Ktl-icon-tai-lieu

20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản

Được đăng lên bởi linh-taengoo
Số trang: 74 trang   |   Lượt xem: 5200 lần   |   Lượt tải: 20 lần
20 câu hỏi ôn tập 
môn đường lối 
cách mạng của 
Đảng cộng sản Việt 
Nam

MỤC LỤC
20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam.......................1
MỤC LỤC...........................................................................................................................2

20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách
mạng của Đảng cộng sản Việt Nam
Dành cho lớp k49 ĐH CNTT.ĐH Tây Bắc

Câu 1: hoàn cảnh lịch sử dẫn đế sự ra đời Đảng cộng sản Việt
Nam.

a. Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó
Từ cuối thế kỷ thứ XIX, chủ nghĩa tư bản đã chuyển từ tự do cạnh tranh
sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa. Các nước tư bản đế quốc, bên trong thì tăng
cường bóc lột nhân dân lao động, bên ngoài thì xâm lược và áp bức nhân dân các
dân tộc thuộc địa. Mâu thuẫn giữa các dân tộc thuộc địa với chủ nghĩa thực dân
ngày càng gay gắt, phong trào đấu tranh chống xâm lược diễn ra mạnh mẽ ở các
nước thuộc địa.
b. Ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin
- Chủ nghĩa Mác - Lênin chỉ rõ, muốn giành được thắng lợi trong cuộc
đấu tranh thực hiện sứ mệnh lịch sử của mình, giai cấp công nhân phải lập ra Đảng
Cộng sản. Sự ra đời Đảng Cộng sản là một yêu cầu khách quan đáp ứng cuộc đấu
tranh của giai cấp công nhân chống áp bức, bóc lột.
- Chủ nghĩa Mác - Lênin được truyền bá vào Việt Nam, phong trào yêu
nước và phong trào công nhân phát triển mạnh mẽ theo khuynh hướng cách mạng
vô sản, dẫn tới sự ra đời của các tổ chức cộng sản ở Việt Nam. Chủ nghĩa Mác Lênin là nền tảng tư tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam.
c. Cách mạng Tháng Mười Nga và Quốc tế Cộng sản
- Năm 1917, cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga giành được thắng lợi. Mở
đầu thời đại mới - “Thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân
tộc”.
- Đối với các dân tộc thuộc địa, Cách mạng Tháng Mười đã nêu tấm
gương sáng trong việc giải phóng các dân tộc bị áp bức.
- Tháng 3/1919, Quốc tế Cộng sản (Quốc tế III) được thành lập.
- Đối với Việt Nam, Quốc tế Cộng sản có vai trò quan trọng trong việc
truyền bá chủ nghĩa Mác - Lênin và thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
2. Hoàn cảnh trong nước
a. Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp
Chính sách cai trị của thực dân Pháp

- Về chính trị: Thực dân Pháp tước bỏ quyền lực đối nội và đối ngoại của
chính quyền phong kiến nhà Nguyễn; chia Việt Nam ra thành 3 xứ: Bắc Kỳ, Trung
Kỳ, Nam Kỳ và thực hiện ở mỗi kỳ một chế độ cai trị riêng, cấu kết với địa chủ.
- Về kinh tế: Thực dân Pháp tiến hành cướp đoạt ruộng đất để lập đồn
điền; đầu tư vốn khai thá...
20 câu hi ôn tp
môn đường li
cách mng ca
Đng cng sn Vit
Nam
20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản - Người đăng: linh-taengoo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
74 Vietnamese
20 câu hỏi ôn tập môn đường lối cách mạng của đảng cộng sản 9 10 660