Ktl-icon-tai-lieu

1000 CỤM TỪ THÔNG DỤNG NHẤT

Được đăng lên bởi Phan Thanh Quang
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 1635 lần   |   Lượt tải: 3 lần
1000 CỤM TỪ THÔNG DỤNG NHẤT

TÀI LIỆU SƯU TẦM – PHAN NGỌC LỢI

TRANG 1

1000 CỤM TỪ THÔNG DỤNG NHẤT

MỤC LỤC
I. NHỮNG THÀNH NGỮ THÔNG DỤNG ..................................................................................3
II. CHÀO HỎI...............................................................................................................................7
III. DU LỊCH – PHƯƠNG HƯỚNG .............................................................................................7
IV. CON SỐ - TIỀN BẠC .............................................................................................................9
V. ĐỊA ĐIỂM ............................................................................................................................. 10
VI. ĐIỆN THOẠI – INTERNET – THƯ ..................................................................................... 12
VII. THỜI GIAN & NGÀY THÁNG .......................................................................................... 13
VIII. CHỖ ĂN Ở......................................................................................................................... 15
IX. ĂN ........................................................................................................................................ 16
X. KẾT BẠN............................................................................................................................... 17
XI. GIẢI TRÍ............................................................................................................................... 20
XII. MUA SẮM .......................................................................................................................... 21
XIII. KHÓ KHĂN GIAO TIẾP ................................................................................................... 22
XIV. TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP & SỨC KHỎE ..................................................................... 23
XV. NHỮNG CÂU HỎI THÔNG THƯỜNG ............................................................................. 24
XVI. VIỆC LÀM......................................................................................................................... 27
XVII. THỜI TIẾT ....................................................................................................................... 28

TÀI LIỆU SƯU TẦM – PHAN NGỌC LỢI

TRANG 2

1000 CỤM TỪ THÔNG DỤNG NHẤT

I. NHỮNG THÀNH NGỮ THÔNG DỤNG
Lái xe cẩn thận.
Be careful driving.

Bạn khỏe không?
Ho...
1000 CỤM TỪ THÔNG DỤNG NHẤT
TÀI LIỆU SƯU TẦM – PHAN NGỌC LỢI TRANG 1
1000 CỤM TỪ THÔNG DỤNG NHẤT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
1000 CỤM TỪ THÔNG DỤNG NHẤT - Người đăng: Phan Thanh Quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
1000 CỤM TỪ THÔNG DỤNG NHẤT 9 10 74