Ktl-icon-tai-lieu

108 LỜI TỰ TẠI CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH THÁNH NGHIÊM

Được đăng lên bởi Vô Tâm
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 264 lần   |   Lượt tải: 0 lần
108 LỜI TỰ TẠI CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH THÁNH NGHIÊM
I. XÂY DỰNG NHÂN PHẨM
1. Điều mình cần thì không nhiều, điều mình muốn thì quá nhiều.
2. Biết ơn, đền ơn là hàng đầu, giúp người chính là giúp mình.
3. Tận tâm, tận lực là trên hết, không tranh người ít kẻ nhiều.
4. Từ bi không có kẻ thù, trí tuệ không khởi phiền muộn.
5. Người bận rộn có nhiều thời gian nhất, cần cù khỏe mạnh chẳng gì bằng.
6. Người bố thí có phước, người hành thiện an lạc.
7. Tâm lượng phải lớn, cái tôi phải nhỏ.
8. Phải biết buông thì mới giữ được, biết buông, biết giữ, như vậy mới là người tự 
tại.
9. Biết mình biết người biết tiến thủ, thân tâm lúc nào cũng bình an; biết phước tích 
phước luôn tạo phước, rộng kết thiện duyên khắp muôn nơi.
10. Giữ được và buông bỏ được, năm nào cũng cát tường như ý; dùng trí tuệ, vun 
đắp phước điền, ngày nào cũng là ngày tốt lành.
11. Thân tâm thường thư giãn, gặp ai cũng mỉm cười. Thư giãn có thể khiến thân 
tâm ta khỏe mạnh, nở nụ cười tươi sẽ dễ tăng thêm tình hữu nghị hai bên.
12. Khi nói ra nên nghĩ kỹ càng, trước khi nói cần phải chậm rãi; không phải không 
nói, mà phải nói năng sao cho thận trọng.
13. Trong cuộc sống, nếu có thể thì nên tạo thành cách nghĩ: “nếu có thì rất tốt, 
không có cũng không sao”, như vậy có thể chuyển khổ thành vui, sẽ cảm thấy thoải 
mái nhẹ nhàng hơn.
14. Bốn điều bình an: an tâm, an thân, an gia, an nghiệp.
15. Bốn điều cần: cần thiết, cần lấy, có thể cần, nên cần.

16. Bốn thứ tình cảm: cảm ơn, cảm tạ, cảm hóa, cảm động.
17. Bốn thái độ trước một sự việc: đối diện, chấp nhận, giải quyết, để nó qua đi.
18. Bốn điều phước: biết phước, tích phước, bồi phước, trồng phước.
19. Những điều có thể lấy, nên lấy, thì mới lấy. Những điều không thể lấy, không 
nên lấy, thì tuyệt đối không lấy.
20. Biết ơn giúp chúng ta trưởng thành, báo ơn có thể giúp chúng ta thành tựu.
21. Cảm ơn những cơ hội đến với chúng ta, thuận cảnh hay nghịch cảnh; đó đều là 
ân nhân.
22. Thấy việc tốt phải lấy làm vui, khen ngợi, khích lệ và khiêm tốn học hỏi.
23. Ít phê phán, khen ngợi nhiều là phương cách hay để tránh tạo khẩu nghiệp.
24. Tâm bình thường chính là tâm an lạc nhất.
25. Chắc thật để đi một nẻo đường, còn hơn nói hàng trăm câu mỹ miều nhưng hão 
huyền.
26. Càng biết khuyết điểm của mình bao nhiêu, thì tốc độ trưởng thành sẽ càng 
nhanh, lòng tự tin đối với bản thân sẽ càng kiên định.
27. Hay xem, hay nghe, ít nói, nhanh tay nhanh chân, chậm tiêu tiền.
28. Chỉ có sau khi thể nghiệm những cảnh khổ gian nan, mới có lòng tinh tấn và 
phấn kh...
108 L I T T I C A HÒA TH NG THÍCH THÁNH NGHIÊM ƯỢ
I. XÂY D NG NHÂN PH M
1. Đi u mình c n thì không nhi u, đi u mình mu n thì quá nhi u.
2. Bi t n, đ n n là hànế ơ ơ g đ u, giúp ng i chính là giúp mình. ườ
3. T n tâm, t n l c là trên h t, không tranh ng i ít k nhi u. ế ườ
4. T bi không có k thù, trí tu không kh i phi n mu n.
5. Ng i b n r n có nhi u th i gian nh t, c n cù kh e m nh ch ng gì b ng.ườ
6. Ng i b thí có ph c, ng i hành thi n an l c.ườ ướ ườ
7. Tâm l ng ph i l n, cái tôi ph i nh .ượ
8. Ph i bi t buông thì m i gi đ c, bi t buông, bi t gi , nh v y m i là ng i t ế ư ế ế ư ườ
t i.
9. Bi t mình bi t ng i bi t ti n th , thân tâm lúc nào cũng bình an; bi t ph c tích ế ế ườ ế ế ế ướ
ph c luôn t o ph c, r ng k t thi n duyên kh p muôn n i.ướ ư ế ơ
10. Gi đ c và buông b đ c, năm nào cũng cát t ng nh ý; dùng trí tu , vun ư ư ườ ư
đ p ph c đi n, ngày nào cũng là ngày t t lành. ướ
11. Thân tâm th ng th giãn, g p ai cũng m m c i. Th giãn có th khi n thân ườ ư ườ ư ế
tâm ta kh e m nh, n n c i t i s d tăng thêm tình h u ngh hai bên. ườ ươ
12. Khi nói ra nên nghĩ k càng, tr c khi nói c n ph i ch m rãi; không ph i không ướ
nói, mà ph i nói năng sao cho th n tr ng.
13. Trong cu c s ng, n u có th thì nên t o thành cách nghĩ: “n u có thì r t t t, ế ế
không có cũng không sao”, nh v y có th chuy n kh thành vui, s c m th y tho i ư
mái nh nhàng h n. ơ
14. B n đi u bình an: an tâm, an thân, an gia, an nghi p.
15. B n đi u c n: c n thi t, c n l y, có th c n, nên c n. ế
108 LỜI TỰ TẠI CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH THÁNH NGHIÊM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
108 LỜI TỰ TẠI CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH THÁNH NGHIÊM - Người đăng: Vô Tâm
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
108 LỜI TỰ TẠI CỦA HÒA THƯỢNG THÍCH THÁNH NGHIÊM 9 10 784