Ktl-icon-tai-lieu

134 CÂU TRẮC NGHIỆM SÓNG CƠ vật lí 12

Được đăng lên bởi thinh1003
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1837 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRUNG TÂM LUYỆN THI VINH SANG - 146 THÀI THỊ BÔI, TP. ĐÀ NẴNG. ĐT: 0511.3648815-0935.939.927

BÀI TẬP TN SÓNG CƠ
I. Đại cương sóng
Câu 1: một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển , thấy nó nhô cao 10 lần trong khoảng thời gian 27s . chu
kỳ của sóng là
A. 3s
B.2,7s
C. 2,45s
D. 2,8s
Câu 2: một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 10 lần trong khoảng thời gian 36s và đo
được khoảng cách giữa 3 đỉnh sóng liên tiếp 20m . tốc độ truyền sóng trên mặt biển
A. 40m/s
B. 2,5m/s
C. 2,8m/s
D. 36m/s
Câu 3:. hai điểm ở cách nguồn âm những khoảng 6,1m và 6,35m . tần số âm 680HZ , tốc độ truyền âm trong không
khí là 340m/s . độ lệch pha của sóng âm tại 2 điểm trên là
A.  /4
B. 16 
C.4 
D. 
Câu 4:Sóng âm có tần số 450HZ lan truyền với tốc độ 360m/s trong không khí . giữa 2 điểm cách nhau 1m trên
phương truyền thì chúng dao động
A. cùng pha
B. vuông pha
C. ngược pha
D.lệch pha  /4
Câu 5:tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn DĐĐH theo phương thẳng đứng với tần số f .khi đó trên mặt
nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S . tại 2 điểm M ,N nằm cách nhau 5cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao
động ngược pha với nhau . tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80cm/s và tần số của nguồn dao động thay đổi từ
48HZ đến 64 HZ .tần số dao động của nguồn là
A. 64 HZ
B.48HZ
C. 54HZ
D.56 HZ
Câu 6: tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn DĐĐH theo phương thẳng đứng với tần số 50H Z .khi đó trên
mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S . tại 2 điểm M ,N nằm cách nhau 9cm trên đường thẳng đi qua S luôn
dao động cùng pha với nhau . tốc độ truyền sóng trên mặt nước thay đổi từ 70cm/s đến 80cm/s. tốc độ truyền sóng
là
A. 75cm/s
B.70cm/s
C. 80cm/s
D.72cm/s
Câu 7: Trong thời gian 12s một người quan sát thấy có 6 ngọn sóng đi qua trước mặt mình . vận tốc truyền sóng
2m/s .bước sóng
A. 4,8m
B.4m
C.6m
D.0,48m
Câu 8:bước sóng của âm khi truyền từ không khí vào nước thay đổi bao nhiêu lần . biết rằng vận tốc âm trong
nước là 1480m/s và trong không khí là 340m/s
A.0,23 lần
B. 4,35 lần
C.1,140 lần
D.1820 lần
Câu 9:.một quan sát viên đứng ở bờ biển thấy sóng trên mặt biển có khoảng cách giữa 5 ngọn sóng liên tiếp là
12m. bước sóng là
A. 12m
B.1,2m
C. 3m
D. 2,4m
Câu 10: Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với vận tốc sóng v = 0,2m/s, chu kỳ dao động
T = 10s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha nhau là
A. 1,5m.
B. 1m. C. 0,5m.
D. 2m.
Câu 11: : Sóng âm truyền trong thép với vận tốc 500m/s. Hai điểm trong thép gần nhau ...
TRUNG TÂM LUYỆN THI VINH SANG - 146 THÀI THỊ BÔI, TP. ĐÀ NẴNG. ĐT: 0511.3648815-0935.939.927
BÀI TẬP TN SÓNG CƠ
I. Đại cương sóng
Câu 1: một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển , thấy nó nhô cao 10 lần trong khoảng thời gian 27s . chu
kỳ của sóng là A. 3s B.2,7s C. 2,45s
D. 2,8s
Câu 2: một người quan sát một chiếc phao trên mặt biển, thấy nó nhô cao 10 lần trong khoảng thời gian 36s và đo
được khoảng cách giữa 3 đỉnh sóng liên tiếp 20m . tốc độ truyền sóng trên mặt biển
A. 40m/s B. 2,5m/s C. 2,8m/s D. 36m/s
Câu 3:. hai điểm ở cách nguồn âm những khoảng 6,1m và 6,35m . tần số âm 680H
Z
, tốc độ truyền âm trong không
khí là 340m/s . độ lệch pha của sóng âm tại 2 điểm trên là
A.
/4 B. 16
C.4
D.
Câu 4:Sóng âm có tần số 450H
Z
lan truyền với tốc độ 360m/s trong không khí . giữa 2 điểm cách nhau 1m trên
phương truyền thì chúng dao động
A. cùng pha B. vuông pha C. ngược pha D.lệch pha
/4
Câu 5:tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn DĐĐH theo phương thẳng đứng với tần số f .khi đó trên mặt
nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S . tại 2 điểm M ,N nằm cách nhau 5cm trên đường thẳng đi qua S luôn dao
động ngược pha với nhau . tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 80cm/s và tần số của nguồn dao động thay đổi từ
48H
Z
đến 64 H
Z
.tần số dao động của nguồn là
A. 64 H
Z
B.48H
Z
C. 54H
Z
D.56 H
Z
Câu 6: tại điểm S trên mặt nước yên tĩnh có nguồn DĐĐH theo phương thẳng đứng với tần số 50H
Z
.khi đó trên
mặt nước hình thành hệ sóng tròn đồng tâm S . tại 2 điểm M ,N nằm cách nhau 9cm trên đường thẳng đi qua S luôn
dao động cùng pha với nhau . tốc độ truyền sóng trên mặt nước thay đổi từ 70cm/s đến 80cm/s. tốc độ truyền sóng
A. 75cm/s
B.70cm/s
C. 80cm/s
D.72cm/s
Câu 7: Trong thời gian 12s một người quan sát thấy có 6 ngọn sóng đi qua trước mặt mình . vận tốc truyền sóng
2m/s .bước sóng
A. 4,8m B.4m C.6m D.0,48m
Câu 8:bước sóng của âm khi truyền từ không khí vào nước thay đổi bao nhiêu lần . biết rằng vận tốc âm trong
nước là 1480m/s và trong không khí là 340m/s
A.0,23 lần B. 4,35 lần C.1,140 lần D.1820 lần
Câu 9:.một quan sát viên đứng ở bờ biển thấy sóng trên mặt biển có khoảng cách giữa 5 ngọn sóng liên tiếp là
12m. bước sóng là A. 12m B.1,2m C. 3m
D. 2,4m
Câu 10: Một sóng ngang truyền trên sợi dây đàn hồi rất dài với vận tốc sóng v = 0,2m/s, chu kỳ dao động
T = 10s. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây dao động ngược pha nhau là
A. 1,5m. B. 1m. C. 0,5m. D. 2m.
Câu 11: : Sóng âm truyền trong thép với vận tốc 500m/s. Hai điểm trong thép gần nhau nhất lệch pha
2
cách nhau
1,54m thì tần số của âm là : A. 80Hz. B. 810Hz C. 81,2Hz D. 812Hz
Câu 12: Sóng truyền từ A đến M cách A 4,5 cm, với bước sóng = 6 cm. Hỏi D đ sóng tại M có tính chất nào sau
đây?
A. Chậm pha hơn sóng tại A góc 3/2 B. Sớm pha hơn sóng tại A góc 3/2.
C. Cùng pha với sóng tại A. D. Ngược pha với sóng tại A.
Câu 13. : Một sóng cơ học có bước sóng truyền từ A đến M ( AM = d ) . M dao động ngược pha với A khi
A. d = (k + 1) B. d = (k + 0,5) C. d = (2k + 1) D. d = (k+1 ) /2 ( k Z)
Câu 14. Một sóng truyền trên mặt biển bước sóng 3m. Hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền
sóng dao động lệch pha
2/
cách nhau một đoạn bao nhiêu? A. 0,75m B. 1,5m C. 3m D. A, B,
C đều sai.
Câu 15. Sóng truyền tại mặt chất lỏng với vận tốc truyền sóng 0,9m/s, khoảng cách giữa hai gợn sóng liên tiếp
2cm. Tần số của sóng là: A. 0,45Hz B. 90Hz C. 45Hz D. 1,8Hz
II. Phương trình sóng
Câu 16:dao động tại nguồn 0 có dạng : u = 3 cos10
t (cm) và tốc độ truyền là 1m/s thì phương trình dao động tại
M cách O đoạn 5 cm có dạng
A. u = 3 cos10
t (cm) B. u = 3 cos(10
t +
/2) (cm) C. u = 3 cos(10
t -
/2) (cm) D.u = - 3 cos10
t
(cm)
Câu 17:phương trình dao động của 1 nguồn phát sóng có dạng u = 3 cos(20
t ) trong khoảng thời gian 0,225s ,
sóng truyền được quãng đường bằng bao nhiêu lần bước sóng ?
GV: Liên Quang Thịnh 0978 053 777-0996 057 868, http://thinh1003.violet.vn Page 1
134 CÂU TRẮC NGHIỆM SÓNG CƠ vật lí 12 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
134 CÂU TRẮC NGHIỆM SÓNG CƠ vật lí 12 - Người đăng: thinh1003
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
134 CÂU TRẮC NGHIỆM SÓNG CƠ vật lí 12 9 10 284