Ktl-icon-tai-lieu

100 câu trắc nghiệm thuế mới nhất

Được đăng lên bởi phamchithien2013
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 688 lần   |   Lượt tải: 1 lần
THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG: 
Câu 1: Đối tượng nộp thuế TNCN từ tiền công, tiền lương
a)  Cá nhân cư trú
b)  Cá nhân không cư trú
c)  a & b đều đúng
Câu 2: Các khoản thu nhập sau đây là thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công
a)  Tiền lương, tiền công, tiền nhận được do tham gia hiệp hội,
b)  Phụ cấp quốc phòng, trợ cấp một lần khi sinh con, trợ cấp trang phục điện thoại
c)  Thưởng danh hiệu Anh Hùng Lao Động, Thưởng Danh hiệu nghệ sỹ nhân dân
Câu 3: Các khoản trợ cấp, phụ cấp nào dưới đây không được trừ khi xác định TNCT từ tiền lương, tiền công
a)  Phụ cấp đối với người có công với cách mạng theo quy định
b)  Phụ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp thôi việc theo quy định
c)  Trợ cấp thuê dịch vụ tư vấn, thuê khai thuế
Câu 4: Các khoản thưởng nào sau đây được trừ khi xác định TNCT từ tiền lương, tiền công
a)  Thưởng tháng thứ 13
b)  Thưởng danh hiệu Anh Hùng Lao Động, Thưởng Danh hiệu nghệ sỹ nhân dân
c)  Thưởng bằng cổ phiếu
Câu 5: Đối tượng nào dưới đây được trừ giảm trừ gia cảnh khi xác định thu nhập tính thuế
a)  Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công
b)  Cá nhân cư trú có thu nhập từ hoạt động kinh doanh
c)  a & b đều đúng
Câu 6: Thuế suất thuế TNCN từ thu nhập từ tiền lương, tiền công theo biểu thuế lũy tiến từng phần, cụ thể :
a)  6 bậc
b)  7 bậc
c)  5 bậc
Câu 7: Ông A là đối tượng cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công với mức lương 10tr/tháng; là người độc
thân; Ông A có trách nhiệm trả thuế TNCN và 5% BHXH, 1% BHYT. Thuế TNCN phải nộp của Ông A trong
tháng là bao nhiêu? Biết khoản thu nhập Ông A nhận được là khoản thu nhập trước thuế.
a)  209.000 đồng
b)  290.000 đồng
c)  920.000 đồng
Câu 8: Ông B là đối tượng cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng đã trừ các BH bắt buộc là
90.000.000 đồng và Ông B phải nuôi 2 con dưới 18 tuổi. Trong tháng Ông B không đóng góp từ thiện, nhân
đạo, khuyến học. Thu nhập tính thuế của Ông B trong tháng là bao nhiêu? Biết khoản thu nhập Ông B nhận
được là khoản thu nhập trước thuế
a)  19.130.000 đồng
b)  82.600.000 đồng
c)  82.800.000 đồng
Câu 9: Ông B là đối tượng cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng đã trừ các BH bắt buộc là
90.000.000 đ và Ông B phải nuôi 2 con dưới 18 tuổi. Trong tháng Ông B không đóng góp từ thiện, nhân đạo,
khuyến học. Thuế TNCN phải nộp của Ông B trong tháng là bao nhiêu? Biết khoản thu nhập Ông B nhận được
là khoản thu nhập trước thuế
a)  82.600.000 đồng
b)  19.130.00...
THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG: https://sites.google.com/site/bigshare68/
Câu 1: Đối tượng nộp thuế TNCN từ tiền công, tiền lương
a) Cá nhân cư trú
b) Cá nhân không cư trú
c)
a & b đều đúng
Câu 2: Các khoản thu nhập sau đây là thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công
a)
Tiền lương, tiền công, tiền nhận được do tham gia hiệp hội,
b) Phụ cấp quốc phòng, trợ cấp một lần khi sinh con, trợ cấp trang phục điện thoại
c) Thưởng danh hiu Anh Hùng Lao Động, Thưởng Danh hiệu nghsỹ nhân dân
Câu 3: Các khoản trợ cấp, phụ cấp nào dưới đây không được trừ khi xác định TNCT từ tiền lương, tiền công
a) Phụ cấp đối với người có công với cách mạng theo quy định
b) Phụ cấp khó khăn đột xuất, trợ cấp thôi việc theo quy định
c)
Trợ cấp thuê dịch vụ tư vấn, thuê khai thuế
Câu 4: Các khoản thưởng nào sau đây được trừ khi xác định TNCT từ tiền lương, tiền công
a) Thưởng tháng thứ 13
b)
Thưởng danh hiệu Anh Hùng Lao Động, Thưởng Danh hiệu nghệ sỹ nhân dân
c) Thưởng bằng cổ phiếu
Câu 5: Đi tưng nào dưi đây được trgiảm trừ gia cảnh khi xác đnh thu nhp tính thuế
a) Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công
b) Cá nhân cư trú có thu nhập từ hoạt động kinh doanh
c)
a & b đều đúng
Câu 6: Thuế suất thuế TNCN từ thu nhập từ tiền lương, tiền công theo biểu thuế lũy tiến từng phần, cụ thể :
a) 6 bậc
b)
7 bậc
c) 5 bậc
Câu 7: Ông A đối tượng trú thu nhập từ tiền lương, tiền công với mức lương 10tr/tháng; người độc
thân; Ông A có trách nhiệm trả thuế TNCN và 5% BHXH, 1% BHYT. Thuế TNCN phải nộp của Ông A trong
tháng là bao nhiêu? Biết khoản thu nhập Ông A nhận được là khoản thu nhập trước thuế.
a) 209.000 đồng
b)
290.000 đồng
c) 920.000 đồng
Câu 8: Ông B đối tượng t thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng đã trừ các BH bắt buộc
90.000.000 đồng Ông B phải nuôi 2 con dưới 18 tuổi. Trong tháng Ông B không đóng góp từ thiện, nhân
đạo, khuyến học. Thu nhập tính thuế của Ông B trong tháng là bao nhiêu? Biết khoản thu nhập Ông B nhận
được là khoản thu nhập trước thuế
a) 19.130.000 đồng
b) 82.600.000 đồng
c)
82.800.000 đồng
Câu 9: Ông B đối tượng t thu nhập từ tiền lương, tiền công trong tháng đã trừ các BH bắt buộc
90.000.000 đ và Ông B phải nuôi 2 con dưới 18 tuổi. Trong tháng Ông B không đóng góp từ thiện, nhân đạo,
khuyến học. Thuế TNCN phải nộp của Ông B trong tháng là bao nhiêu? Biết khoản thu nhập Ông B nhận được
là khoản thu nhập trước thuế
a) 82.600.000 đồng
b)
19.130.000 đồng
c) 82.800.000 đồng
Câu 10: Ông C đối tượng không cư trú tại Việt Nam thu nhập từ tiền lương, tiền ng phát sinh tại Việt Nam
trong tháng là 10.000.000 đồng. Ông C độc thân, và trong tháng Ông C có đóng góp từ thiện là 1.000.000. Thuế
TNCN phải np ca Ông C là bao nhiêu? Biết khoản thu nhp Ông C nhận được là khoản thu nhập tớc thuế
a) 290.0000 đồng
https://sites.google.com/site/bigshare68/
100 câu trắc nghiệm thuế mới nhất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
100 câu trắc nghiệm thuế mới nhất - Người đăng: phamchithien2013
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
100 câu trắc nghiệm thuế mới nhất 9 10 748