Ktl-icon-tai-lieu

1200 câu hỏi hóa hữu cơ

Được đăng lên bởi thutrang-yhn
Số trang: 86 trang   |   Lượt xem: 1081 lần   |   Lượt tải: 1 lần
1200 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
HOÁ HỮU CƠ THPT
(THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN VÀ NÂNG CAO)
Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT và luyện thi vào Cao đẳng, Đại học

Tài liệu được cung cấp bởi Tạp chí dạy và học hóa học
Xin vui lòng ghi rõ nguồn khi phát hành tài liệu!

Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc - 2007

1


Ch­¬ng 1
®¹i c­¬ng vÒ ho¸ h÷u c¬
1. H·y chän ph¸t biÓu ®óng nhÊt vÒ ho¸ häc h÷u c¬ trong sè c¸c ph¸t biÓu sau :
A. Ho¸ häc h÷u c¬ lµ ngµnh ho¸ häc chuyªn nghiªn cøu c¸c hîp chÊt cña cacbon.
B. Ho¸ häc h÷u c¬ lµ ngµnh ho¸ häc chuyªn nghiªn cøu c¸c hîp chÊt cña cacbon, trõ
cacbon (II) oxit, cacbon (IV) oxit muèi cacbonat, xianua, cacbua.
C. Ho¸ häc h÷u c¬ lµ ngµnh ho¸ häc chuyªn nghiªn cøu c¸c hîp chÊt cña cacbon, trõ
cacbon (II) oxit, cacbon (IV) oxit.
D. Ho¸ häc h÷u c¬ lµ ngµnh ho¸ häc chuyªn nghiªn cøu c¸c hîp chÊt cña cacbon trõ
muèi cacbonat.
2. Thµnh phÇn c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt h÷u c¬ :
A. bao gåm tÊt c¶ c¸c nguyªn tè trong b¶ng tuÇn hoµn.
B. nhÊt thiÕt ph¶i cã cacbon, th­êng cã H, hay gÆp O, N sau ®ã ®Õn halogen, S, P...
C. gåm cã C, H vµ c¸c nguyªn tè kh¸c.
D. th­êng cã C, H hay gÆp O, N sau ®ã ®Õn halogen, S, P.
3. Chän ®Þnh nghÜa ®ång ph©n ®Çy ®ñ nhÊt.
§ång ph©n :
A. lµ hiÖn t­îng c¸c chÊt cã cÊu t¹o kh¸c nhau.
B. lµ hiÖn t­îng c¸c chÊt cã tÝnh chÊt kh¸c nhau.
C. lµ hiÖn t­îng c¸c chÊt cã cïng c«ng thøc ph©n tö, nh­ng cã cÊu t¹o kh¸c nhau nªn
cã tÝnh chÊt kh¸c nhau.
D. lµ hiÖn t­îng c¸c chÊt cã cÊu t¹o kh¸c nhau nªn tÝnh chÊt kh¸c nhau.
4. Liªn kÕt ®«i do nh÷ng liªn kÕt nµo h×nh thµnh ?
A. Liªn kÕt 
B. Liªn kÕt 
C. Liªn kÕt  vµ 
D. Hai liªn kÕt 
5. Liªn kÕt ba do nh÷ng liªn kÕt nµo h×nh thµnh ?
A. Liªn kÕt 
B. Liªn kÕt 
C. Hai liªn kÕt  vµ mét liªn kÕt 
D. Hai liªn kÕt  vµ mét liªn kÕt 
6. Theo thuyÕt cÊu t¹o hãa häc, trong ph©n tö c¸c chÊt h÷u c¬, c¸c nguyªn tö liªn kÕt víi
nhau :
A. theo ®óng hãa trÞ
B. theo mét thø tù nhÊt ®Þnh
C. theo ®óng sè oxi hãa
D. theo ®óng hãa trÞ vµ theo mét thø tù nhÊt ®Þnh

3


A. sp3

B. sp2

C. sp3d

D. sp

21. T×m c©u tr¶ lêi sai.
Liªn kÕt  bÒn h¬n liªn kÕt  lµ do :
A. liªn kÕt  ®­îc h×nh thµnh do sù xen phñ trôc cña c¸c obitan hãa trÞ.
B. liªn kÕt  ®­îc h×nh thµnh do sù xen phñ trôc cña c¸c obitan p cã 1electron.
C. liªn kÕt  ®­îc h×nh thµnh do sù xen phñ bªn cña c¸c obitan hãa trÞ p.
D. C©u A, B, C ®Òu sai.
22. T×m c©u tr¶ lêi sai.
Trong hîp chÊt h÷u c¬, gi÷a hai nguyªn tö cacbon :
A. cã Ýt nhÊt mét liªn kÕt 

C. cã thÓ cã mét liªn kÕt ®«i

B. cã Ýt nhÊt mét liª...
wWw.SoanBai.Com
1
1200 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
HOÁ HỮU CƠ THPT
(THEO CHƯƠNG TRÌNH CHUẨN VÀ NÂNG CAO)
Tài liệu ôn thi tốt nghiệp THPT và luyện thi vào Cao đẳng, Đại học
Tài liệu được cung cấp bởi Tạp chí dạy và học hóa học
Xin vui lòng ghi rõ nguồn khi phát hành tài liệu!
Nhµ xuÊt b¶n Gi¸o dôc - 2007
1200 câu hỏi hóa hữu cơ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
1200 câu hỏi hóa hữu cơ - Người đăng: thutrang-yhn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
86 Vietnamese
1200 câu hỏi hóa hữu cơ 9 10 520