Ktl-icon-tai-lieu

22 đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 3

Được đăng lên bởi dungtran081975
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 1001 lần   |   Lượt tải: 3 lần
[www.PNE.edu.vn]
§Ò Thi To¸n líp 3 - dµnh cho häc sinh giái
( Mçi ®Ò lµm trong 60 phót)
§Ò 1
I/ Tr¾c nghiÖm : Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tríc kÕt qu¶ ®óng:
Bµi 1:( 1®iÓm).Sè lín nhÊt cã 3 ch÷ sè lµ :
a. 989 b. 100 c. 999 d. 899
Bµi 2:( 1®iÓm).Kho¶ng thêi gian 8 giê kÐm 10 phót ®Õn 8 giê 30 phót
lµ:
a. 20 phót b. 30 phót c. 40 phót d. 50 phót
Bµi 3:( 1®iÓm).Trong c¸c phÐp chia cã d víi sè chia lµ 7, sè d lín nhÊt lµ:
a. 4 b. 5 c. 6 d. 7
Bµi 4:( 1®iÓm).Sè gåm 3 ®¬n vÞ , 7tr¨m , 8 chôc vµ 2 ngh×n lµ:
a. 3782 b. 7382 c. 3782 d. 2783
II/ Tù luËn
Bµi 1:(2®iÓm). T×m ba ch÷ biÕt ch÷ hµng tr¨m gÊp ®«i ch÷
hµng chôc , ch÷ sè hµng chôc gÊp ba lÇn ch÷ sè hµng ®¬n vÞ .
Bµi 2:(2®iÓm). Ngµy 6 th¸ng 7 lµ thø ba . Hái ngµy 5 th¸ng 9 cïng n¨m ®ã
lµ thø mÊy ?
Bµi 3:(2®iÓm). ¤ng n¨m nay h¬n ch¸u 63 tuæi , hai n¨m n÷a «ng gÊp 8
lÇn tuæi ch¸u . Hái hiÖn nay ch¸u bao nhiªu tuæi , «ng bao nhiªu tuæi .
§Ò 2
I/ Tr¾c nghiÖm : Khoanh trßn vµo ch÷ c¸i tríc c©u tr¶ lêi ®óng:
Bµi 1:( 1®iÓm). Cho d·y sè : 2780 , 2790 , . . . , . . . hai sè ë chç chÊm lµ
A . 2791 ,2792 B. 2750 ,2760 C .2800 ,2810
Bµi 2:( 1®iÓm). Cho phÐp chia 895 : 3 . tæng cña chia , chia , th-
¬ng lµ
A . 197 B . 298 C . 1097 D. 1197
22 đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 3 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
22 đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 3 - Người đăng: dungtran081975
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
22 đề bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 3 9 10 724