Ktl-icon-tai-lieu

1000 câu hỏi trắc nghiệm lý phàn cơ học - có đáp án

Được đăng lên bởi Friendly_93hi
Số trang: 82 trang   |   Lượt xem: 2464 lần   |   Lượt tải: 2 lần
C©u hái tr¾c nghiÖm phÇn c¬ häc
dao ®éng
1. Dao ®éng lµ chuyÓn ®éng:
a. cã quü ®¹o lµ ®êng th¼ng.
b. ®îc lÆp l¹i nh cò sau mét kho¶ng thêi gian nhÊt ®Þnh.
c. LÆp ®i, lÆp l¹i nhiÒu lÇn quanh mét ®iÓm cè ®Þnh.
d, Qua l¹i quanh mét vÞ trÝ bÊt kú vµ cã giíi h¹n trong kh«ng gian.
2. ChuyÓn ®éng nµo sau ®©y lµ dao ®éng tuÇn hoµn:
a, ChuyÓn ®éng ®Òu trªn ®êng trßn. b, ChuyÓn ®éng cña m¸u trong c¬ thÓ
c, ChuyÓn ®éng cña qu¶ l¾c ®ång hå. d, Sù dung cña c©y ®µn.
3. Dao ®éng tù do ®iÒu hßa lµ dao ®éng cã:
a, Täa ®é lµ hµm c« sin cña thêi gian.
b, Tr¹ng th¸i chuyÓn ®éng lÆp l¹i nh cò sau nh÷ng kho¶ng thêi gian b»ng nhau.
c, VËn tèc lín nhÊt khi ë ly ®é cùc ®¹i.
d, N¨ng lîng dao ®éng tØ lÖ víi biªn ®é.
4. Chu kú dao ®éng lµ kho¶ng thêi gian:
a, NhÊt ®Þnh ®Ó tr¹ng th¸i dao ®éng ®îc lÆp l¹i nh cò.
b, Gi÷a 2 lÇn liªn tiÕp vËt dao ®éng qua cïng 1 vÞ trÝ.
c, VËt ®i hÕt 1 ®o¹n ®êng b»ng quü ®¹o.
d, Ng¾n nhÊt ®Ó tr¹ng th¸i dao ®éng ®îc lÆp l¹i nh cò.
5, TÇn sè dao ®éng lµ:
a, Gãc mµ b¸n kÝnh nèi vËt dao ®éng víi 1 ®iÓm cè ®Þnh quÐt ®îc trong 1s.
b, Sè dao ®éng thùc hiÖn trong 1 kho¶ng thêi gian.
c, Sè chu kú lµm ®îc trong 1 thêi gian.
d, Sè tr¹ng th¸i dao ®éng lÆp l¹i nh cò trong 1 ®¬n vÞ thêi gian.
6. §Ó duy tr× dao ®éng cña 1 c¬ hÖ ta ph¶i:
a, Bæ xung n¨ng lîng ®Ó bï vµo phÇn n¨ng lîng mÊt ®i do ma s¸t.
b, Lµm nh½n, b«i tr¬n ®Ó gi¶m ma s¸t.
c, T¸c dông lªn hÖ 1 ngo¹i lùc tuÇn hoµn.
d, Cho hÖ dao ®éng víi biªn ®é nhá ®Ó gi¶m ma s¸t.
e, C©u a vµ c ®Òu ®óng.
7. H×nh bªn lµ ®å thÞ vËn tèc cña 1 vËt dao ®éng ®iÒu hßa.
Biªn ®é vµ pha ban ®Çu cña dao ®éng:
a/ 3,14 cm; 0 rad b/ 6,68 cm;
2
π
rad
c/ 3 cm; π rad d/ 4 cm; - π rad
e, 2 cm; - π rad
8. Khi nãi vÒ dao ®éng cìng bøc, c©u nµo sau ®©y sai:
a, Dao ®éng díi t¸c dông cña ngo¹i lùc tuÇn hoµn.
b, TÇn sè dao ®éng b»ng tÇn sè cña ngo¹i lùc.
c, Biªn ®é dao ®éng phô thuéc vµo tÇn sè cña ngo¹i lùc.
d, Dao ®éng theo quy luËt hµm sin cña thêi gian.
e, TÇn sè ngo¹i lùc t¨ng th× biªn ®é dao ®éng gi¶m.
9. §èi víi 1 dao ®éng ®iÒu hßa th× nhËn ®Þnh nµo sau ®©y sai:
a, Li ®é b»ng kh«ng khi vËn tèc b»ng kh«ng.
b, VËn tèc b»ng kh«ng khi thÕ n¨ng cùc ®¹i.
c, Li ®é cùc ®¹i khi lùc håi phôc cã cêng ®é lín nhÊt.
d, VËn tèc cùc ®¹i khi thÕ n¨ng cùc tiÓu.
e, Li ®é b»ng kh«ng khi gia tèc b»ng kh«ng.
10. Khi 1 vËt dao ®éng ®iÒu hßa ®i tõ vÞ trÝ c©n b»ng ®Õn biªn ®iÓm th×
a, Li ®é gi¶m dÇn b, §éng n¨ng t¨ng dÇn c, VËn tèc t¨ng dÇn
d, ThÕ n¨ng gi¶m dÇn e, §éng n¨ng vµ thÕ n¨ng chuyÓn hãa cho nhau
11. BiÕt c¸c ®¹i lîng A, ω, ϕ cña 1 dao ®éng ®iÒu hßa cña 1 vËt ta x¸c ®Þnh ®îc:
a, Quü ®¹o dao ®éng b, C¸ch kÝch thíc dao ®éng
c, Chu kú vµ tr¹ng th¸i dao ®éng d, VÞ trÝ vµ chiÒu khëi hµnh.
1
1000 câu hỏi trắc nghiệm lý phàn cơ học - có đáp án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
1000 câu hỏi trắc nghiệm lý phàn cơ học - có đáp án - Người đăng: Friendly_93hi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
82 Vietnamese
1000 câu hỏi trắc nghiệm lý phàn cơ học - có đáp án 9 10 625