Ktl-icon-tai-lieu

144 câu hỏi ôn tập những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin

Được đăng lên bởi bleachsreapers
Số trang: 70 trang   |   Lượt xem: 1321 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CHÖÔNG 0 & 1
1. Trieát hoïc Maùc ra ñôøi trong ñieàu kieän kinh teá – xaõ hoäi naøo?
A) Phöông thöùc saûn xuaát tö baûn chuû nghóa ñaõ trôû thaønh phöông thöùc saûn xuaát thoáng trò.
B) Phöông thöùc saûn xuaát tö baûn chuû nghóa môùi xuaát hieän.
C) Chuû nghóa tö baûn ñaõ trôû thaønh chuû nghóa ñeá quoác.
D) A), B), C) ñeàu ñuùng.
2. Nhöõng phaùt minh cuûa khoa hoïc töï nhieân nöûa ñaàu theá kyû 19 ñaõ ñem laïi cô sôû khoa hoïc cho söï
phaùt trieån (SPT) ñieàu gì?
A) SPT phöông phaùp sieâu hình vaø chuû nghóa cô giôùi leân moät trình ñoä môùi.
B) SPT pheùp bieän chöùng töø töï phaùt chuyeån thaønh töï giaùc.
C) SPT pheùp bieän chöùng duy taâm thaønh chuû nghóa tö bieän, thaàn bí.
D) SPT tö duy bieän chöùng, giuùp noù thoaùt khoûi tính töï phaùt vaø côûi boû lôùp voû thaàn bí duy taâm.
3. Thöïc chaát böôùc chuyeån caùch maïng trong trieát hoïc do C.Maùc vaø Ph.AÊngghen thöïc hieän laø gì?
A) Thoáng nhaát pheùp bieän chöùng vaø theá giôùi quan duy vaät trong moät heä thoáng trieát hoïc.
B) Xaây döïng ñöôïc chuû nghóa duy vaät lòch söû.
C) Xaùc ñònh ñöôïc ñoái töôïng trieát hoïc vaø khoa hoïc töï nhieân, töø boû quan nieäm sai laàm coi trieát hoïc laø
khoa hoïc cuûa moïi khoa hoïc.
D) A), B), C) ñeàu ñuùng.
4. Boå sung ñeå ñöôïc moät caâu ñuùng: “Trieát hoïc Maùc – Leânin laø khoa hoïc . . .”.
A) nghieân cöùu moïi hieän töôïng, quaù trình xaûy ra trong töï nhieân, xaõ hoäi vaø tö duy con ngöôøi.
B) nghieân cöùu caùc quy luaät chung nhaát cuûa theá giôùi.
C) cuûa moïi khoa hoïc.
D) nghieân cöùu moïi quy luaät trong theá giôùi.
5. Trieát hoïc Maùc – Leânin coù chöùc naêng (CN) gì?
A) CN chæ ñaïo hoïat ñoäng thöïc tieãn.
B) CN hoøan thieän lyù trí vaø naâng cao phaåm chaát ñaïo ñöùc caùch maïng.
C) CN khoa hoïc cuûa caùc khoa hoïc.
D) CN theá giôùi quan vaø phöông phaùp luaän phoå bieán.
1

6. Nhöõng tieàn ñeà khoa hoïc töï nhieân cuûa söï ra ñôøi trieát hoïc Maùc laø gì?
A) Thuyeát töông ñoái cuûa Anhxtanh, cô hoïc löôïng töû, di truyeàn hoïc Menñen.
B) Phaùt minh ra chuoãi xoaén keùp cuûa AND, thuyeát Vuï noã lôùn, thuyeát Nhaät taâm Coâpeùcníc.
C) Hoïc thuyeát tieán hoùa cuûa Ñaùcuyn, thuyeát teá baøo, ñònh luaät baûo toøan vaø chuyeån hoùa naêng löôïng.
D) A), B), C) ñeàu ñuùng.
7. Thaønh töïu vó ñaïi nhaát cuûa cuoäc caùch maïng trong trieát hoïc do C.Maùc & Ph.Aêngghen thöïc hieän
laø gì?
A) Xaây döïng pheùp bieän chöùng duy vaät, chaám döùt söï thoáng trò cuûa pheùp bieän chöùng duy taâm
Heâghen.
B) Xaây döïng chuû nghóa duy vaät veà lòch söû, laøm saùng...
1
CHÖÔNG 0 & 1
1. Trieát hoïc Maùc ra ñôøi trong ñieàu kieän kinh teá – xaõ hoäi naøo?
A) Phöông thöùc saûn xuaát tö baûn chuû nghóa ñaõ trôû thaønh phöông thöùc saûn xuaát thoáng trò.
B) Phöông thöùc saûn xuaát tö baûn chuû nghóa môùi xuaát hieän.
C) Chuû nghóa tö baûn ñaõ trôû thaønh chuû nghóa ñeá quoác.
D) A), B), C) ñeàu ñuùng.
2. Nhöõng phaùt minh cuûa khoa hoïc töï nhieân nöûa ñaàu theá kyû 19 ñaõ ñem laïi cô sôû khoa hoïc cho söï
phaùt trieån (SPT) ñieàu gì?
A) SPT phöông phaùp sieâu hình vaø chuû nghóa cô giôùi leân moät trình ñoä môùi.
B) SPT pheùp bieän chöùng töø töï phaùt chuyeån thaønh töï giaùc.
C) SPT pheùp bieän chöùng duy taâm thaønh chuû nghóa tö bieän, thaàn bí.
D) SPT tö duy bieän chöùng, giuùp noù thoaùt khoûi tính töï phaùt vaø côûi boû lôùp voû thaàn bí duy taâm.
3. Thöïc chaát böôùc chuyeån caùch maïng trong trieát hoïc do C.Maùc vaø Ph.AÊngghen thöïc hieän laø gì?
A) Thoáng nhaát pheùp bieän chöùng vaø theá giôùi quan duy vaät trong moät heä thoáng trieát hoïc.
B) Xaây döïng ñöôïc chuû nghóa duy vaät lòch söû.
C) Xaùc ñònh ñöôïc ñoái töôïng trieát hoïc vaø khoa hoïc töï nhieân, töø boû quan nieäm sai laàm coi trieát hoïc laø
khoa hoïc cuûa moïi khoa hoïc.
D) A), B), C) ñeàu ñuùng.
4. Boå sung ñeå ñöôïc moät caâu ñuùng: “Trieát hoïc Maùc – Leânin laø khoa hoïc . . .”.
A) nghieân cöùu moïi hieän töôïng, quaù trình xaûy ra trong töï nhieân, xaõ hoäi vaø tö duy con ngöôøi.
B) nghieân cöùu caùc quy luaät chung nhaát cuûa theá giôùi.
C) cuûa moïi khoa hoïc.
D) nghieân cöùu moïi quy luaät trong theá giôùi.
5. Trieát hoïc Maùc – Leânin coù chöùc naêng (CN) gì?
A) CN chæ ñaïo hoïat ñoäng thöïc tieãn.
B) CN hoøan thieän lyù trí vaø naâng cao phaåm chaát ñaïo ñöùc caùch maïng.
C) CN khoa hoïc cuûa caùc khoa hoïc.
D) CN theá giôùi quan vaø phöông phaùp luaän phoå bieán.
144 câu hỏi ôn tập những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
144 câu hỏi ôn tập những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin - Người đăng: bleachsreapers
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
70 Vietnamese
144 câu hỏi ôn tập những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MácLênin 9 10 110