Ktl-icon-tai-lieu

100 câu trắc nghiệm lý thuyết hóa học (P1)

Được đăng lên bởi tuanbaros
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 253 lần   |   Lượt tải: 0 lần
KS: Nguyễn Thanh Tuấn

SĐT: 0982812532

TRẮC NGHIỆM LÝ THUYẾT HÓA HỌC 2015
(Phần 1)
Câu 1: SO2 luôn thể hiện tính khử trong các phản ứng với
A. H2S, O2, nước Br2.
B. dung dịch NaOH, O2, dung dịch KMnO4.
C. dung dịch KOH, CaO, nước Br2.
D. O2, nước Br2, dung dịch KMnO4.
3+
2+
Câu 2: Để khử ion Fe trong dung dịch thành ion Fe có thể dùng một lượng dư
A. kim loại Mg.
B. kim loại Cu.
C. kim loại Ba.
D. kim loại Ag.
Câu 3: Trong số các dung dịch: Na2CO3, KCl, CH3COONa, NH4Cl, NaHSO4, C6H5ONa, những
dung dịch có pH > 7 là
A. Na2CO3, C6H5ONa, CH3COONa.
B. Na2CO3, NH4Cl, KCl.
C. KCl, C6H5ONa, CH3COONa.
D. NH4Cl, CH3COONa, NaHSO4.
Câu 4: Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Sn;
Fe và Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch axit, số cặp kim loại trong đó Fe bị phá hủy
trước là
A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
2+
Câu 5: Thứ tự một số cặp oxi hóa – khử trong dãy điện hóa như sau: Fe /Fe; Cu2+/Cu; Fe3+/Fe2+.
Cặp chất không phản ứng với nhau là
A. Fe và dung dịch CuCl2.
B. Fe và dung dịch FeCl3.
C. dung dịch FeCl2 và dung dịch CuCl2.
D. Cu và dung dịch FeCl3.
Câu 6: Phản ứng hóa học xảy ra trong trường hợp nào dưới đây không thuộc loại phản ứng nhiệt
nhôm?
A. Al tác dụng với Fe3O4 nung nóng.
B. Al tác dụng với CuO nung nóng.
C. Al tác dụng với Fe2O3 nung nóng.
D. Al tác dụng với axit H2SO4 đặc, nóng.
Câu 7: Cho các chất sau: phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri hiđroxit. Số cặp chất tác
dụng với nhau là
A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
Câu 8: Cho sơ đồ chuyển hóa: Glucozo  X  Y  CH3COOH. Hai chất X, Y lần lượt là
A. CH3CH2OH và CH2=CH2.
B. CH3CHO và CH3CH2OH.
C. CH3CH2OH và CH3CHO.
D. CH3CH(OH)COOH và CH3CHO.
Câu 9: Cho các nguyên tố M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) và R (Z = 19). Độ âm điện của các
nguyên tố tăng dần theo thứ tự
A. M < X < Y < R.
B. R < M < X < Y.
C. Y < M < X < R.
D. M < X < R < Y.
Câu 10: Trong công nghiệp, natri hiđroxit được sản xuất bằng phương pháp
A. điện phân dung dịch NaCl, không có màng ngăn điện cực.
B. điện phân dung dịch NaNO3, không có màng ngăn điện cực.
C. điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn điện cực.
D. điện phân NaCl nóng chảy.
Câu 11: Poli(vinyl axetat) là polime được điều chế bằng phản ứng trùng hợp
A. C2H5COO-CH=CH2.
B. CH2=CH-COO-C2H5.
C. CH3COO-CH=CH2.
D. CH2=CH-COO-CH3.
2+
Câu 12: Để khử ion Cu trong dung dịch CuSO4 có thể dùng kim loại
A. Fe.
B. Na.
C. K.
D. Ba.
Page 1

KS: Nguyễn Thanh Tuấn

SĐT: 0982812532

Câu 13: Có thể dùng NaOH (ở thể rắn) để làm khô các chấ...
KS: Nguyn Thanh Tun SĐT: 0982812532
Page 1
TRC NGHIM LÝ THUYT HÓA HC 2015
(Phn 1)
Câu 1: SO
2
luôn th hin tính kh trong các phn ng vi
A. H
2
S, O
2
, nước Br
2
. B. dung dch NaOH, O
2
, dung dch KMnO
4
.
C. dung dịch KOH, CaO, nước Br
2
. D. O
2
, nước Br
2
, dung dch KMnO
4
.
Câu 2: Để kh ion Fe
3+
trong dung dch thành ion Fe
2+
có th dùng một lượng dư
A. kim loi Mg. B. kim loi Cu. C. kim loi Ba. D. kim loi Ag.
Câu 3: Trong s các dung dch: Na
2
CO
3
, KCl, CH
3
COONa, NH
4
Cl, NaHSO
4
, C
6
H
5
ONa, nhng
dung dch có pH > 7 là
A. Na
2
CO
3
, C
6
H
5
ONa, CH
3
COONa. B. Na
2
CO
3
, NH
4
Cl, KCl.
C. KCl, C
6
H
5
ONa, CH
3
COONa. D. NH
4
Cl, CH
3
COONa, NaHSO
4
.
Câu 4: Cho các cp kim loi nguyên cht tiếp xúc trc tiếp vi nhau: Fe Pb; Fe Zn; Fe Sn;
Fe và Ni. Khi nhúng các cp kim loi trên vào dung dch axit, s cp kim loại trong đó Fe bị phá hy
trước là
A. 4. B. 1. C. 2. D. 3.
Câu 5: Th t mt s cp oxi hóa kh trong dãy điện hóa như sau: Fe
2+
/Fe; Cu
2+
/Cu; Fe
3+
/Fe
2+
.
Cp cht không phn ng vi nhau là
A. Fe và dung dch CuCl
2
. B. Fe và dung dch FeCl
3
.
C. dung dch FeCl
2
và dung dch CuCl
2
. D. Cu và dung dch FeCl
3
.
Câu 6: Phn ng hóa hc xy ra trong trường hợp nào ới đây không thuc loi phn ng nhit
nhôm?
A. Al tác dng vi Fe
3
O
4
nung nóng. B. Al tác dng vi CuO nung nóng.
C. Al tác dng vi Fe
2
O
3
nung nóng. D. Al tác dng vi axit H
2
SO
4
đặc, nóng.
Câu 7: Cho các cht sau: phenol, etanol, axit axetic, natri phenolat, natri hiđroxit. S cp cht tác
dng vi nhau là
A. 4. B. 3. C. 2. D. 1.
Câu 8: Cho sơ đồ chuyn hóa: Glucozo
X
Y
CH
3
COOH. Hai cht X, Y lần lượt là
A. CH
3
CH
2
OH và CH
2
=CH
2
. B. CH
3
CHO và CH
3
CH
2
OH.
C. CH
3
CH
2
OH và CH
3
CHO. D. CH
3
CH(OH)COOH và CH
3
CHO.
Câu 9: Cho các nguyên t M (Z = 11), X (Z = 17), Y (Z = 9) R (Z = 19). Đ âm điện ca các
nguyên t tăng dần theo th t
A. M < X < Y < R. B. R < M < X < Y. C. Y < M < X < R. D. M < X < R < Y.
Câu 10: Trong công nghiệp, natri hiđroxit đưc sn xut bằng phương pháp
A. điện phân dung dịch NaCl, không có màng ngăn đin cc.
B. điện phân dung dch NaNO
3
, không có màng ngăn đin cc.
C. điện phân dung dịch NaCl, có màng ngăn đin cc.
D. điện phân NaCl nóng chy.
Câu 11: Poli(vinyl axetat) là polime đưc điu chế bng phn ng trùng hp
A. C
2
H
5
COO-CH=CH
2
. B. CH
2
=CH-COO-C
2
H
5
.
C. CH
3
COO-CH=CH
2
. D. CH
2
=CH-COO-CH
3
.
Câu 12: Để kh ion Cu
2+
trong dung dch CuSO
4
có th dùng kim loi
A. Fe. B. Na. C. K. D. Ba.
100 câu trắc nghiệm lý thuyết hóa học (P1) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
100 câu trắc nghiệm lý thuyết hóa học (P1) - Người đăng: tuanbaros
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
100 câu trắc nghiệm lý thuyết hóa học (P1) 9 10 805