Ktl-icon-tai-lieu

18 Tuyệt chiêu nhẩm nhanh trắc nghiệm Vật lý Thầy Vũ Duy Phương

Được đăng lên bởi Nguyễn Khắc Hấn
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 316 lần   |   Lượt tải: 0 lần
– Trang chia sẻ tài liệu luyện thi Đại học, IELTS, TOEFL, TOEIC

Lời nói đầu
Các em học sinh thân mến! Trí tuệ của con người thật kỳ diệu, những khả năng tiềm ẩn của
chúng ta quả thật vô cùng. Hãy loại bỏ những sự may mắn và đặt câu hỏi tại sao có những
người thành công, có người lại thất bại. Trong khi ai cũng có sở trường và ưu điểm độc đáo
của riêng mình. Là bởi vì có những người biết khai thác và tận dụng những sở trường đó,
biết mài dũa những kỹ năng thông thƣờng thành sở trƣờng phi thƣờng. Để làm được
điều phi thường chúng ta hãy bắt đầu bằng một thói quen rất nhỏ – Tính Nhẩm. Tôi lấy làm
tiếc khi thấy học sinh lạm dụng máy tính mà lãng quên kỹ năng bẩm sinh của mình. ở đây tôi
không bài trừ máy tính mà nhấn mạnh việc phối hợp kỹ năng tính nhẩm với việc sử dụng
máy tính bỏ túi. Để giúp chúng ta khi làm bài trong thời gian ngắn nhất có thể ra được kết
quả chính xác đáp ứng nhu cầu không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ, kỹ năng làm bài
trắc nghiệm phục vụ cho kỳ thi đại học – cao đẳng sắp tới. Tôi xin giới thiệu cuốn 18 tuyệt
chiêu nhẩm nhanh trắc nghiệm vật lý . Trong giáo trình xin chỉ cung cấp mẹo tính nhẩm
(chưa đề cập mẹo tư duy vật lý). Các công thức vật lý được trích dẫn từ giáo trình cẩm nang
luyện thi đại học, bài tập minh hoạ được trích dẫn từ giáo trình 114 chủ đề trắc nghiệm
(cùng tác giả Vũ Duy Phương – tác giả giáo trình này)
Hoa Tử Vũ Duy Phƣơng

1

Gi¸o tr×nh luyÖn thi ®¹i häc


Mục lục

Kinh nghiÖm sè 1. Ba bé sè th-êng gÆp
Kinh nghiÖm sè 2. Qui -íc ®¬n vÞ tÝnh ®é biÕn d¹ng lß xo
Kinh nghiÖm sè 3. HÖ ph-¬ng tr×nh ®Ñp
Kinh nghiÖm sè 4. g  2  10 - TÝnh nhanh chu kú
Kinh nghiÖm sè 5. M-în, tr¶ 100 - TÝnh lùc ®µn håi
Kinh nghiÖm sè 6. TÝnh cung dKinh nghiÖm sè 7. TÝnh qu·ng ®-êng dùa vµo h×nh thøc thêi gian
Kinh nghiÖm sè 8. M-în 100 - dao ®éng t¾t dÇn
Kinh nghiÖm sè 9. TÝnh trë kh¸ng
Kinh nghiÖm sè 10. M-în tr¶ 
Kinh nghiÖm sè 11. Tæng hîp dao ®éng - hép ®en
Kinh nghiÖm sè 12. Quy -íc ®¬n vÞ - giao thoa ¸nh s¸ng
Kinh nghiÖm sè 13. Giíi h¹n ®¹i l-îng vËt lý - kiÓm tra ®¸p ¸n
Kinh nghiÖm sè 14. Thñ thuËt tÝnh Uh , Vmax trong hiÖn t-îng quang ®iÖn
Kinh nghiÖm sè 15. Quy -íc sè mò - hiÖn t-îng quang ®iÖn
Kinh nghiÖm sè 16. Quy -íc ®¬n vÞ - N¨ng l-îng ph¶n øng h¹t nh©n
Kinh nghiÖm sè 17. Liªn hÖ n¨ng - Xung l-îng
Kinh nghiÖm sè 18. C¸c cÆp sè liªn hîp

TRUNG TÂM HOA TỬ - THẦY VŨ DUY PHƢƠNG

2

 – Trang chia sẻ tài liệu luyện thi Đại học, IELTS, TOEFL, TOEIC

Trung tâ...
www.TaiLieuLuyenThi.com Trang chia sẻ tài liệu luyện thi Đại học, IELTS, TOEFL, TOEIC
1
Lời nói đầu
Các em học sinh thân mến! Trí tuệ của con người thật kỳ diệu, những khả năng tiềm ẩn của
chúng ta quả thật vô cùng. Hãy loại bỏ những sự may mắn và đặt câu hỏi tại sao có những
người thành công, có người lại thất bại. Trong khi ai cũng có sở trường và ưu điểm độc đáo
của riêng mình. Là bởi vì có những người biết khai thác và tận dụng những sở trường đó,
biết mài dũa những kỹ năng thông thƣờng thành sở trƣờng phi thƣờng. Để làm được
điều phi thường chúng ta hãy bắt đầu bằng một thói quen rất nhỏ Tính Nhẩm. Tôi lấy làm
tiếc khi thấy học sinh lạm dụng máy tính mà lãng quên kỹ năng bẩm sinh của mình. ở đây tôi
không bài trừ máy tính mà nhấn mạnh việc phối hợp kỹ năng tính nhẩm với việc sử dụng
máy tính bỏ túi. Để giúp chúng ta khi làm bài trong thời gian ngắn nhất có thể ra được kết
quả chính xác đáp ứng nhu cầu không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ, kỹ năng làm bài
trắc nghiệm phục vụ cho kỳ thi đại học – cao đẳng sắp tới. Tôi xin giới thiệu cuốn 18 tuyệt
chiêu nhẩm nhanh trắc nghiệm vật lý . Trong giáo trình xin chỉ cung cấp mẹo tính nhẩm
(chưa đề cập mẹo tư duy vật lý). Các công thức vật lý được trích dẫn từ giáo trình cẩm nang
luyện thi đại học, bài tập minh hoạ được trích dẫn từ giáo trình 114 chủ đề trắc nghiệm
(cùng tác giả Vũ Duy Phương tác giả giáo trình này)
Hoa Tử Vũ Duy Phƣơng
18 Tuyệt chiêu nhẩm nhanh trắc nghiệm Vật lý Thầy Vũ Duy Phương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
18 Tuyệt chiêu nhẩm nhanh trắc nghiệm Vật lý Thầy Vũ Duy Phương - Người đăng: Nguyễn Khắc Hấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
18 Tuyệt chiêu nhẩm nhanh trắc nghiệm Vật lý Thầy Vũ Duy Phương 9 10 291