Ktl-icon-tai-lieu

20 Đề luyện tập Giải tích 1

Được đăng lên bởi tranminhvan927
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 3266 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ SỐ 1.
Câu I.
Câu II.

Giải phương trình (e x + 3 y + 1)dx = ( y 3 − 3 x )dy.
Giải hệ pt bằng phương pháp TR, VTR hoặc khử
 x1' (t ) = 3 x1 + x2 + et
 '
 x2 (t ) = 2 x1 + 4 x2 + t

Câu III.

Tính giới hạn lim

5

x →0

1 + 3x 4 1 + 2 x − 1
.
x cos 2 x − x 2
3

Câu IV.

Tính tích phân hoặc chứng tỏ phân kỳ I = ∫

0

+∞

Câu V.

Tính tích phân I = ∫

0

x 2dx
9− x

2

.

dx
.
( x 2 + x + 1)( x + 2)

Câu VI.

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = x3e − x .

Câu VII.

Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi y = − x 2 ; y = x 2 − 2 x − 4 .
ĐỀ SỐ 2

Câu I.

Giải phương trình y + 3 x y = 3 x + 3 x .

Câu II.

Giải phương trình y + 3 y + 2 y = 2 x + 3 + 6e .

Câu III.

Tính giới hạn lim 
x →0

Câu IV.

Tính tích phân hoặc chứng tỏ phân kỳ I = ∫

Câu V.

Tính tích phân I = ∫ e

'

2

''

2

5

'

x

1
 1
− ÷.
 arctan x x 
e1/ x dx
.
x3
−1
0

+∞

−x

cos 2 xdx .

0

Câu VI.

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = x 2 e1/ x .

Câu VII.

Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi y =

x
; y = 0; x = 1 .
1 + x3

ĐỀ SỐ 3

2
y = x 2e x .
x

Câu I.

Giải phương trình y −

Câu II.

Giải hệ pt bằng phương pháp TR, VTR hoặc khử
 x1' (t ) = 5 x1 − 3 x2 + e 2t
 '
 x2 (t ) = − x1 + 3 x2

Câu III.

Tính giới hạn lim

'

x →0

1 + tan x − 1 − tan x
.
x
1

−1/ 4

dx
.
−1/ 2 x 2 x + 1

Câu IV.

Tính tích phân hoặc chứng tỏ phân kỳ I = ∫

Câu V.

Tính tích phân suy rộng I = ∫

+∞
2

Câu VI.
Câu VII.

dx
.
x ln 2 x

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = ln x − x + 1 .
x2
1
Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi y = ; y =
.
2
1 + x2
ĐỀ SỐ 4

Câu I.
Câu II.

Giải phương trình ( 1+ exy + xexy)dx+ (xex+ 2)dy = 0.
Giải hệ pt bằng phương pháp TR, VTR hoặc khử
 x1' (t ) = 4 x1 + x2 + 2t + 1
 '
3t
 x2 (t ) = 7 x1 − 2 x2 +
2

Câu III.

cos( x 2 ) − x sin x − e − x .
Tính K = lim
x →0
x 2 sin 2 x
2

Câu IV.

dx

2

( x − 1) x 2 − 2

Tính tích phân hoặc chứng tỏ phân kỳ I = ∫
dx

3

.

Câu V.

Tính tích phân suy rộng ∫

Câu VI.

Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = x 2 ln x .

Câu VII.

Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi y = x − x 2 ; y = x 1 − x .

(4 x − x 2 − 3)3

1

.

ĐỀ SỐ 5

y
+ x sin x với điều kiện y( π )= 2 π .
x

Câu I.

Giải phương trình

Câu II.

Giải hệ pt bằng phương pháp TR, VTR hoặc khử
 x1' (t ) = 3 x1 + 2 x2 + et
 '
 x2 (t ) = x1 + 2 x2 + 3t

Câu III.

y’ =

1
x

Tính L = lim e − (1 + x ) .
x →0

x

2

dx

Câu IV.

Tính tích phân hoặc chứng tỏ phân kỳ I = ∫

Câu V.

et dt
e dx
∫ t .
Chứng minh rằng tích phân suy rộng ∫
phân kì. Tính
x
J = lim 1 x
1
x →∞
e

Câu VI.

Khảo sát và...
ĐỀ SỐ 1.
Câu I. Giải phương trình
3
( 3 1) ( 3 ) .
x
e y dx y x dy+ + =
Câu II. Giải hệ pt bằng phương pháp TR, VTR hoặc khử
'
1 1 2
'
2 1 2
( ) 3
( ) 2 4
t
x t x x e
x t x x t
= + +
= + +
Câu III. Tính giới hạn
5
4
2
0
1 3 1 2 1
lim
cos2
x
x x
x x x
+ +
.
Câu IV. Tính tích phân hoặc chứng tỏ phân kỳ
2
3
2
0
9
x dx
I
x
=
.
Câu V. Tính tích phân
2
0
( 1)( 2)
dx
I
x x x
+∞
=
+ + +
.
Câu VI. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
3 x
y x e
=
.
Câu VII. Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi
2 2
; 2 4y x y x x= =
.
ĐỀ SỐ 2
Câu I. Giải phương trình
' 2 2 5
3 3 3y x y x x+ = +
.
Câu II. Giải phương trình
'' '
3 2 2 3 6
x
y y y x e+ + = + +
.
Câu III. Tính giới hạn
.
Câu IV. Tính tích phân hoặc chứng tỏ phân kỳ
1/
0
3
1
x
e dx
I
x
=
.
Câu V. Tính tích phân
0
cos2
x
I e xdx
+∞
=
.
Câu VI. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số
2 1/ x
y x e=
.
Câu VII. Tính diện tích miền phẳng giới hạn bởi
3
; 0; 1
1
x
y y x
x
= = =
+
.
ĐỀ SỐ 3
Câu I. Giải phương trình
' 2
2
x
y y x e
x
=
.
Câu II. Giải hệ pt bằng phương pháp TR, VTR hoặc khử
' 2
1 1 2
'
2 1 2
( ) 5 3
( ) 3
t
x t x x e
x t x x
= +
= +
Câu III. Tính giới hạn
0
1 tan 1 tan
lim
x
x x
x
+
.
1
20 Đề luyện tập Giải tích 1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
20 Đề luyện tập Giải tích 1 - Người đăng: tranminhvan927
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
20 Đề luyện tập Giải tích 1 9 10 10