Ktl-icon-tai-lieu

250 bài toán hóa chọn lọc

Được đăng lên bởi Đoàn Văn Thanh An
Số trang: 10 trang   |   Lượt xem: 1612 lần   |   Lượt tải: 0 lần
C¸c bμi to¸n tæng hîp
Bµi 1:
ViÕt c¸c ph¶n øng trùc tiÕp theo s¬ ®å biÕn ho¸ hai chiÒu sau ®©y:
1
5
7
S
SO2
H2SO4
CuSO4
2 3 4 6
8
K2SO3
Bµi 2:
1. Cho s¬ ®å biÕn ho¸:
+X
t

0

A1

Fe(OH)2

+Y
A2

+Z

A3
+T

Fe(OH)3

B1
B2
B3
T×m c«ng thøc cña c¸c chÊt øng víi c¸c chÊt A1, A2, A3,…
ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng theo s¬ ®å ®ã.
B

2. Cho s¬ ®å biÕn ho¸:
+X
t

0

A1

A2

CaCO3
+Z
B1
B

+Y
A3
CaCO3
+T
B2
B3

CaCO3

T×m c«ng thøc cña c¸c chÊt øng víi c¸c chÊt A1, A2, A3,…
ViÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng theo s¬ ®å ®ã.
Bµi 3:
Tõ c¸c nguyªn liÖu ban ®Çu lµ kho¸ng vËt pirit, muèi ¨n, n−íc , c¸c chÊt xóc
t¸c vµ thiÕt bÞ cÇn thiÕt, viÕt c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ Fe, FeCl2,
Fe(OH)3, NaHSO4.
Bµi 4:
1. §Þnh nghÜa ph¶n øng ho¸ hîp, ph¶n øng ph©n tÝch(ph©n huû), cho c¸c vÝ
dô minh ho¹.
2. H·y lÊy vÝ dô vÒ sù oxi ho¸, sù khö, chÊt oxi ho¸, chÊt khö . §Þnh nghÜa
ph¶n øng oxi ho¸ - khö.
3. ThÕ nµo lµ ph¶n øng to¶ nhiÖt, ph¶n øng thu nhiÖt.
4. §Þnh nghÜa ph¶n øng ch¸y. Cho mét vÝ dô vÒ ph¶n øng ®èt ch¸y hîp chÊt
v« c¬ vµ mét vÝ dô vÒ ph¶n øng ®èt ch¸y hîp chÊt h÷u c¬.
5. Sù oxi ho¸ chËm lµ g×? Cho hai vÝ dô minh ho¹.
Bµi 5:

1. Cã thÓ t¸ch s¾t kim lo¹i khái hçn hîp kim lo¹i s¾t, ®ång, nh«m; t¸ch s¾t
kim lo¹i khái hçn hîp s¾t sunfua b»ng c¸ch dïng nam ch©m hay kh«ng?
2. Mét lo¹i ®−êng kÝnh bÞ lÉn mét Ýt c¸t. Lµm thÕ nµo ®Ó cã ®−êng nguyªn
chÊt.
3. Cã thÓ lÊy ®−êng tõ dung dÞch ®−êng tan trong r−îu etylic ®−îc kh«ng?
Bµi 6:
1. T¹i sao ®å vËt b»ng b¹c ®Ó trong kh«ng khÝ vÉn gi÷ ®−îc ¸nh kim, nh−ng
nÕu kh«ng khÝ bÞ nhiÔm bÈn H2S th× ®å vËt b»ng b¹c bÞ nhanh chãng ®æi mµu
thµnh ghi ®en.
2. Khi v« t×nh lµm vì nhiÖt kÕ thuû ng©n, thuû ng©n kim lo¹ lóc ®è r¬i v·i
kh¾p nhµ thµnh nh÷ng h¹t nhá li ti kh«ng thÓ gom hÕt.V× thuû ng©n rÊt ®éc
nªn ng−êi ta r¾c bét l−u huúnh vµo nh÷ng chç cã thuû ng©n r¬i v·i. T¹i sao?
3. T¹i sao nh«m ho¹t ®éng h¬n s¾t, ®ång nh−ng khi ®Ó c¸c ®å vËt b»ng
nh«m, s¾t, ®ång th× ®å vËt b»ng nh«m rÊt bÒn kh«ng bÞ h− háng, tr¸i l¹i c¸c ®å
vËt b»ng s¾t, ®ång th× bÞ han gØ.
Bµi 7:
1. Cã hai dung dÞch lo·ng FeCl2 vµ FeCl3 (gÇn nh− kh«ng mµu). Ta cã thÓ
dïng dung dÞch NaOH, hoÆc nø¬c brom, hoÆc n−íc kim lo¹i ®Ó ph©n biÖt hai
dung dÞch ®ã. H·y gi¶i thÝch b»ng c¸c ph−¬ng tr×nh ph¶n øng.
2. Cã 5 èng nghiÖm ®−îc ®¸nh sè thø tù 1,2,3,4,5. Mçi èng ®ùng 1 trong 5
dung dÞch sau ®©y: Na2CO3, BaCl2, HCl, H2SO4, NaCl. NÕu lÊy èng 2 ®æ vµo
èng 1 thÊy cã kÕt tña; lÊy èng 2 ®æ vµo èng 3 thÊy cã khÝ tho¸t ra; lÊy èng 1
®æ vµo èng 5 thÊy cã kÕt tña. Hái èng nµo ®ùng dung dÞch g...
C¸c bμi to¸n tæng hîp
Bµi 1:
ViÕt c¸c ph¶n øng trùc tiÕp theo s¬ ®å biÕn ho¸ hai chiÒu sau ®©y:
1 5 7
S SO
2
H
2
SO
4
CuSO
4
2 3 4 6 8
K
2
SO
3
Bµi 2:
1. Cho s¬ ®å biÕn ho¸:
+X +Y
t
0
A
1
A
2
A
3
Fe(OH)
2
+Z +T Fe(OH)
3
BB
1
B
2
B
3
T×m c«ng thøc cña c¸c chÊt øng víi c¸c chÊt A
1
, A
2
, A
3
,…
ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng theo s¬ ®å ®ã.
2. Cho s¬ ®å biÕn ho¸:
+X +Y
t
0
A
1
A
2
A
3
CaCO
3
CaCO
3
CaCO
3
+Z +T
BB
1
B
2
B
3
T×m c«ng thøc cña c¸c chÊt øng víi c¸c chÊt A
1
, A
2
, A
3
,…
ViÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng theo s¬ ®å ®ã.
Bµi 3:
Tõ c¸c nguyªn liÖu ban ®Çu lµ kho¸ng vËt pirit, muèi ¨n, níc , c¸c chÊt xóc
t¸c vµ thiÕt bÞ cÇn thiÕt, viÕt c¸c ph¬ng tr×nh ph¶n øng ®iÒu chÕ Fe, FeCl
2
,
Fe(OH)
3
, NaHSO
4
.
Bµi 4:
1. §Þnh nghÜa ph¶n øng ho¸ hîp, ph¶n øng ph©n tÝch(ph©n huû), cho c¸c vÝ
dô minh ho¹.
2. H·y lÊy vÝ dô vÒ sù oxi ho¸, sù khö, chÊt oxi ho¸, chÊt khö . §Þnh nghÜa
ph¶n øng oxi ho¸ - khö.
3. ThÕ nµo lµ ph¶n øng to¶ nhiÖt, ph¶n øng thu nhiÖt.
4. §Þnh nghÜa ph¶n øng ch¸y. Cho mét vÝ dô vÒ ph¶n øng ®èt ch¸y hîp chÊt
v« c¬ vµ mét vÝ dô vÒ ph¶n øng ®èt ch¸y hîp chÊt h÷u c¬.
5. Sù oxi ho¸ chËm lµ g×? Cho hai vÝ dô minh ho¹.
Bµi 5:
250 bài toán hóa chọn lọc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
250 bài toán hóa chọn lọc - Người đăng: Đoàn Văn Thanh An
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
10 Vietnamese
250 bài toán hóa chọn lọc 9 10 529