Ktl-icon-tai-lieu

102 bài tập điện xoay chiều hay và khó

Được đăng lên bởi dream.coders.365
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1112 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Lovebook.vn suu tâm và gioi thiêu

√
1. Cho mạch điện R, L, C có L thay đổi được.Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch u = U 2 cos(ωt)V ;
1
3
khi mạch có L = L1 = (H) và L = L2 = (H) thì giá trị tức thời của các dòng điện đều lệch pha
π
π
π
10−4
so với u một góc là . Tính Rvà ω biết C =
4
2π
2. Đặt điện áp u = Uo cosωt (Uo , ω = constant) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp. Biết
điện dung của tụ điện có thể thay đổi. Điều chỉnh trị số của điện dung để điện áp hiệu dụng ở hai
đầu cuộn dây đạt cực đại, khi đó hệ số công suất của mạch bằng:
1
A. √
3
B. 1, 0
C. 0, 85
D. 0, 5
3. Đặt điện áp u = U0 coswt(V ) (U0 không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch
AM và M B mắc nối tiếp. Đoạn AM chứa điện trở R1 mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần, đoạn M B
chứa điện trở R2 mắc nối tiếp với tụ điện, lúc này cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mach AB
làI1 . Nếu nối tắt tự điện thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch AB là I2 = 2I1 . Biết giá
π
trị tức thời của hai cường độ dòng điện trên lệch pha nhau . Hệ số công suất của đoạn mạch AB
2
khi chưa nối tắt tụ điện là:
√
A.0, 2 5
√
B.0, 25 5
√
C.0, 4 5
D.0, 5
4. Một khung dây dẹt hình chữ nhật gồm 200 vòng, có các cạnh 15cm và 20cm quay đều trong
từ trường với vận tốc 1200 vòng/phút. Biêt từ trường đều có véctơ cảm ứng từ B vuông góc với trục
quay và B = 0, 05T . Giá trị hiệu dụng của suất điện động xoay chiều là:
A.37, 7V.
B.26, 7V.
C.42, 6V.
D.53, 2V.
5. Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có C thay đổi được . Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp
√
1 −4
1
u = U 2cos(100πt)(V ). Nếu có hai giá trị C1 =
10 (F ) và C2 = 10−4 (F ) của tụ C có công
2π
π
π
suất của mạch bằng nhau nhưng cường độ dòng điện lệch pha nhau 1 góc . Xác định R và ZL ?
3
A. ZL = 150Ω, R ≈ 86, 6Ω
B. ZL = 120Ω, R ≈ 24, 5Ω
C. ZL = 150Ω, R = 22Ω
D. ZL = 12Ω, R = 5Ω
6.[2012] Đặt điện áp u = U0 cos (ωt) (V) (U0 không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch
4
gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L =
H và tụ điện mắc nối tiếp. Khi ω = ω0
5π
thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch đạt giá trị cực đại Im . Khi ω = ω1 hoặc ω = ω2
thì cường độ dòng điện cực đại qua đoạn mạch bằng nhau và bằng Im . Biết ω1 − ω2 = 200πrad/s.
Giá trị của R bằng:
A. 200Ω.
B. 150Ω.
C. 160Ω.
D. 50Ω.
7. [2012] Từ một trạm phát điện xoay chiều một pha đặt tại vị trí M, điện năng được truyền tải

Lovebook.vn đon vi phân phôi đôc quyên bô sách do thu khoa GSTT GROUP biên soan
1

đến nơi tiêu thụ N, cách M 180 km. Biết đường dây có điện trở tổng cộng 80Ω (coi dây tả...
1. Cho mạch điện R, L, C L thay đổi được.Hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch u = U
2 cos(ωt)V ;
khi mạch L = L
1
=
1
π
(H) và L = L
2
=
3
π
(H) thì giá trị tức thời của các dòng điện đều lệch pha
so với u một c
π
4
. Tính Rvà ω biết C =
10
4
2π
2. Đặt điện áp u = U
o
cosωt (U
o
, ω = constant) vào hai đầu đoạn mạch R, L, C nối tiếp. Biết
điện dung của tụ điện thể thay đổi. Điều chỉnh trị số của điện dung để điện áp hiệu dụng hai
đầu cuộn y đạt cực đại, khi đó hệ số công suất của mạch bằng:
A.
1
3
B. 1, 0
C. 0, 85
D. 0, 5
3. Đặt điện áp u = U
0
coswt(V ) (U
0
không đổi) vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch
AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM chứa điện trở R
1
mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần, đoạn MB
chứa điện trở R
2
mắc nối tiếp với tụ điện, lúc y cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mach AB
I
1
. Nếu nối tắt tự điện thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch AB I
2
= 2I
1
. Biết giá
trị tức thời của hai cường độ dòng điện trên lệch pha nhau
π
2
. Hệ số công suất của đoạn mạch AB
khi chưa nối tắt tụ điện là:
A.0, 2
5
B.0, 25
5
C.0, 4
5
D.0, 5
4. Một khung dây dẹt hình chữ nhật gồm 200 vòng, các cạnh 15cm và 20cm quay đều trong
từ trường với vận tốc 1200 vòng/phút. Biêt từ trường đều véctơ cảm ng từ B vuông c với trục
quay và B = 0, 05T . Giá trị hiệu dụng của suất điện động xoay chiều là:
A.37, 7V.
B.26, 7V.
C.42, 6V.
D.53, 2V.
5. Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có C thay đổi được . Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp
u = U
2cos(100πt)(V ). Nếu hai giá trị C
1
=
1
2π
10
4
(F ) và C
2
=
1
π
10
4
(F ) của tụ C công
suất của mạch bằng nhau nhưng cường độ dòng điện lệch pha nhau 1 góc
π
3
. Xác định R và Z
L
?
A. Z
L
= 150Ω, R 86, 6Ω B. Z
L
= 120Ω, R 24, 5Ω
C. Z
L
= 150Ω, R = 22Ω D. Z
L
= 12Ω, R = 5Ω
6.[2012] Đặt điện áp u = U
0
cos (ωt) (V) (U
0
không đổi, ω thay đổi được) vào hai đầu đoạn mạch
gồm điện trở thuần R, cuộn cảm thuần độ tự cảm L =
4
5π
H và tụ điện mắc nối tiếp. Khi ω = ω
0
thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua đoạn mạch đạt giá trị cực đại I
m
. Khi ω = ω
1
hoặc ω = ω
2
thì cường độ dòng điện cực đại qua đoạn mạch bằng nhau và bằng I
m
. Biết ω
1
ω
2
= 200πrad/s.
Giá trị của R bằng:
A. 200Ω.
B. 150Ω.
C. 160Ω.
D. 50Ω.
7. [2012] Từ một trạm phát điện xoay chiều một pha đặt tại vị trí M, điện năng được truyền tải
1
Lovebook.vn suu tâm và gioi thiêu
Lovebook.vn đon vi phân phôi đôc quyên bô sách do thu khoa GSTT GROUP biên soan
102 bài tập điện xoay chiều hay và khó - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
102 bài tập điện xoay chiều hay và khó - Người đăng: dream.coders.365
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
102 bài tập điện xoay chiều hay và khó 9 10 89