Ktl-icon-tai-lieu

1500 câu trắc nghiệm hóa học

Được đăng lên bởi khoanhi1996-gmail-com
Số trang: 147 trang   |   Lượt xem: 2904 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thuviendientu.org
Phần thứ nhất
HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
A. HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG
CHƯƠNG I: CẤU TẠO NGUYÊN TỬ− BẢNG TUẦN HOÀN
CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN
1. Phát biểu nào dưới đây không đúng?
A. Nguyên tử là một hệ trung hoà điện.
B. Trong nguyên tử hạt nơtron và hạt proton có khối lượng xấp xỉ nhau.
C. Trong một nguyên tử, nếu biết số proton có thể suy ra số nơtron.
D. Trong một nguyên tử, nếu biết số proton có thể suy ra số electron.
2. Phát biểu nào dưới đây không đúng?
A. Nguyên tử được cấu thành từ các hạt cơ bản là proton, nơtron và electron.
B. Hạt nhân nguyên tử được cấu thành từ các hạt proton và nơtron.
C. Vỏ nguyên tử được cấu thành bởi các hạt electron.
D. Nguyên tử có cấu trúc đặc khít, gồm vỏ nguyên tử và hạt nhân nguyên tử.
3. Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi
A. các hạt electron và proton.
B. các hạt proton.
C. các hạt proton và nơtron.
D. các hạt electron.
4. Các đồng vị của nguyên tố hóa học được phân biệt bởi yếu tố nào dưới đây?
A. Số nơtron.
B. Số electron hoá trị.
C. Số proton.
D. Số lớp electron.
5. Phát biểu nào dưới đây không đúng?
A. Khối lượng nguyên tử vào khoảng 10 −26 kg.
B. Khối lượng hạt proton xấp xỉ bằng khối lượng hạt nơtron.
C. Khối lượng nguyên tử tập trung chủ yếu ở hạt nhân nguyên tử.
D. Trong nguyên tử, khối lượng electron bằng khối lượng proton.
6. Trong tự nhiên, đồng vị phổ biến nhất của hiđro là đồng vị nào dưới đây?
A. 10 H
B. 12 H
C. 11 H
D. 13 H
7. Phát biểu nào dưới đây là đúng?
A. Những electron ở lớp K có mức năng lượng thấp nhất.
B. Những electron ở gần hạt nhân có mức năng lượng cao nhất.
C. Electron ở obitan 4p có mức năng lượng thấp hơn electron ở obitan 4s.
D. Các electron trong cùng một lớp có năng lượng bằng nhau.
8. Sự phân bố electron vào các obitan và lớp electron dựa vào
A. nguyên lí vững bền và nguyên lí Pauli.
B. nguyên lí vững bền và quy tắc Hun.
C. nguyên lí vững bền, nguyên lí Pauli và quy tắc Hun.
D. nguyên lí Pauli và quy tắc Hun.
9. Cấu hình electron của ion nào dưới đây giống khí hiếm?
A. Cu+
B. Fe2+
C. K +
Convert by thuviendientu.org

Thuviendientu.org
D. Cr3+
Cho biết: Cu (Z=29); Fe (Z=26), K (Z=19); Cr (Z=24)
10. Phát biểu nào dưới đây không đúng?
A. Số khối bằng hoặc xấp xỉ khối lượng của hạt nhân nguyên tử tính ra u (đvC).
B. Số khối là số nguyên.
C. Số khối bằng tổng số hạt proton và nơtron.
D. Số khối kí hiệu là A.
11. Phát biểu nào dưới đây không đúng?
A. Các electron chuyển động xung quanh hạt nhân theo quỹ đạo tròn.
B. Các electron trong cùng một phân lớp có mức...
Convert by thuviendientu.org
Thuviendientu.org
Phần thứ nhất
HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
A. A HỌC ĐẠI CƯƠNG
CHƯƠNG I: CU TẠO NGUYÊN TỬ− BẢNG TUN HN
C NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUT TUN HN
1.
Phát biểu nào i đây không đúng?
A. Nguyên t là một h trung h điện.
B. Trong nguyên t hạt nơtron và hạt proton có khối lượng xấp x nhau.
C. Trong một nguyên tử, nếu biết số proton có th suy ra số nơtron.
D. Trong một nguyên tử, nếu biết số proton có thsuy ra selectron.
2.
Phát biểu nào i đây không đúng?
A. Nguyên t đưc cu thành t các ht cơ bn là proton, nơtron và electron.
B. Hạt nhân nguyên t được cấu thành từ các hạt proton và nơtron.
C. Vỏ nguyên tử được cấu thành bởi các hạt electron.
D. Nguyên t có cu trúc đc khít, gm v nguyên t và ht nhân nguyên t.
3.
Hạt nhân nguyên tử cấu tạo bởi
A. các ht electron và proton.
B. c ht proton.
C. các hạt proton và nơtron.
D. các ht electron.
4.
Các đồng v của nguyên tố hóa học đưc phân biệt bởi yếu tố nào dưới đây?
A. Số nơtron.
B. Số electron htrị.
C. Số proton.
D. Số lp electron.
5.
Phát biểu nào i đây không đúng?
A. Khối lượng nguyên tử vào khoảng 10
−26
kg.
B. Khối lượng ht proton xấp x bằng khối lượng hạt nơtron.
C. Khối lượng nguyên tử tập trung ch yếu hạt nhân nguyên tử.
D. Trong nguyên t, khối lượng electron bằng khối lượng proton.
6.
Trong tự nhiên, đồng v phbiến nhất của hiđro là đồng v nào dưới đây?
A.
H
0
1
B.
H
2
1
C.
H
1
1
D.
H
3
1
7.
Phát biểu nào i đây là đúng?
A. Nhng electron lp K có mc năng lượng thấp nhất.
B. Những electron gn hạt nhân có mức năng lượng cao nhất.
C. Electron obitan 4p có mc năng lượng thấp hơn electron ở obitan 4s.
D. Các electron trong cùng một lp có năng lượng bằng nhau.
8.
Sự phân bố electron vào các obitan và lp electron dựa vào
A. nguyên lí vng bền và nguyên lí Pauli.
B. nguyên lí vững bền và quy tắc Hun.
C. nguyên lí vững bền, nguyên lí Pauli và quy tắc Hun.
D. nguyên lí Pauli và quy tắc Hun.
9.
Cấu hình electron của ion nào i đây giống khí hiếm?
A. Cu
+
B. Fe
2+
C. K
+
1500 câu trắc nghiệm hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
1500 câu trắc nghiệm hóa học - Người đăng: khoanhi1996-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
147 Vietnamese
1500 câu trắc nghiệm hóa học 9 10 309