Ktl-icon-tai-lieu

20 CÂU HỎI ÔN TẬP QUỐC PHÒNG KÈM CÂU TRẢ LỜI TRONG VỞ GHi

Được đăng lên bởi Nguyễn Dũng Anh
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 365 lần   |   Lượt tải: 0 lần
20 CÂU HỎI ÔN TẬP QUỐC PHÒNG KÈM CÂU TRẢ LỜI TRONG VỞ GHI
==============================
1,Nêu khái niệm Quốc Phòng.
Trả lời:
Quốc phòng là công cuộc giữ nước của một quốc gia, gồm tổng thể các hoạt động đối nội, đối 
ngoại của nhà nước và nhân dân trên tất cả các lĩnh vực quân sự, chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa 
học kĩ thuật, văn hóa, ngoại giao... để phòng thủ đất nước, tạo nên sức mạnh toàn diện, cân đối, 
trong đó sức mạnh quân sự làm nòng cốt, nhằm giữ vững hòa bình, đẩy lùi, ngăn chặn các hoạt 
động gây chiến của kẻ thù và sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức, mọi 
quy mô.
2,Nêu các đặc trưng của nền QPTD­ANND.
Trả lời:
Có 5 đặc trưng của nền QPTD­ANND là:
­ Nền QPTD­ANND nhằm mục đích duy nhất là tự vệ chính đáng.
­ Đó là nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân “của dân, do dân, vì dân”, do toàn thể nhân dân 
tiến hành.
­ Đó là nền quốc phòng, an ninh có sức mạnh tổng hợp do nhiều yếu tố tạo thành.
­ Nền QPTD­ANND được xây dựng toàn diện và từng bước hiện đại.
­ Nền quốc phòng toàn dân gắn chặt với an ninh nhân dân
3,Nêu mục đích xây dựng nền QPTD­ANND.
Trả lời:
Mục đích xây dựng nền QPTD­ANND là:
­ Tạo nên sức mạnh tổng hợp của đất nước.
­ Tạo thế chủ động cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
­ Giưx vững hòa bình tạo môi trường thuận lợi để xây dựng đất nước, sẵn sàng đánh thắng mọi 
cuộc chiến tranh xâm lược dưới mọi hình thức quy mô.
­ Đánh bại chiến lược diễn biến hòa bình, bạo loạn lật đổ của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù
địch đánh phá cách mạng Việt Nam
4,Nêu khái niệm chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc VNXHCN.
Trả lời:
Chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc là hình thức chiến tranh toàn dân, toàn diện do toàn thể nhân 
dân tiến hành, lấy lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, kết hợp tác chiến chặt chẽ giữa bộ 
đội chủ lực và bộ đội địa phương dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng Sản Việt Nam, bảo vệ tổ 
quốc Việt Nam Xã Hội Chủ Nghĩa.
5,Nêu mục đích tổ chức chiến tranh nhân dân bảo vệ tổ quốc VNXHCN.
Trả lời:
Mục đích của CTND BVTQ :
­ Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ; 
­ Bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ XHCN; 
­ Bảo vệ sự nghiệp đổi mới, sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; 
­ Bảo vệ lợi ích quốc gia, lợi ích dân tộc; 
­ Bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng văn hóa, xã hội…; 
­ Giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình, phát triển đất nước theo định hướng XHCN.

6,Nêu tính chất, đặc điểm của chiến tranh nhân dân bảo vệ ...
20 CÂU H I ÔN T P QU C PHÒNG KÈM CÂU TR L I TRONG V GHI
==============================
1,Nêu khái ni m Qu c Phòng.
Tr l i:
Qu c phòng là công cu c gi n c c ư a m t qu c gia, g m t ng th các ho t đ ng đ i n i, đ i
ngo i c a nhà n c và nhân dân trên t t c các lĩnh v c quân s , chính tr , kinh t , văn hóa, khoa ướ ế
h c kĩ thu t, văn hóa, ngo i giao... đ phòng th đ t n c, t o nên s c m nh toàn di n, cân đ i, ướ
trong đó s c m nh quân s làm nòng c t, nh m gi v ng hòa bình, đ y lùi, ngăn ch n các ho t
đ ng gây chi n c a k thù và s n sàng đánh th ng chi n tranh xâm l c d i m i hình th c, m i ế ế ượ ướ
quy mô.
2,Nêu các đ c tr ng c a n n QPTD-ANND. ư
Tr l i:
Có 5 đ c tr ng c a n n QPTD-ANND là: ư
- N n QPTD-ANND nh m m c đích duy nh t là t v chính đáng.
- Đó là n n qu c phòng toàn dân, an ninh nhân dân “c a dân, do dân, vì dân”, do toàn th nhân dân
ti n hành.ế
- Đó là n n qu c phòng, an ninh có s c m nh t ng h p do nhi u y u t t o thành. ế
- N n QPTD-ANND đ c xây d ng toàn di n và t ng b c hi n đ i. ượ ướ
- N n qu c phòng toàn dân g n ch t v i an ninh nhân dân
3,Nêu m c đích xây d ng n n QPTD-ANND.
Tr l i:
M c đích xây d ng n n QPTD-ANND là:
- T o nên s c m nh t ng h p c a đ t n c. ư
- T o th ch đ ng cho s nghi p xây d ng và b o v t qu c. ế
- Gi x v ng hòa bình t o môi tr ng thu n l i đ xây d ng đ t n c, s n sàng đánh th ng m i ư ườ ướ
cu c chi n tranh xâm l c d i m i hình th c quy mô. ế ượ ướ
- Đánh b i chi n l c di n bi n hòa bình, b o lo n l t đ c a ch nghĩa đ qu c và các th l c thù ế ượ ế ế ế
đ ch đánh phá cách m ng Vi t Nam
4,Nêu khái ni m chi n tranh nhân dân b o v t qu c VNXHCN. ế
Tr l i:
Chi n tranh nhân dân b o v t qu c là hình th c chi n tranh toàn dân, toàn di n do toàn th nhân ế ế
dân ti n hành, l y l c l ng vũ trang nhân dân làm nòng c t, k t h p tác chi n ch t ch gi a b ế ượ ế ế
đ i ch l c và b đ i đ a ph ng d i s lãnh đ o c a Đ ng C ng S n Vi t Nam, b o v t ươ ướ
qu c Vi t Nam Xã H i Ch Nghĩa.
5,Nêu m c đích t ch c chi n tranh nhân dân b o v t qu c VNXHCN. ế
Tr l i:
M c đích c a CTND BVTQ :
- B o v v ng ch c đ c l p, ch quy n, th ng nh t và toàn v n lãnh th ;
- B o v Đ ng, Nhà n c, nhân dân và ch đ XHCN; ư ế
- B o v s nghi p đ i m i, s nghi p công nghi p hóa, hi n đ i hóa đ t n c; ướ
- B o v l i ích qu c gia, l i ích dân t c;
- B o v an ninh chính tr , an ninh kinh t , an ninh t t ng văn hóa, xã h i…; ế ư ưở
- Gi v ng n đ nh chính tr , môi tr ng hòa bình, phát tri n đ t n c theo đ nh h ng XHCN. ườ ướ ướ
20 CÂU HỎI ÔN TẬP QUỐC PHÒNG KÈM CÂU TRẢ LỜI TRONG VỞ GHi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
20 CÂU HỎI ÔN TẬP QUỐC PHÒNG KÈM CÂU TRẢ LỜI TRONG VỞ GHi - Người đăng: Nguyễn Dũng Anh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
20 CÂU HỎI ÔN TẬP QUỐC PHÒNG KÈM CÂU TRẢ LỜI TRONG VỞ GHi 9 10 452