Ktl-icon-tai-lieu

153 câu hỏi trắc nghiệm KTVM

Được đăng lên bởi haitacden869
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 812 lần   |   Lượt tải: 0 lần
CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM

1./ Giaù saûn phaåm X taêng leân daãn ñeán phaàn chi tieâu cho saûn phaåm X taêng leân, thì heä soá co daõn cuûa caàu theo giaù saûn
phaåm X laø:
a) ED > 1
b) ED < 1
c) ED = 0
d) ED = 1
2./ Khi thu nhaäp taêng leân 10%, khoái löôïng tieâu thuï saûn phaåm X taêng leân 5%, vôùi caùc ñieàu kieän khaùc khoâng ñoåi, thì ta
coù theå keát luaän saûn phaåm X laø:
a) Saûn phaåm caáp thaáp
b) Xa xí phaåm
c) Saûn phaåm thieát yeáu
d) Saûn phaåm ñoäc laäp
3./ Neáu 2 saûn phaåm X & Y laø 2 saûn phaåm thay theá thì:
a) Exy > 0
b) Exy < 0
c) Exy = 0
d) Exy =1
4./ Neáu 2 saûn phaåm X & Y laø 2 saûn phaåm boå sung thì:
a) Exy > 0
b) Exy < 0
c) Exy = 0
d) Taát caû ñeàu sai
5./ Ñöôøng cung cuûa saûn phaåm X dòch chuyeån do:
a) Giaù saûn phaåm X thay ñoåi
b) Thu nhaäp ngöôøi tieâu duøng thay ñoåi
c) Thueá thay ñoåi
d) Giaù caû saûn phaåm thay theá giaûm
6./ Ñöôøng caàu saûn phaåm X dòch chuyeån khi:
a) Giaù saûn phaåm X thay ñoåi
b) Chi phí saûn xuaát saûn phaåm X thay ñoåi
c) Thu nhaäp cuûa ngöôøi tieâu thuï thay ñoåi
d) Taát caû caùc caâu treân
7./ Neáu giaù saûn phaåm X taêng leân, caùc ñieàu kieän khaùc khoâng ñoåi thì:
a) Caàu saûn phaåm X taêng leân
b) Khoái löôïng tieâu thuï SP X taêng leân
c) Khoái löôïng tieâu thuï saûn phaåm X giaûm xuoáng
d) Phaàn chi tieâu saûn phaåm X taêng leân
8./ Neáu giaù caân baèng saûn phaåm laø P = 15 ñ/sp, chính phuû ñaùnh thueá 3ñ/sp laøm giaù caân baèng taêng leân P = 17 ñ/sp, coù
theå keát luaän:
a) Caàu co giaõn nhieàu hôn so vôùi cung
b) Caàu co giaõn ít hôn so vôùi cung
c) Caàu co giaõn töông ñöông vôùi cung
d) Taát caû ñeàu sai
9./ Khi giaù haøng Y: P y = 4 thì löôïng caàu haøng X: Q x = 10 vaø khi Py =6 thì Qx =12, vôùi caùc yeáu toá khaùc khoâng ñoåi. Keát
luaän X vaø Y laø 2 saûn phaåm:
a) boå sung theo nhau
b) Thay theá cho nhau
1

c) Vöøa thay theá, vöøa boå sung
d) Khoâng lieân quan
10./ Neáu muïc tieâu cuûa coâng ty laø toái ña hoùa doanh thu, vaø caàu veà saûn phaåm cuûa coâng ty taïi möùc giaù hieän coù laø co giaõn
nhieàu, coâng ty seõ:
a) Taêng giaù
b) Giaûm giaù
c) Taêng löôïng baùn
d) Giöõ giaù nhö cuõ
11./ Khi thu nhaäp giaûm, caùc yeáu toá khaùc khoâng ñoåi, giaù caû vaø löôïng caân baèng môùi cuûa haøng hoùa thoâng thöôøng seõ:
a) Giaù thaáp hôn vaø löôïng caân baèng lôùn hôn
b) Giaù cao hôn vaø löôïng caân baèng nhoû hôn
c) Giaù thaáp hôn vaø löôïng caân baèng nhoû hôn
d) Khoâng thay ñoåi
12./ Yeáu toá naøo sau ñaây khoâng ñöôïc coi laø yeáu toá quyeát ñònh caàu haøng hoùa
a) Giaù haøng ho...
CAÂU HOÛI TRAÉC NGHIEÄM
1./ Giaù saûn phaåm X taêng leân daãn ñeán phaàn chi tieâu cho saûn phaåm X taêng leân, theä soá co daõn cuûa caàu theo giaù saûn
phaåm X laø:
a) ED > 1
b) ED < 1
c) ED = 0
d) ED = 1
2./ Khi thu nhaäp taêng leân 10%, khoái löôïng tieâu thuï saûn phaåm X taêng leân 5%, vôùi caùc ñieàu kieän khaùc khoâng ñoåi, thì ta
coù theå keát luaän saûn phaåm X laø:
a) Saûn phaåm caáp thaáp
b) Xa xí phaåm
c) Saûn phaåm thieát yeáu
d) Saûn phaåm ñoäc laäp
3./ Neáu 2 saûn phaåm X & Y laø 2 saûn phaåm thay theá thì:
a) E
xy
> 0
b) E
xy
< 0
c) E
xy
= 0
d) E
xy
=1
4./ Neáu 2 saûn phaåm X & Y laø 2 saûn phaåm boå sung thì:
a) E
xy
> 0
b) E
xy
< 0
c) E
xy
= 0
d) Taát caû ñeàu sai
5./ Ñöôøng cung cuûa saûn phaåm X dòch chuyeån do:
a) Giaù saûn phaåm X thay ñoåi
b) Thu nhaäp ngöôøi tieâu duøng thay ñoåi
c) Thueá thay ñoåi
d) Giaù caû saûn phaåm thay theá giaûm
6./ Ñöôøng caàu saûn phaåm X dòch chuyeån khi:
a) Giaù saûn phaåm X thay ñoåi
b) Chi phí saûn xuaát saûn phaåm X thay ñoåi
c) Thu nhaäp cuûa ngöôøi tieâu thuï thay ñoåi
d) Taát caû caùc caâu treân
7./ Neáu giaù saûn phaåm X taêng leân, caùc ñieàu kieän khaùc khoâng ñoåi thì:
a) Caàu saûn phaåm X taêng leân
b) Khoái löôïng tieâu thuï SP X taêng leân
c) Khoái löôïng tieâu thuï saûn phaåm X giaûm xuoáng
d) Phaàn chi tieâu saûn phaåm X taêng leân
8./ Neáu giaù caân baèng saûn phaåm laø P = 15 ñ/sp, chính phuû ñaùnh thueá 3ñ/sp laøm giaù caân baèng taêng leân P = 17 ñ/sp, c
theå keát luaän:
a) Caàu co giaõn nhieàu hôn so vôùi cung
b) Caàu co giaõn ít hôn so vôùi cung
c) Caàu co giaõn töông ñöông vôùi cung
d) Taát caû ñeàu sai
9./ Khi giaù haøng Y: P
y
= 4 thì löôïng caàu haøng X: Q
x
= 10 vaø khi P
y
=6 thì Q
x
=12, vôùi caùc yeáu toá khaùc khoâng ñoåi. Keát
luaän X vaø Y laø 2 saûn phaåm:
a) boå sung theo nhau
b) Thay theá cho nhau
1
153 câu hỏi trắc nghiệm KTVM - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
153 câu hỏi trắc nghiệm KTVM - Người đăng: haitacden869
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
153 câu hỏi trắc nghiệm KTVM 9 10 582