Ktl-icon-tai-lieu

16 đề thi học sinh giởi cấp tỉnh môn Hóa có lời giải

Được đăng lên bởi Cà Phê Hoa Sữa
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 3037 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ĐỀ 1
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
BẮC GIANG
ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH
GIỎI
CẤPTHỨC
TỈNH
ĐỀ
CHÍNH
NĂM HỌC 2011-2012
MÔN THI: HÓA HỌC- LỚP 9
THCS
Ngày thi: 01/4/2012 Thời gian
làm bài:150 phút
(Không kể thời gian giao đề)
Câu 1: (4,0 điểm)
1. Cho hỗn hợp X gồm Mg, Fe2O3 và Al2O3 tác dụng với dung dịch CuSO 4 (dư), sau phản ứng thu
được dung dịch Y và chất rắn Z. Cho toàn bộ Z tác dụng với dung dịch HCl (dư), sau phản ứng thu được
dung dịch A và phần không tan B. Hoà tan B trong dung dịch H 2SO4 đặc, nóng (dư) thu được khí C. Hấp
thụ khí C vào dung dịch Ba(OH) 2 thu được kết tủa D và dung dịch F. Cho dung dịch KOH (dư) vào dung
dịch F lại thấy xuất hiện kết tủa D. Cho từ từ dung dịch KOH đến dư vào dung dịch A, được kết tủa G.
Hãy viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.
2. Đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam hỗn hợp gồm hai hợp chất hữu cơ: A (C nH2nO) và B (CnH2n+2O), thu
được 29,7 gam CO2. Tìm công thức phân tử của A, B và viết công thức cấu tạo mạch hở có thể có của
chúng.
Câu 2: (4,0 điểm)
1. Viết phương trình hoá học hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:
Rượu etylic
 (1) axit axetic
 (2) natri axetat
 (3) metan
 (4) axetilen
 (5) etilen
 (6) PE
(7)
vinyl clorua
(8)
PVC


2. Hòa tan hết 17,2 gam hỗn hợp X gồm Fe và một oxit sắt vào 200 gam dung dịch HCl 14,6% thu
được dung dịch A và 2,24 lít khí H 2 (đktc). Thêm 33,0 gam nước vào dung dịch A được dung dịch B.
Nồng độ phần trăm của HCl trong dung dịch B là 2,92%. Mặt khác, cũng hòa tan hết 17,2 gam hỗn hợp
X vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng thì thu được V lít khí SO2 duy nhất (đktc).
a) Xác định công thức hóa học của oxit sắt trong hỗn hợp X.
b) Tính khoảng giá trị của V?
Câu 3: (4,0 điểm)
1. Hòa tan 2,16 gam hỗn hợp Y gồm Na, Fe và Al vào nước (dư), thu được 0,448 lít khí H 2 thoát ra
(đktc) và một lượng chất rắn không tan. Tách lượng chất rắn này cho phản ứng hết với 60 ml dung dịch
CuSO4 1M thu được 3,2 gam đồng kim loại và dung dịch A. Tách lấy dung dịch A cho phản ứng với một
lượng vừa đủ dung dịch NaOH để thu được kết tủa lớn nhất. Lọc kết tủa đem nung ở nhiệt độ cao trong
không khí đến khối lượng không đổi thu được chất rắn B.
a) Xác định % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp Y.
b) Tính khối lượng chất rắn B.
2. Đốt cháy hoàn toàn 44,4 gam hỗn hợp X gồm ba axit: CH 3COOH, CnHmCOOH và HOOCCOOH, thu được 21,6 gam H2O và a gam CO2. Mặt khác, cho 44,4 gam hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn
với NaHCO3 (dư) thu được 16,8 lít khí CO2 (đktc). Tính giá trị của a?
Câu 4: (4,0 điểm)
...
http://violet.vn/leviethung76/
ĐỀ 1



 
!"# $%&

'()*+,"-.-Thời gian
làm bài:150 phút
(Không kể thời gian giao đề)
/0: (4,0 điểm)
1Cho hỗn hợp X gồm Mg, Fe
2
O
3
Al
2
O
3
tác dụng với dung dịch CuSO
4
(dư), sau phản ứng thu
được dung dịch Y và chất rắn Z. Cho toàn bộ Z tác dụng với dung dịch HCl (dư), sau phản ứng thu được
dung dịch A và phần không tan B. Hoà tan B trong dung dịch H
2
SO
4
đặc, nóng (dư) thu được khí C. Hấp
thụ khí C vào dung dịch Ba(OH)
2
thu được kết tủa D và dung dịch F. Cho dung dịch KOH (dư) vào dung
dịch F lại thấy xuất hiện kết tủa D. Cho từ từ dung dịch KOH đến vào dung dịch A, được kết tủa G.
Hãy viết các phương trình hoá học của các phản ứng xảy ra.
1 Đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam hỗn hợp gồm hai hợp chất hữu cơ: A (C
n
H
2n
O) và B (C
n
H
2n+2
O), thu
được 29,7 gam CO
2
.
Tìm công thức phân tử của A, B viết công thức cấu tạo mạch hở thể của
chúng.
/0: (4,0 điểm)
1 Viết phương trình hoá học hoàn thành sơ đồ phản ứng sau:
Rượu etylic
(1)

axit axetic
(2)

natri axetat
(3)

metan
(4)

axetilen
(5)

etilen
(6)

PE
vinyl clorua
(8)

PVC
1 Hòa tan hết 17,2 gam hỗn hợp X gồm Fe một oxit sắt vào 200 gam dung dịch HCl 14,6% thu
được dung dịch A 2,24 lít khí H
2
ktc). Thêm 33,0 gam nước vào dung dịch A được dung dịch B.
Nồng độ phần trăm của HCl trong dung dịch B là 2,92%. Mặt khác, cũng hòa tan hết 17,2 gam hỗn hợp
X vào dung dịch H
2
SO
4
đặc, nóng thì thu được V lít khí SO
2
duy nhất (đktc).
23 Xác định công thức hóa học của oxit sắt trong hỗn hợp X.
43 Tính khoảng giá trị của V?
/05: (4,0 điểm)
1 Hòa tan 2,16 gam hỗn hợp Y gồm Na, Fe Al vào nước (dư), thu được 0,448 t khí H
2
thoát ra
ktc) một lượng chất rắn không tan. Tách lưng cht rắn này cho phản ng hết với 60 ml dung dịch
CuSO
4
1M thu được 3,2 gam đồng kim loại và dung dịch A.ch lấy dung dịch A cho phn ứng với một
lượng vừa đủ dung dịch NaOH đ thu được kết tủa lớn nht. Lọc kết tủa đem nung nhit đ cao trong
không k đến khi lượng không đi thu được chất rắn B.
23 Xác định % khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp Y.
43 Tính khối lượng chất rắn B.
1 Đốt cháy hoàn toàn 44,4 gam hỗn hợp X gồm ba axit: CH
3
COOH, C
n
H
m
COOH HOOC-
COOH, thu được 21,6 gam H
2
O và a gam CO
2
. Mặt khác, cho 44,4 gam hỗn hợp X phản ứng hoàn toàn
với NaHCO
3
(dư) thu được 16,8 lít khí CO
2
(đktc). Tính giá trị của a?
/0.: (4,0 điểm)
1 Cho 5,04 lít hỗn hợp khí A ktc) gồm C
2
H
2
H
2
qua xúc tác Ni đun nóng, sau phản ứng thu
được hỗn hợp khí B chỉ gồm 3 hiđrocacbon có tỉ khối so với H
2
bằng 14,25.
23 Xác định khối lượng trung bình của A.
43 Cho hỗn hợp khí B phản ứng hoàn toàn với dung dịch Br
2
(dư). Tính s mol Br
2
đã tham gia
phản ứng.
1Hấp thụ hoàn toàn V lít khí CO
2
ktc) vào 100 ml dung dịch gồm K
2
CO
3
0,2M KOH 1,4M,
sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch X. Cho toàn bộ Xc dụng với dung dịch
BaCl
2
(dư), thu được 11,82 gam kết tủa. Tính giá trị của V?
/06: (4,0 điểm)
1 Trong phòng thí nghiệm các dung dịch đng trong các l rng bit b mt nn: KCl, Al(NO
3
)
3
,
NaOH, MgSO
4
, ZnCl
2
, AgNO
3
. Dùng thêm một thuc th, hãy nhận biết các dung dch tn. Viết các phương
TÀI LIỆU BD HSG HÓA Trang 1 Lê Việt Hùng
78
(7)
16 đề thi học sinh giởi cấp tỉnh môn Hóa có lời giải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
16 đề thi học sinh giởi cấp tỉnh môn Hóa có lời giải - Người đăng: Cà Phê Hoa Sữa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
16 đề thi học sinh giởi cấp tỉnh môn Hóa có lời giải 9 10 809