồm một quà cầu nhỏ khối ợng m, xo có độ cứng K , dao động điều a với tần số f
trên mặt phẳng nằm ngang không ma sát, Nếu gắn thêm vật nặng có khối lượng 3m thì hệ dao động có tần số là
f ' lúc này bằng:
A. f ' = f 3 B. f ' = f 2 C. f ' =
f
2
D. f ' =
f
2
Câu 7: CLLX gồm vật nặng khối lượng m, xo độ cứng K, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với
tần số 3Hz. Treo thêm vật nặng có khối lượng 62,5g thì tần số dao động của con lắc bây giờ là 2Hz. Khối lượng
m của con lắc bằng:
A. 100g B. 75g C. 50g D. 200g
Câu 8: CLLX gồm viên bi khối lượng m, xo độ cứng K treo thẳng đứng. Khi cân bằng xo dãn một
đoạn ∆l. Kích thích cho viên bi DĐĐH, tại nơi gia tốc trọng trường g thì tần số dao động của con lắc được
xác định bởi công thức:
A. f =
1
2
∆l
g
B. f =
1
2
g
∆l
C. f = 2
∆l
g
D. f =
1
2
m
K
Câu 9: CLLX gồm vật nặng khối lượng m, lò xo độ cứng K dao động điều hòa. Nếu khối lượng m =
100g thì chu kỳ con lắc là 2s. Để chu kỳ con lắc là 1s thì vật nặng có khối lượng m' bằng:
A. 50 g B. 25g C. 200g D. 400g
Câu 10: Treo quả cầu khối lượng m o đầu ới của một lò xo có độ cứng K treo thẳng đứng, khi quả cầu
VTCB, thì xo dãn 10 cm. Lấy g = 10m/s
2
. Kích thích cho quả cầu DĐĐH. Tại thời điểm t, tốc độ gia tốc
của quả cầu lần lượt là 20cm/s và 2 3 m/s
2
. Biên độ dao động của con lắc là ?
Câu 11: Một CLLX dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với tần số 2,5 Hz. khi vật VTCB, lò xo dài
38 cm. Lấy g =
2
m/s
2
. Chiều dài tự nhiên l
o
của lò xo là:
A. 32 cm B. 36 cm C. 34 cm D. 37,6 cm
Câu 12: Một CLLX treo thẳng đứng, gồm quả cầu nhỏ khối lượng m = 100g xo độ cứng K =
20N/m. o quả cầu thẳng đứng xuống dưới cách VTCB một đoạn 2 3 cm rồi thả cho quả cầu hướng trở về
BÀI TẬP CƠ BẢN ÔN TẬP
CON LẮC LÒ XO
100 CÂU ÔN TẬP CON LẮC LÒ XO 2015 2016 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
100 CÂU ÔN TẬP CON LẮC LÒ XO 2015 2016 - Người đăng: Lamphong Windy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
100 CÂU ÔN TẬP CON LẮC LÒ XO 2015 2016 9 10 794