Ktl-icon-tai-lieu

214 bộ hán tự thường dùng

Được đăng lên bởi Corny Nhat
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 689 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Thẻ Học Tiếng Nhật

214 BỘ THỦ HÁN TỰ

漢字部首表
Bộ thủ là một yếu tố quan trọng của Hán tự, giúp việc tra cứu Hán tự tương đối dễ dàng vì
nhiều chữ được gom thành nhóm có chung một bộ thủ. Từ đời Hán, Hứa Thận 許慎 phân
loại chữ Hán thành 540 nhóm hay còn gọi là 540 bộ. Thí dụ, những chữ 論 , 謂 , 語 đều liên
quan tới ngôn ngữ, lời nói, đàm luận v.v... nên được xếp chung vào một bộ, lấy bộ phận 言
(ngôn) làm bộ thủ (cũng gọi là «thiên bàng» 偏旁). Đến đời Minh, Mai Ưng Tộ 梅膺祚 xếp
gọn lại còn 214 bộ thủ và được dùng làm tiêu chuẩn cho đến nay. Phần lớn các bộ thủ của
214 bộ đều là chữ tượng hình và hầu như dùng làm bộ phận chỉ ý nghĩa trong các chữ theo
cấu tạo hình thanh (hay hài thanh). Mỗi chữ hình thanh gồm bộ phận chỉ ý nghĩa (hay nghĩa
phù 義符 ) và bộ phận chỉ âm (hay âm phù 音符 ). Đa số Hán tự là chữ hình thanh, nên tinh
thông bộ thủ là một điều kiện thuận lợi tìm hiểu hình-âm-nghĩa của Hán tự. Phần sau đây giải
thích ý nghĩa 214 bộ, trình bày như sau:

Facebook: facebook.com/thehoctiengnhat
Blog : thehoctiengnhat.blogspot.com

8

Thẻ Học Tiếng Nhật
Bộ 1 nét

11.入 nhập : Vào

22 匚 phương: tủ đựng

1. 一 nhất :số một

12. 八 bát: Số 8

23. 匚 hệ: che đậy

2. 〡 cổn: nét sổ

Bộ 3 nét

24. 十 thập: số mười

3. 丶 chủ: điểm

13. 冂 quynh: biên giới

25. 卜 bốc: xem bói

4.丿 phiệt:nét sổ xiên

14. 冖 mịch:trùm khăn

26. 卩 tiết: đốt tre

5. 乙 ất: thứ 2

15. 冫 băng: nước đá

27. 厂 hán: sườn núi

6. 亅 quyết:nét sổ móc

16. 几 kỷ:ghế dựa

28. 厶 khư: riêng tư

Bộ 2 nét

17 凵 khảm: há miệng

29. 又 hựu: lại nữa

7. 二 nhị: số hai

18. 力 lực: sức mạnh

Bộ 4 nét

8. 亠 đầu:

19. 刀 đao (刂): cây đao

30. 口 khẩu: cái miệng

9. 人 nhân (亻) người

20. 勹 bao: bao bọc

31. 囗 vi : vây quanh

10.儿 nhân: người

21. 匕 chủy: cái thìa

32. 土 thổ : đất

Facebook: facebook.com/thehoctiengnhat
Blog : thehoctiengnhat.blogspot.com

8

Thẻ Học Tiếng Nhật
33. 士 sĩ: kẻ sĩ

43. 尢 uông: yếu đuối

53 广 nghiễm: mái nhà

34. 夂 trĩ: đến ở phía sau

44. 尸 thi: xác chết

54 方 phương: vuông

35. 夊 tuy: đi chậm

45. 屮 triệt: mầm non

55. 廾 củng: chắp tay

36. 夕 tịch: đêm tối

46. 山 sơn: núi non

37. 大 đại: to lớn

47 巛 xuyên: sông ngòi

57. 弓 cung: cái cung

38. 女 nữ: nữ giới,

48. 工 công: người thợ

58. 彐 kệ: đầu con nhím

39. 子 tử: con

49. 己 kỷ: bản thân
mình

59. 彡 sam: lông tóc dài

40 宀 miên: mái nhà

50. 巾 cân: cái khăn

60. 彳 xích: bước chân
trái

41 寸 thốn: đơn vị «tấc»

51. 干 can: thiên can

61. 心 tâm(忄): tim

42. 小 tiểu: nhỏ bé

52. 幺 yêu: nhỏ nhắn

62. 戈 qua: cây qua

Facebook: facebook.com/thehoctiengnhat...
Th Hc Tiếng Nht
Facebook: facebook.com/thehoctiengnhat
Blog : thehoctiengnhat.blogspot.com 8
214 B TH HÁN T
B th mt yếu t quan trng ca Hán t, giúp vic tra cu Hán t tương đối d dàng
nhiu ch đưc gom thành nhóm chung mt b th. T đời Hán, Ha Thn 許慎 phân
loi ch Hán thành 540 nhóm hay còn gi 540 b. Thí d, nhng ch , , đều liên
quan ti ngôn ng, lời nói, đàm luận v.v... n được xếp chung vào mt b, ly b phn
(ngôn) làm b th (cũng gi là «thiên bàng» 偏旁). Đến đời Minh, Mai Ưng Tộ 梅膺祚 xếp
gn li còn 214 b th được dùng làm tiêu chuẩn cho đến nay. Phn ln các b th ca
214 b đều ch ng hình hầu như dùng làm bộ phn ch ý nghĩa trong các ch theo
cu to hình thanh (hay hài thanh). Mi ch nh thanh gm b phn ch ý nghĩa (hay nghĩa
phù 義符 ) và b phn ch âm (hay âm phù 音符 ). Đa số Hán t là ch hình thanh, nên tinh
thông b th là một điều kin thun li tìm hiu hình-âm-nghĩa của Hán t. Phần sau đây giải
thích ý nghĩa 214 bộ, trình bày như sau:
214 bộ hán tự thường dùng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
214 bộ hán tự thường dùng - Người đăng: Corny Nhat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
214 bộ hán tự thường dùng 9 10 999