Ktl-icon-tai-lieu

102 Câu trắc nghiêm chương Halogen

Được đăng lên bởi Thắng Trần
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 793 lần   |   Lượt tải: 1 lần
SỞ GIÁO DỤC BRVT
TRƯỜNG THPT VŨNG TÀU

KIỂM TRA CHƯƠNG HALOGEN
Tên học phần: Kiểm Tra 15
Thời gian làm bài: 60 phút;
(102 câu trắc nghiệm)30/01/2015
Mã đề thi
KIỂM TRA
60 PHÚT

Mã học phần:
Lớp:
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:.....................................................................

Câu 1: Hòa tan 10g hỗn hợp hai muối cacbonat của kim loại hóa trị II và III bằng dd HCl, thu được dd A
và 0,672 lít khí bay ra ở đktc. Khi cô cạn dd A thì lượng muối khan thu được là:
A. 10,33g
B. 9,33g
C. 11,33g
D. 12,33g
Câu 2: Hàng năm thế giới tiêu thụ 45 triệu tấn clo. Nếu dùng muối ăn để điều chế clo thì cần bao nhiêu
tấn muối?
A. 74 triệu tấn
B. 74,15 triệu tấn
C. 74,51 triệu tấn
D. 74,14 triệu tấn
Câu 3: Để phân biệt 5 dd: NaCl, NaBr, NaI, NaOH, HCl đựng trong 5 lọ mất nhãn. Có thể dùng trực tiếp
thuốc thử nào sau đây:
A. Phenoltalein, khí Clo
B. Quỳ tím, khí clo
C. dd AgNO3
D. Phenoltalein, dd AgNO3
Câu 4: Hidroxit của một nguyên tố R có dạng HRO 3. Có hợp chất khí với hidro trong đó chứa 2,74%
hidro theo khối lượng. R là nguyên tố nào sau đây?
A. Photpho
B. Clo
C. Brom
D. Iot
Câu 5: Có 4 bình không nhãn, mỗi bình chứa một trong các dd sau: HCl, HNO 3 ,KCl, KNO3. Hãy chọn
trình tự các tiến hành nào sau đây để phân biệt các dd trên?
A. Dùng quỳ tím, dd AgNO3
B. Dùng phemoltalein, dd AgNO3
C. dd AgNO3, dd H2SO4
D. không xác định được
Câu 6: Khí Cl2 lẫn khí N2 và H2. Phương pháp nào sau đây có thể tinh chế được khí clo?
A. Cho qua kẻm
B. Hợp H2, hợp nước, cho tác dụng với MnO2
C. Đốt hỗn hợp, hợp nước.
D. Cho qua kẻm, cho tác dụng với H2SO4
Câu 7: Nước clo có tính tẩy màu vì các đặc tính sau:
A. Clo tác dụng với nước tạo nên axit HCl có tính tẩy màu
B. Clo hấp thụ được màu.
C. Clo tác dụng với nước tạo nên axit HclO có tính tẩy màu.
D. Tất cả đều đúng
Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 7,8g hỗn hợp Mg và Al vào dd HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dd tăng
thêm 7,0g, Số mol HCl tham gia phản ứng trên là:
A. 0,8 mol
B. 0,4 mol
C. 0,08 mol
D. 0,04 mol
Câu 9: Oxit cao nhất của nguyên tố thuộc nhóm VIIA có tỉ lệ khối lượng các nguyên tố m x: my 7,1 : 11,2.
X là nguyên tố nào sau đây?
A. Clo.
B. Ioit
C. Flo
D. Brom
Câu 10: Cho một lượng dư KMnO4 vào 25 ml dd HCl 8M. Thể tích khí thu được là:
A. 1,34 lít
B. 1,45 lít
C. 1,44 lít
D. 1,4 lít
Câu 11: Đun nóng 6,125g KclO3 với HCl đặc. Biết hiệu suất phản ứng là 85%. Thể tích khí clo thu được
ở đktc là:
A. 1,12 lít
B. 2,56 lít
C. 2,856 lít
D. 3,36 lít
Câu 12: Trong phản ứng hóa học các halogen:
A. Thể t...
SỞ GIÁO DỤC BRVT
TRƯỜNG THPT VŨNG TÀU
KIỂM TRA CHƯƠNG HALOGEN
Tên học phần: Kiểm Tra 15
Thời gian làm bài: 60 phút;
(102 câu trắc nghiệm)30/01/2015
Mã học phần:
Lớp:
Mã đề thi
KIỂM TRA
60 PHÚT
(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)
Họ, tên thí sinh:.....................................................................
Câu 1: Hòa tan 10g hỗn hợp hai muối cacbonat của kim loại hóa trị II và III bằng dd HCl, thu được dd A
và 0,672 lít khí bay ra ở đktc. Khi cô cạn dd A thì lượng muối khan thu được là:
A. 10,33g B. 9,33g C. 11,33g D. 12,33g
Câu 2: Hàng năm thế giới tiêu thụ 45 triệu tấn clo. Nếu dùng muối ăn để điều chế clo thì cần bao nhiêu
tấn muối?
A. 74 triệu tấn B. 74,15 triệu tấn C. 74,51 triệu tấn D. 74,14 triệu tấn
Câu 3: Để phân biệt 5 dd: NaCl, NaBr, NaI, NaOH, HCl đựng trong 5 lọ mất nhãn. Có thể dùng trực tiếp
thuốc thử nào sau đây:
A. Phenoltalein, khí Clo B. Quỳ tím, khí clo
C. dd AgNO
3
D. Phenoltalein, dd AgNO
3
Câu 4: Hidroxit của một nguyên tố R dạng HRO
3
. hợp chất khí với hidro trong đó chứa 2,74%
hidro theo khối lượng. R là nguyên tố nào sau đây?
A. Photpho B. Clo C. Brom D. Iot
Câu 5: 4 bình không nhãn, mỗi bình chứa một trong c dd sau: HCl, HNO
3
,KCl, KNO
3
. Hãy chọn
trình tự các tiến hành nào sau đây để phân biệt các dd trên?
A. Dùng quỳ tím, dd AgNO
3
B. Dùng phemoltalein, dd AgNO
3
C. dd AgNO
3
, dd H
2
SO
4
D. không xác định được
Câu 6: Khí Cl
2
lẫn khí N
2
và H
2
. Phương pháp nào sau đây có thể tinh chế được khí clo?
A. Cho qua kẻm B. Hợp H
2
, hợp nước, cho tác dụng với MnO
2
C. Đốt hỗn hợp, hợp nước. D. Cho qua kẻm, cho tác dụng với H
2
SO
4
Câu 7: Nước clo có tính tẩy màu vì các đặc tính sau:
A. Clo tác dụng với nước tạo nên axit HCl có tính tẩy màu
B. Clo hấp thụ được màu.
C. Clo tác dụng với nước tạo nên axit HclO có tính tẩy màu.
D. Tất cả đều đúng
Câu 8: Hòa tan hoàn toàn 7,8g hỗn hợp Mg và Al vào dd HCl dư. Sau phản ứng thấy khối lượng dd tăng
thêm 7,0g, Số mol HCl tham gia phản ứng trên là:
A. 0,8 mol B. 0,4 mol C. 0,08 mol D. 0,04 mol
Câu 9: Oxit cao nhất của nguyên tố thuộc nhóm VIIA có tỉ lệ khối lượng các nguyên tố m
x
: m
y
7,1 : 11,2.
X là nguyên tố nào sau đây?
A. Clo. B. Ioit C. Flo D. Brom
Câu 10: Cho một lượng dư KMnO
4
vào 25 ml dd HCl 8M. Thể tích khí thu được là:
A. 1,34 lít B. 1,45 lít C. 1,44 lít D. 1,4 lít
Câu 11: Đun nóng 6,125g KclO
3
với HCl đặc. Biết hiệu suất phản ứng 85%. Thể tích khí clo thu được
ở đktc là:
A. 1,12 lít B. 2,56 lít C. 2,856 lít D. 3,36 lít
Câu 12: Trong phản ứng hóa học các halogen:
A. Thể tích hiện tính khử .
B. Chỉ thể tích hiện tính oxi hóa.
C. Không thể hiện tính oxi hóa
D. Thể hiện tính oxi hóa và tính khử
Trang 1/7 - Mã đề thi KIỂM TRA 15 PHÚT
102 Câu trắc nghiêm chương Halogen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
102 Câu trắc nghiêm chương Halogen - Người đăng: Thắng Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
102 Câu trắc nghiêm chương Halogen 9 10 375