Ktl-icon-tai-lieu

250 CÂU DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỂU

Được đăng lên bởi trymybestlg
Số trang: 23 trang   |   Lượt xem: 545 lần   |   Lượt tải: 1 lần
250 CÂU DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỂU
Phát biểu nào sau đây về động cơ không đồng bộ ba pha là sai?
A. Véc tơ cảm ứng của từ trường quay trong động cơ luôn thay đổi cả về hướng và trị số.
B. Hai bộ phận chính của động cơ là rôto và stato.
C. Nguyên tắc hoạt động của động cơ dựa trên hiện tượng cảm ứng điện từ và sử dụng từ trường quay.
D. Rô to của động cơ quay với tốc độ góc nhỏ hơn so với tốc độ góc của từ trường quay.
Câu 2.
Mạch xoay chiều RLC có điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch không đổi. Hiện tượng cộng hưởng điện xảy
ra khi
A. thay đổi độ tự cảm L để điện áp hiệu dụng trên điện trở R đạt cực đại.
B. thay đổi R để điện áp hiệu dụng trên điện trở R cực đại.
C. thay đổi điện dung C để điện áp hiệu dung trên tụ đạt cực đại.
D. thay đổi tần số f để điện áp hiệu dụng trên tụ đạt cực đại.
Câu 3.
Cho dòng điện xoay chiều i = I0 cosωt/ với I0 không thay đổi qua mạch điện RLC nối tiếp, cuộn dây thuần
cảm. Mạch đang có cộng hưởng. Phát biểu nào sau đây là sai khi ta tăng ω từ giá trị trên
A. Công suất của mạch vẫn không đổi.
B. Công suất của mạch sẽ giảm đi.
C. Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện trong mạch sẽ khác pha nhau.
D. Tổng trở của mạch tăng lên.
Câu 4.
Một điện áp xoay chiều được đặt vào hai đầu một điện trở thuần. Giữ nguyên giá trị hiệu dụng, thay đổi tần
số của điện áp.Công suất tỏa ra trn điện trở l
A. Tỉ lệ với bình phương của tần số
B. Không phụ thuộc vào tần số
C. Tỉ lệ nghịch với tần số
D. Tỉ lệ thuận với tần số
Câu 5.
Đặt hiệu điện thế u = U0sin(U0 không đổi) vào hai đầu đọan mạch RLC không phân nhánh. Biết điện trở
thuần của mạch không đổi. Khi có hiện tượng cộng hưởng điện trong đoạn mạch, phát biểu nào sau đây là sai?
A. Hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu điện trở R nhỏ hơn hiệu điện thế hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch.
B. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch đạt giá trị lớn nhất.
C. Hiệu điện thế tức thời ở hai đầu đoạn mạch cùng pha với hiệu điện thế tức thời ở hai đầu điện trở R.
D. Cảm kháng và dung kháng của đoạn mạch bằng nhau.
Câu 6.
Đoạn mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm (cảm thuần) L và tụ điện C mắc nối
tiếp. Kí hiệu uR, uL, uC tương ứng là hiệu điện thế tức thời ở hai đầu các phần tử R, L và C. Quan hệ về pha của các
hiệu điện thế này là
A. uR sớm pha π/2 so với uL..
B. uR trễ pha π/2 so với uC.
C. uL sớm pha π/2 so với uC.
D. uC trễ pha π so với uL.
Câu 7.
Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp. Cuộn dây thuần cảm. Gọi U 0R, U0L, U0C là hiệu điện thế cực đại ở hai
đầu điện trở, ha...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
250 CÂU DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỂU - Người đăng: trymybestlg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
23 Vietnamese
250 CÂU DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỂU 9 10 52