Ktl-icon-tai-lieu

25 đề thi toán

Được đăng lên bởi nghiemkimanh200196
Số trang: 147 trang   |   Lượt xem: 3661 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC – CAO ĐẲNG 2011

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

KHOA TOÁN-TIN
MÔN: TOÁN- KHỐI A
------------Thời gian làm bài: 180 phút ( không kể thời gian giao đề )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A. PHẦN CHUNG CHO MỌI THÍ SINH
Câu I (2 điểm).
1. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số y = x4 – 4x2 + 3
2. Tìm m để phương trình x 4 − 4 x 2 + 3 = log 2 m có đúng 4 nghiệm.
Câu II (2 điểm).
1. Giải bất phương trình:

(

x

) (

5 −1 +

)

x

5 +1 − 2

x+

3
2

≤0

2. Giải phương trình: x 2 − ( x + 2) x − 1 = x − 2
Câu III (2 điểm)
e x −1 + tan( x 2 − 1) − 1
1. Tính giới hạn sau: lim
3
x →1
x −1
2. Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thoi , ∠BAD = α . Hai mặt bên (SAB) và (SAD) cùng vuông
góc với mặt đáy, hai mặt bên còn lại hợp với đáy một góc β . Cạnh SA = a. Tính diện tích xung quanh
và thể tích khối chóp S.ABCD.
Câu IV (1 điểm). Cho tam giác ABC với các cạnh là a, b, c. Chứng minh rằng:
a 3 + b3 + c 3 + 3abc ≥ a (b 2 + c 2 ) + b(c 2 + a 2 ) + c(a 2 + b 2 )
B. PHẦN TỰ CHỌN: Mỗi thí sinh chỉ chọn câu Va hoặc Vb
Câu Va (3 điểm). Chương trình cơ bản
1. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho đường thẳng ∆ : x + 2 y − 3 = 0 và hai điểm A(1; 0), B(3; - 4).

Hãy tìm trên đường thẳng ∆ một điểm M sao cho MA + 3MB nhỏ nhất.
x = 1− t
x = t


2. Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng: d1 :  y = 2t
và d 2 :  y = 1 + 3t .
 z = −2 + t
z = 1− t


Lập phương trình đường thẳng đi qua M(1; 0; 1) và cắt cả d1 và d2.
3. Tìm số phức z thỏa mãn: z 2 + 2 z = 0
Câu Vb. (3 điểm). Chương trình nâng cao
1. Trong mặt phẳng tọa độ cho hai đường tròn (C1): x2 + y2 = 13 và (C2): (x - 6)2 + y2 = 25 cắt nhau tại
A(2; 3). Viết phương trình đường thẳng đi qua A và cắt (C1), (C2) theo hai dây cung có độ dài bằng nhau.
x = 1− t
x = t


2. Trong không gian Oxyz cho hai đường thẳng: d1 :  y = 2t
và d 2 :  y = 1 + 3t .
 z = −2 + t
z = 1− t


Lập phương trình mặt cầu có đường kính là đoạn vuông góc chung của d1 và d2.
3. Trong các số phức z thỏa mãn điều kiện z + 1 + 2i = 1 , tìm số phức z có modun nhỏ nhất.
------------------------------------------------------------1

ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ĐÁP ÁN –THANG ĐIỂM
ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM 2011
MÔN:TOÁN, Khối A

Câu ý

Nội dung

Điểm
...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
25 đề thi toán - Người đăng: nghiemkimanh200196
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
147 Vietnamese
25 đề thi toán 9 10 630