Ktl-icon-tai-lieu

204 đề thi vào lớp 10 nâng cao môn Toán

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 236 trang   |   Lượt xem: 641 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò sè 1
C©u 1 ( 3 ®iÓm )
Cho biÓu thøc :
A=(

1
x −1

+

1
x +1

)2 .

x2 −1
− 1− x2
2

1) T×m ®iÒu kiÖn cña x ®Ó biÓu thøc A cã nghÜa .
2) Rót gän biÓu thøc A .
3) Gi¶i ph¬ng tr×nh theo x khi A = -2 .
C©u 2 ( 1 ®iÓm )
Gi¶i ph¬ng tr×nh :
5 x − 1 − 3x − 2 = x − 1

C©u 3 ( 3 ®iÓm
®iÓm )
Trong mÆt ph¼ng to¹ ®é cho ®iÓm A ( -2 , 2 ) vµ ®êng th¼ng (D) : y = - 2(x +1) .
a) §iÓm A cã thuéc (D) hay kh«ng ?
b) T×m a trong hµm sè y = ax2 cã ®å thÞ (P) ®i qua A .
c) ViÕt ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng ®i qua A vµ vu«ng gãc víi (D) .
C©u 4 ( 3 ®iÓm )
Cho h×nh vu«ng ABCD cè ®Þnh , cã ®é dµi c¹nh lµ a .E lµ ®iÓm ®i chuyÓn trªn ®o¹n
CD ( E kh¸c D ) , ®êng th¼ng AE c¾t ®êng th¼ng BC t¹i F , ®êng th¼ng vu«ng gãc víi AE t¹i
A c¾t ®êng th¼ng CD t¹i K .
1) Chøng minh tam gi¸c ABF = tam gi¸c ADK tõ ®ã suy ra tam gi¸c AFK vu«ng c©n
.
2) Gäi I lµ trung ®iÓm cña FK , Chøng minh I lµ t©m ®êng trßn ®i qua A , C, F , K .
3) TÝnh sè ®o gãc AIF , suy ra 4 ®iÓm A , B , F , I cïng n»m trªn mét ®êng trßn .

-1-

§Ò sè 2
C©u 1 ( 2 ®iÓm )
Cho hµm sè : y =

1 2
x
2

1) Nªu tËp x¸c ®Þnh , chiÒu biÕn thiªn vµ vÏ ®å thi cña hµm sè.
2) LËp ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng ®i qua ®iÓm ( 2 , -6 ) cã hÖ sè gãc a vµ tiÕp xóc víi ®å
thÞ hµm sè trªn .
C©u 2 ( 3 ®iÓm )
Cho ph¬ng tr×nh : x2 – mx + m – 1 = 0 .
1) Gäi hai nghiÖm cña ph¬ng tr×nh lµ x1 , x2 . TÝnh gi¸ trÞ cña biÓu thøc .
M =

x12 + x22 − 1
. Tõ ®ã t×m m ®Ó M > 0 .
x12 x2 + x1 x 22

2) T×m gi¸ trÞ cña m ®Ó biÓu thøc P = x12 + x 22 − 1 ®¹t gi¸ trÞ nhá nhÊt .
C©u 3 ( 2 ®iÓm )
Gi¶i ph¬ng tr×nh :
a) x − 4 = 4 − x
b) 2 x + 3 = 3 − x
C©u 4 ( 3 ®iÓm )
Cho hai ®êng trßn (O1) vµ (O2) cã b¸n kÝnh b»ng R c¾t nhau t¹i A vµ B , qua A vÏ c¸t
tuyÕn c¾t hai ®êng trßn (O1) vµ (O2) thø tù t¹i E vµ F , ®êng th¼ng EC , DF c¾t nhau t¹i P .
1) Chøng minh r»ng : BE = BF .
2) Mét c¸t tuyÕn qua A vµ vu«ng gãc víi AB c¾t (O1) vµ (O2) lÇn lît t¹i C,D . Chøng
minh tø gi¸c BEPF , BCPD néi tiÕp vµ BP vu«ng gãc víi EF .
3) TÝnh diÖn tÝch phÇn giao nhau cña hai ®êng trßn khi AB = R .

-2-

§Ò sè 3
C©u 1 ( 3 ®iÓm )
1) Gi¶i bÊt ph¬ng tr×nh : x + 2 < x − 4
2) T×m gi¸ trÞ nguyªn lín nhÊt cña x tho¶ m·n .
2 x + 1 3x − 1
>
+1
3
2

C©u 2 ( 2 ®iÓm )
Cho ph¬ng tr×nh : 2x2 – ( m+ 1 )x +m – 1 = 0
a) Gi¶i ph¬ng tr×nh khi m = 1 .
b) T×m c¸c gi¸ trÞ cña m ®Ó hiÖu hai nghiÖm b»ng tÝch cña chóng .
C©u3 ( 2 ®iÓm )
Cho hµm sè : y = ( 2m + 1 )x – m + 3
(1)
a) T×m m biÕt ®å thÞ hµm sè (1) ®i qua ®iÓm A ( -2 ; 3 ) .
b) T×m ®iÓm cè ®Þnh mµ ®å thÞ hµm sè lu«n ®i qua víi mäi gi¸ trÞ cña m .
C©u 4 ( 3 ®iÓm )
Cho...
- 1 -
§Ò sè 1
§Ò sè 1§Ò sè 1
§Ò sè 1
C©u 1 ( 3 ®iÓm )
C©u 1 ( 3 ®iÓm ) C©u 1 ( 3 ®iÓm )
C©u 1 ( 3 ®iÓm )
Cho biÓu thøc :
2
2
2
1
2
1
.)
1
1
1
1
( x
x
xx
A
+
+
=
1) T×m ®iÒu kiÖn cña x ®Ó biÓu thøc A cã nghÜa .
2) Rót gän biÓu thøc A .
3) Gi¶i ph¬ng tr×nh theo x khi A = -2 .
C©u 2 ( 1 ®iÓm )
C©u 2 ( 1 ®iÓm ) C©u 2 ( 1 ®iÓm )
C©u 2 ( 1 ®iÓm )
Gi¶i ph¬ng tr×nh :
12315 = xxx
C©u 3 ( 3 ®iÓ
C©u 3 ( 3 ®iÓC©u 3 ( 3 ®iÓ
C©u 3 ( 3 ®iÓm )
m ) m )
m )
Trong mÆt ph¼ng to¹ ®é cho ®iÓm A ( -2 , 2 ) vµ ®êng th¼ng (D) : y = - 2(x +1) .
a) §iÓm A cã thuéc (D) hay kh«ng ?
b) T×m a trong hµm sè y = ax
2
cã ®å thÞ (P) ®i qua A .
c) ViÕt ph¬ng tr×nh ®êng th¼ng ®i qua A vµ vu«ng gãc víi (D) .
C©u 4 ( 3 ®iÓm )
C©u 4 ( 3 ®iÓm ) C©u 4 ( 3 ®iÓm )
C©u 4 ( 3 ®iÓm )
C
ho h×nh vu«ng ABCD ®Þnh , ®é dµi c¹nh a .E ®iÓm ®i chuyÓn trªn ®o¹n
CD ( E kh¸c D ) , ®êng th¼ng AE c¾t ®êng th¼ng BC t¹i F , ®
êng th¼ng vu«ng gãc víi AE t¹i
A c¾t ®êng th¼ng CD t¹i K .
1) Chøng minh tam gi¸c ABF = tam gi¸c ADK tõ ®ã suy ra t
am gi¸c AFK vu«ng c©n
.
2) Gäi I lµ trung ®iÓm cña FK , Chøng minh I lµ t©m ®êng trßn ®i qua A , C, F , K .
3) TÝnh sè ®o gãc AIF , suy ra 4 ®iÓm A , B , F , I cïng n»m trªn mét ®êng trßn .
204 đề thi vào lớp 10 nâng cao môn Toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
204 đề thi vào lớp 10 nâng cao môn Toán - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
236 Vietnamese
204 đề thi vào lớp 10 nâng cao môn Toán 9 10 785