Ktl-icon-tai-lieu

1000 bài trắc nghiệm hóa cấp 3

Được đăng lên bởi vuvanngochp88
Số trang: 169 trang   |   Lượt xem: 948 lần   |   Lượt tải: 1 lần
………….…………..

10000 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
HÓA HỌC CẤP 3

Mục Lục
Phần một : Hoá học lớp 10
Chương 1. Nguyên tố
Chương 2. Bảng tuần hoàn và định luật tuần hoàn các nguyên tố hóa học
Chương 3. Liên kết hoá học
Chương 4. Phản ứng hoá học
Chương 5. Nhóm halogen
Chương 6. Nhóm oxi
Chương 7. Tốc độ phản ứng và cân bằng hoá học
Phần hai : Hoá học lớp 11
Chương 1. Sự điện li
Chương 2. Nhóm nitơ
Chương 3. Nhóm cacbon
Chương 4. Đại cương về hoá hữu cơ
Chương 5. Hiđrocacbon no
Chương 6. Hiđrocacbon không no
Chương 7. Hiđrocacbon thơm – Nguồn hiđrocacbon thiên nhiên
Chương 8. Dẫn xuất halogen – Ancol – Phenol
Chương 9. Anđehit – Xeton – Axit cacboxylic
Phần ba : Hoá học lớp 12
Chương 1. Este – Lipit
Chương 2. Cacbohiđrat
Chương 3. Amin – Amino axit – Protein
Chương 4. Polime và vật liệu polime
Chương 5. Đại c-ơng về kim loại
Chương 6. Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm
Chương 7. Crom – Sắt – Đồng
Đáp án các câu hỏi trắc nghiệm

PhÇn mét : Ho¸ häc líp 10

Ch−¬ng 1

Nguyªn tö
C©u 1. Nhµ b¸c häc ®Çu tiªn ®−a ra kh¸i niÖm nguyªn tö lµ :
A. Men-®ª-lª-Ðp.
B. La-voa-di-ª.
C. §ª-m«-crit.
D. R¬-d¬-pho.
C©u 2. Electron ®−îc t×m ra n¨m 1897 do c«ng lao chñ yÕu cña :
A. R¬-d¬-pho.
B. T«m-x¬n.
C. Chat-wich.
D. Cu-l«ng.
C©u 3. ThÝ nghiÖm ph¸t hiÖn ra electron lµ :
A. B¾n ph¸ nguyªn tö nit¬ b»ng chïm h¹t α.
B. Phãng ®iÖn gi÷a hai ®iÖn cùc cã hiÖu ®iÖn thÕ 15 kV ®Æt trong ch©n kh«ng (¸p suÊt
kho¶ng 0,001mmHg).
C. Cho c¸c h¹t α b¾n ph¸ l¸ vµng máng vµ dïng mµn huúnh quang theo dâi ®−êng ®i cña
h¹t α.
D. Dïng h¹t α b¾n ph¸ h¹t nh©n nguyªn tö beri.
C©u 4. §Æc tÝnh cña tia ©m cùc lµ :
A. Trªn ®−êng ®i cña nã, nÕu ta ®Æt mét chong chãng nhÑ th× chong chãng bÞ quay.
B. D−íi t¸c dông cña ®iÖn tr−êng vµ tõ tr−êng th× tia ©m cùc truyÒn th¼ng.
C. Khi tia ©m cùc ®i vµo gi÷a hai b¶n ®iÖn cùc mang ®iÖn tÝch tr¸i dÊu th× tia ©m cùc bÞ
lÖch vÒ phÝa cùc ©m.
D. C¶ A, B vµ C ®Òu ®óng.
C©u 5. Trªn ®−êng ®i cña tia ©m cùc, nÕu ®Æt mét chong chãng nhÑ th× chong chãng bÞ quay.
§iÒu ®ã cho thÊy tia ©m cùc lµ :
A. Chïm h¹t vËt chÊt cã khèi l−îng.
B. Chïm h¹t chuyÓn ®éng víi vËn tèc lín.
C. Chïm h¹t mang ®iÖn tÝch ©m.
D. Chïm h¹t cã khèi l−îng vµ chuyÓn ®éng rÊt nhanh.
C©u 6. Khi cho tia ©m cùc ®i vµo gi÷a hai b¶n ®iÖn cùc mang ®iÖn tÝch tr¸i dÊu,
tia ©m cùc bÞ lÖch vÒ phÝa cùc d−¬ng. §iÒu ®ã chøng tá tia ©m cùc lµ chïm h¹t


3

A. cã khèi l−îng.
B. cã ®iÖn tÝch ©m.
C. cã vËn tèc lín.
D. C¶ A, B vµ C.
C©u 7. ThÝ nghiÖm t×m ra h¹t nh©n nguyªn tö lµ :
A. Sù phãng ®iÖn cao thÕ (15 kV)...
………….…………..
10000 BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM
HÓA HỌC CẤP 3
1000 bài trắc nghiệm hóa cấp 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
1000 bài trắc nghiệm hóa cấp 3 - Người đăng: vuvanngochp88
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
169 Vietnamese
1000 bài trắc nghiệm hóa cấp 3 9 10 773