Ktl-icon-tai-lieu

25 bất phương trình

Được đăng lên bởi thpt-ninhhai
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 483 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 1. Giải bất phương trình:

th.
vn

25 BÀI TOÁN BẤT PHƯƠNG TRÌNH
√
1
3
−7
3 x + √ < 2x +
2 x
2x

**** - - - - - - ****

Giải:

Điều kiện: x > 0 ,
√
1
1
1
Đặt t = x + √ ⇒ t2 = x +
+ 1 ⇒ 2x +
= 2t2 − 2
2 x
4x
2x



t < −3
Bpt trở thành 3t < 2t2 − 9 ⇔ 2t2 − 3t − 9 > 0 ⇔ 
6<t
√


√
2x + 6 x + 1
1
√
x+ √ +3<0
<0




2
x
2
x
√
⇔
Bpt ⇔  √
1
 2x − 12 x + 1

x+ √ −6>0
√
>0
2 x
2 x
√
√
2
2
6 − 34
6 + 34
Vậy bpt đã cho có nghiệm 0 < x <
hay
<x
2
2
Bài 2. Giải bất phương trình:
1−

√

1 − 4x2
<3
x

Bo
xM
a

**** - - - - - - ****

Giải:

1
1
Điều kiện: x = 0 và − < x <
2
2

Bpt ⇔

√
√
4x2
< 3(1 + 1 − 4x2 ) ⇔ 4x − 3 < 3 1 − 4x2 ⇔
x

Vậy bpt đã cho có nghiệm x = 0 và −
Bài 3. Giải bất phương trình:

2+

√

3



4x − 3 < 0


 1 − 4x2 ≥ 0




 4x − 3 ≥ 0


2


52x − 24x < 0

1
1
<x<
2
2

x2 −2x+1

+ 2−

√

3

x2 −2x−1

≤

4
√
2− 3

**** - - - - - - ****

Lưu ý: 2 −

√

3

2+

√

Giải:

3 =1

BPT ⇔ 2 +

√

3

x2 −2x+1

√
⇔ 2+ 3

Đặt t = 2 +

√

3

x2 −2x

+ 2+

x2 −2x

√

+ 2+

3
√

−x2 +2x+1

3

−x2 +2x

≤4 2+

√

3

≤4

⇒t>0

√
√
1
≤4⇔2− 3≤t≤2+ 3
 t



x2 − 2x + 1 ≥ 0
x ∈ R
2
BPT ⇔ −1 ≤ x − 2x ≤ 1 ⇔ 
⇔
√
√
x2 − 2x − 1 ≤ 0
1 − 2 ≤ x ≤ 1 + 2
√
√
Vây bpt đã cho có nghiệm là : 1 − 2 ≤ x ≤ 1 + 2
BPT thành: t +1

Bài 4. Giải bất phương trình:

√

5x2 + 10x + 1 ≥ 7 − x2 − 2x

BPT ⇔
2

th.
vn

**** - - - - - - ****

Giải:
5(x + 1)2 − 4 ≥ 8 − (x + 1)2

đặt: (x + 1) = a, a ≥ 0
√
BPT thành: 5a −4 ≥ 8 − a ⇔ a2 − 21a + 
68 ≤ 0 ⇔ 4 ≤ a ≤ 17


2
(x + 1) − 4 ≥ 0
x ≤ −3 hay 1 ≤ x
BPT ⇔ 4 ≤ (x + 1)2 ≤ 17 ⇔
⇔
√
√


(x + 1)2 − 17 ≤ 0
−1 − 17 ≤ x ≤ −1 + 17
√
√
Vậy bpt đã cho có nghiệm là: −1 − 17 ≤ x ≤ −3 hay 1 ≤ x ≤ −1 + 17
Bài 5. Giải bất phương trình:
√
√
√
2x2 + 4x + 3 − 2x2 − 4x + 3 ≥ 2 x

**** - - - - - - ****

Bo
xM
a

Giải:
√
√
Điều kiện: x ≥ 0 suy ra 2x2 + 4x + 3 ≥ 2x2 − 4x + 3 > 0 nên 2x2...
BoxMath.vn
25 BÀI TOÁN BẤT PHƯƠNG TRÌNH
Bài 1. Giải bất phương trình:
3
x +
3
2
x
< 2x +
1
2x
7
**** http://boxmath.vn - http://boxmath.vn - http://boxmath.vn - http://boxmath.vn - http://boxmath.vn - http://boxmath.vn - http://boxmath.vn ****
Giải:
Điều kiện: x > 0 ,
Đặt t =
x +
1
2
x
t
2
= x +
1
4x
+ 1 2x +
1
2x
= 2t
2
2
Bpt trở thành 3t < 2t
2
9 2t
2
3t 9 > 0
t < 3
6 < t
Bpt
x +
1
2
x
+ 3 < 0
x +
1
2
x
6 > 0
2x + 6
x + 1
2
x
< 0
2x 12
x + 1
2
x
> 0
Vy bpt đã cho nghiệm 0 < x <
6
34
2
2
hay
6 +
34
2
2
< x
Bài 2. Giải bất phương trình:
1
1 4x
2
x
< 3
**** http://boxmath.vn - http://boxmath.vn - http://boxmath.vn - http://boxmath.vn - http://boxmath.vn - http://boxmath.vn - http://boxmath.vn ****
Giải:
Điều kiện: x = 0 và
1
2
< x <
1
2
Bpt
4x
2
x
< 3(1 +
1 4x
2
) 4x 3 < 3
1 4x
2
4x 3 < 0
1 4x
2
0
4x 3 0
52x
2
24x < 0
Vy bpt đã cho nghiệm x = 0 và
1
2
< x <
1
2
Bài 3. Giải bất phương trình:
2 +
3
x
2
2x+1
+
2
3
x
2
2x1
4
2
3
**** http://boxmath.vn - http://boxmath.vn - http://boxmath.vn - http://boxmath.vn - http://boxmath.vn - http://boxmath.vn - http://boxmath.vn ****
Giải:
Lưu ý:
2
3
2 +
3
= 1
BPT
2 +
3
x
2
2x+1
+
2 +
3
x
2
+2x+1
4
2 +
3
2 +
3
x
2
2x
+
2 +
3
x
2
+2x
4
Đặt t =
2 +
3
x
2
2x
t > 0
BPT thành: t +
1
t
4 2
3 t 2 +
3
BPT 1 x
2
2x 1
x
2
2x + 1 0
x
2
2x 1 0
x R
1
2 x 1 +
2
Vây bpt đã cho nghiệm : 1
2 x 1 +
2
http://boxmath.vn/ 1
25 bất phương trình - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
25 bất phương trình - Người đăng: thpt-ninhhai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
25 bất phương trình 9 10 98