Ktl-icon-tai-lieu

200 Bài tập tích phân

Được đăng lên bởi dleifnepo
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 470 lần   |   Lượt tải: 1 lần
 

22 00 0 C
 N Bài tập Tích phân
H Â
P H
C H P
T ÍÍ C
 U T
C Â

Trần Sĩ Tùng

TP1: TÍCH PHÂN HÀM SỐ HỮU TỈ

Trần Sỹ Tùng

Dạng 1: Tách phân thức
2

Câu 1.

x2

I =ò

2
1 x - 7 x + 12

dx

2

2
æ
16
9 ö
· I = ò ç1 +
÷dx = ( x + 16 ln x - 4 - 9 ln x - 3 ) 1 = 1 + 25ln 2 - 16 ln 3 .
x -4 x -3ø
è
1
2

Câu 2.

dx

I =ò

5

x + x3
1

1

· Ta có:

=-

x 3 ( x 2 + 1)

1 1
x
+
+
x x3 x2 + 1

é
ù2
1
1
3
1
3
Þ I = ê - ln x + ln( x 2 + 1)ú = - ln 2 + ln 5 +
2
2
2
2
8
2x
ë
û1
5

Câu 3.

3x 2 + 1

I =ò

3

2

x - 2 x - 5x + 6

4

dx

2
3

· I = - ln

4 13 7 14
+ ln + ln 2
3 15 6 5

Dạng 2: Đổi biến số
Câu 4.

I =ò

( x - 1)2
(2 x + 1)4

Câu 5.

dx

( 7 x - 1)99

1

I =ò

101
0 ( 2 x + 1)

1

æ 7x - 1 ö
· I = òç
÷
è 2x + 1 ø
0

99

1 æ x -1 ö
· Ta có: f ( x ) = . ç
÷
3 è 2x + 1 ø

0 (x
4

Câu 7.

5x

I =ò

I=

3

ò

1

Câu 8.

I=

3

ò

1

2

2

+ 4)

99

æ 7x - 1 ö
1 1 æ 7x - 1 ö
dç
= òç
÷
÷
( 2 x + 1)2 9 0 è 2 x + 1 ø è 2 x + 1 ø
dx

100

Câu 6.

3
æ x - 1 ö¢
1 æ x -1 ö
.ç
÷ +C
÷ ÞI = ç
9 è 2x + 1 ø
è 2x + 1 ø

dx

1 1 æ 7x - 1 ö
= ×
ç
÷
9 100 è 2 x + 1 ø
1

2

dx

1

dx
x ( x 4 + 1)

1 é 100 ù
1
=
ë2 - 1û
0 900

· Đặt t = x 2 + 4 Þ I =

· Đặt t = x 2 Þ I =

dx
x 6 (1 + x 2 )
Trang 1

1
2

3

1
8
æ1

t

ö

1

3

ò ç t - t 2 + 1 ÷dt = 4 ln 2

1

è

ø

Bài tập Tích phân

· Đặt : x =

Trần Sĩ Tùng

1
Þ I =t

3
3

ò

1

t6

dt =
t2 + 1

1

æ 4 2
117 - 41 3 p
1 ö
+
çt - t +1- 2
÷ dt =
135
12
1
t
+
è
ø
3

ò

3
2

Câu 9.

I =ò

1

x7

Câu 10. I = ò

0 (1 +

2

Câu 11. I = ò

1

x 2 )5

1 - x7
x (1 + x 7 )

2

1 (1 +

2

x 4 .dx

5

dx

· Đặt t = 1 + x 2 Þ dt = 2 xdx Þ I =

dx

· I =ò

x 2001

Câu 12. I = ò

1

1 32
dt
· I =ò
. Đặt t = x Þ I = ò
5
10
2
2
5 1 t (t + 1)2
1 x .( x + 1)

x.( x10 + 1)2

1

· I =ò

2

dx

x 2 )1002

1 128 1 - t
dx . Đặt t = x 7 Þ I = ò
dt
7
7
+
7
(1
)
t
t
.(1
)
+
x
x
1
1
2

x 3 (1 + x 2 )1002

Cách 2: Ta có: I =

(1 - x 7 ).x 6

.dx
2

x 2004

1 2 (t - 1)3
1 1
dt = .
ò
5
21 t
4 25

1

1
2
.dx . Đặt t =
+
1
Þ
dt
=
dx .
1002
2
3
x
x
æ
ö
1 3 1
x ç 2 + 1÷
èx
ø

.dx = ò

11
x 2000 .2 xdx
. Đặt t = 1 + x 2 Þ dt = 2 xdx
ò
2
2000
2
2
2 0 (1 + x )
(1 + x )
1000

1 2 (t - 1)1000
1 2æ 1ö
Þ I= ò
dt = ò ç 1 - ÷
2 1 t1000t 2
2 1è t ø

æ 1ö
1
d ç1 - ÷ =
è t ø 2002.21001

1

Câu 13. I = ò x 5 (1 - x 3 )6 dx
0

· Đặt t = 1 - x 3 Þ dt = -3x 2dx Þ dx =
Câu 14. I = ò

-dt
3x 2

ÞI =

11 6
1 æ t 7 t8 ö
1
t
(1
t
)
dt
=
ç - ÷=
ò
30
3 è 7 8 ø 168

xdx

1

0

( x + 1)3
1
x
x + 1-1
1
· Ta có:
=
= ( x + 1)-2 - ( x + 1)-3 Þ I = ò éë( x + 1)-2 - ( x + 1)-3...
Trn Sĩng Bài tp Tích phân
Trang 1
TP1: TÍCH PHÂN HÀM S HU T
Dng 1: Tách phân thc
Câu 1.
x
Idx
xx
2
2
2
1
712
=
-+
ò
·
Idx
xx
2
1
169
1
43
æö
=+-
ç÷
--
èø
ò
=
( )
xxx
2
1
16ln49ln3+--- = 125ln216ln3+-.
Câu 2.
dx
I
xx
2
53
1
=
+
ò
·
Ta có:
x
x
xxxx
3232
111
(1)1
=-++
++
Þ
Ixx
x
2
2
2
11313
lnln(1)ln2ln5
2228
1
2
éù
=--++=-++
êú
ëû
Câu 3.
x
Idx
xxx
5
2
32
4
31
256
+
=
--+
ò
·
I
2413714
lnlnln2
331565
=-++
Dng 2: Đổi biến s
Câu 4.
x
Idx
x
2
4
(1)
(21)
-
=
+
ò
·
Ta có:
xx
fx
xx
2
111
()..
32121
¢
æöæö
--
=
ç÷ç÷
++
èøèø
Þ
x
IC
x
3
11
921
æö
-
=+
ç÷
+
èø
Câu 5.
( )
( )
x
Idx
x
99
1
101
0
71
21
-
=
+
ò
·
( )
xdxxx
Id
xxx
x
9999
11
2
00
7117171
2192121
21
æöæöæö
---
==
ç÷ç÷ç÷
+++
èøèøèø
+
òò
x
x
100
100
11711
1
21
0
910021900
æö
-
éù
=×=ë
ç÷
+
èø
Câu 6.
x
Idx
x
1
22
0
5
(4)
=
+
ò
·
Đặt tx
2
4=+
Þ
I
1
8
=
Câu 7.
Idx
xx
4
3
4
1
1
(1)
=
+
ò
·
Đặt tx
2
=
Þ
t
Idt
t
t
3
2
1
1113
ln
242
1
æö
=-=
ç÷
+
èø
ò
Câu 8.
dx
I
xx
3
62
1
(1)
=
+
ò
www.
laisac.
pag
e.
tl
2
2
0
0
0
0
C
C
Â
Â
U
U
T
T
Í
Í
C
C
H
H
P
P
H
H
Â
Â
N
N
Trần
Sỹ
Tùn
g
200 Bài tập tích phân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
200 Bài tập tích phân - Người đăng: dleifnepo
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
200 Bài tập tích phân 9 10 178