Ktl-icon-tai-lieu

19 câu ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 243 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Trang
Câu
Câu
Câu
Câu
Câu

1:
2:
3:
4:
5:

Câu 6:
Câu 7:
Câu 8:
Câu 9:
Câu 10:
Câu 11:
Câu 2:
Câu 13:
Câu 14:
Câu 15:
Câu 16:
Câu 17:
Câu 18:
Câu 19:

Phân tích nguồn gốc tư tưởng HCM ......................................... 1
Trình bày các gđ hình thành & phát triển của tư tưởng HCM ... 3
Phân tích luận điểm cơ bản của HCM về vấn đề dtộc ............... 6
Phân tích luận điểm cơ bản của HCM về CM giải phóng dtộc ... 9
Bằng lý luận & thực tiễn hãy chứng minh luận điểm “CM giải
fóng dân tộc, được tiến hành chủ động sáng tạo & có khả
năng giành thắng lợi trước CMVS ở chính quốc” là 1 sáng tạo
lớn của HCM .......................................................................... 12
Làm rõ tính tất yếu khách quan hợp quy luật của con đường đi
lên CNXH ở VN theo tư tưởng HCM ........................................ 13
Trình bày những quan điểm về đặc trưng, bước đi, biện pháp
Xây dựng CNXH của HCM ...................................................... 14
Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng HCM về vấn đề đại đoàn
kết dtộc................................................................................. 19
Phân tích những quan điểm cơ bản của HCM về vấn đề đại
đoàn kết dtộc ........................................................................ 20
Trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng HCM về kết hợp
Sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại ............................... 22
Phân tích và làm rõ sự sáng tạo của HCM trong quan điểm về
Sự ra đời của ĐCSVN ............................................................. 24
Phân tích quan điểm HCM về bản chất giai cấp công nhân .... 27
Nền tảng tư tưởng của ĐCSVN............................................... 28
Phân tích quan điểm của HCM về những nguyên tắc sinh hoạt
tổ chức của Đảng .................................................................. 29
Trình bày quan điểm của HCM về sự thống nhất bản chất GCCN
Vời tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước VN .............. 30
Những chuẩn mực đạo đức của con người VN theo HCM........ 31
Những nguyên tắc xây dựng đạo đức CM .............................. 33
Những nội dung chủ yếu trong tư tưởng nhân văn HCM ........ 34
Những quan điểm của HCM về vị trí, vai trò, tính chất và chức
năng của văn hóa.................................................................. 36
Những quan điểm chủ yếu của HCM về những lĩnh vực chính
của văn hóa .......................................................................... 40
Những yêu cầu trong việc vận dụng tư tưởng đạo đức, nhân
vă...
Trang
Câu 1: Phân tích nguồn gốc tư tưởng HCM ......................................... 1
Câu 2: Trình bày các gđ hình thành & phát triển của tư tưởng HCM ... 3
Câu 3: Phân tích luận điểm cơ bản của HCM về vấn đề dtộc ............... 6
Câu 4: Phân tích luận điểm cơ bản của HCM về CM giải phóng dtộc ... 9
Câu 5: Bằng lý luận & thực tiễn hãy chứng minh luận điểm “CM giải
fóng dân tộc, được tiến hành chủ động sáng tạo & có khả
năng giành thắng lợi trước CMVS ở chính quốc” là 1 sáng tạo
lớn của HCM .......................................................................... 12
Câu 6: Làm rõ tính tất yếu khách quan hợp quy luật của con đường đi
lên CNXH ở VN theo tư tưởng HCM ........................................ 13
Câu 7: Trình bày những quan điểm về đặc trưng, bước đi, biện pháp
Xây dựng CNXH của HCM ...................................................... 14
Câu 8: Phân tích cơ sở hình thành tư tưởng HCM về vấn đề đại đoàn
kết dtộc................................................................................. 19
Câu 9: Phân tích những quan điểm cơ bản của HCM về vấn đề đại
đoàn kết dtộc........................................................................ 20
Câu 10: Trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng HCM về kết hợp
Sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại ............................... 22
Câu 11: Phân tích và làm rõ sự sáng tạo của HCM trong quan điểm về
Sự ra đời của ĐCSVN ............................................................. 24
Câu 2: Phân tích quan điểm HCM về bản chất giai cấp công nhân .... 27
Nền tảng tư tưởng của ĐCSVN............................................... 28
Câu 13: Phân tích quan điểm của HCM về những nguyên tắc sinh hoạt
tổ chức của Đảng .................................................................. 29
Câu 14: Trình bày quan điểm của HCM về sự thống nhất bản chất GCCN
Vời tính nhân dân và tính dân tộc của Nhà nước VN.............. 30
Câu 15: Những chuẩn mực đạo đức của con người VN theo HCM........ 31
Những nguyên tắc xây dựng đạo đức CM .............................. 33
Câu 16: Những nội dung chủ yếu trong tư tưởng nhân văn HCM ........ 34
Câu 17: Những quan điểm của HCM về vị trí, vai trò, tính chất và chức
năng của văn hóa.................................................................. 36
Câu 18: Những quan điểm chủ yếu của HCM về những lĩnh vực chính
của văn hóa .......................................................................... 40
Câu 19: Những yêu cầu trong việc vận dụng tư tưởng đạo đức, nhân
văn, văn hóa của HCM vào việc xây dựng một nền văn hóa mới
con người mới ở VN hiện nay là gì? ....................................... 44
19 câu ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
19 câu ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
19 câu ôn tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh 9 10 150