Ktl-icon-tai-lieu

250 câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng ĐCSVN

Được đăng lên bởi Cuppy Dau
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 523 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Chương 1 vận động thành lập Đảng (1→31)
Câu 1: Thời gian thực dân pháp tiến hành khai thác thuộc địa lần 1 ở Việt Nam:
→1896 - 1813 .
Câu 2: Trong đợt khai thác thuộc địa lần 1 của Pháp ở Việt Nam có giai cấp mới nào được
hình thành:
→Giai cấp công nhân.
Câu 3: Trước chiến tranh thế giới thứ 1 ở Việt Nam có những giai cấp nào:
→Địa chủ phong kiến, nông dân và công nhân.
Câu 4: Dưới chế độ thực dân phong kiến, giai cấp nông dân Việt Nam có yêu cầu bức thiết
nhất là gì:
→ Độc lập dân tộc.
Câu 5: Mâu thuẫn cơ bản, chủ yếu ở VN đầu thế kỷ 20 là mâu thuẫn nào:
→Mâu thuẫn giữa dân tộc VN với đế quốc xâm lược và tay sai của chúng.
Câu 6: Đặc điểm ra đời của giai cấp công nhân VN như thế nào:
→Cả a,b,c.
Câu 7: Những giai cấp bị trị ở VN dưới chế độ thuộc địa của thực dân Pháp là:
→Công nhân, nông dân, tiểu tư sản,tư sản dân tộc, địa chủ vừa và nhỏ.
Câu 8: Khi nào phong trào công nhân VN trở thành phong trào tự giác:
→1930 (Đảng cộng sản VN ra đời).
Câu 9: Nguyễn Ái Quốc lựa chọn con đường giải phóng dân tộc theo khuynh hướng chính trị
vô sản vào thời gian nào:
→1920.
Câu 10: Hội liên hiệp thuộc địa thành lập năm nào:
→1921.
Câu 11: Nguyễn Ái Quốc đã đọc sơ thảo lần thứ 1 Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc
địa vào năm nào, ở đâu:
→7/1920 – Pháp.
Câu 12: Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá “ là 1 bước ngoặc vô cùng quan trọng
trong lịch sử cách mạng VN ta”:
→Đảng cộng sản VN ra đời.
Câu 13: Phong trào đòi tự do cho cụ Phan Bội Châu vào năm nào:
→1925
Câu 14: Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô về Quãng Châu vào thời gian nào:
→11/1924.
Câu 15: Hội VNCM thanh niên thực hiện chủ trương “ vô sản hóa” khi nào:
→1928
Câu 16: Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở VN:
→Hội VN cách mạng thanh niên.
Câu 17: Chi bộ cộng sản đầu tiên ở VN thành lập khi nào:
→Cuối tháng 3/1929.
Câu 18: Chi bộ cộng sản đầu tiên gồm mấy đảng viên? Ai làm bí thư:
→7 đảng viên – Bí thư Trần Văn Cung.
Câu 19: Đông Dương cộng sản Đảng ra đời từ tổ chức tiền thân nào:
→ Hội VN cách mạng thanh niên.
Câu 20: Đông Dương cộng sản liên đoàn hợp nhất vào Đảng cộng sản VN vào thời gian nào:
→24/12/1930
Câu 21: Đông dương cộng sản đảng được thành lập vào thời gian nào:
→6/1929

Câu 22: Tổ chức An nam cộng sản đảng thành lập thời gian nào:
→8/1929
Câu 23: Tổ chức Tân việt cách mạng đảng thành lập thời gian nào, ở đâu:
→7/1928 – Huế
Câu 24: Thời gian ra bản Tuyên đạt nêu rõ việc thành lập Đông dương cộng sản liên đoàn:
→9 -1929
Câu 25: Ban thường vụ Trung ương Đảng ra Quyết nghị chấp nhận Đông dương cộng sản
li...
Ch ng 1 v n ng thành l p ng (1ươ độ Đả 31)
Câu 1: Th i gian th c dân pháp ti n hành khai thác thu c a l n 1 Vi t Nam: ế đị
1896 - 1813 .
Câu 2: Trong t khai thác thu c a l n 1 c a Pháp Vi t Nam có giai c p m i nào c đợ đị đượ
hình thành:
Giai c p công nhân.
Câu 3: Tr c chi n tranh th gi i th 1 Vi t Nam có nh ng giai c p nào:ướ ế ế
a ch phong ki n, nông dân và công nhân.Đị ế
Câu 4: D i ch th c dân phong ki n, giai c p nông dân Vi t Nam có yêu c u b c thi t ướ ế độ ế ế
nh t là gì:
c l p dân t c.Độ
Câu 5: Mâu thu n c b n, ch y u VN u th k 20 là mâu thu n nào: ơ ế đầ ế
Mâu thu n gi a dân t c VN v i qu c xâm l c và tay sai c a chúng. ớ đế ượ
Câu 6: c i m ra i c a giai c p công nhân VN nh th nào:Đặ đ đờ ư ế
C a,b,c.
Câu 7: Nh ng giai c p b tr VN d i ch thu c a c a th c dân Pháp là: ư ế độ đị
Công nhân, nông dân, ti u t s n,t s n dân t c, a ch v a và nh . ư ư đị
Câu 8: Khi nào phong trào công nhân VN tr thành phong trào t giác:
1930 ( ng c ng s n VN ra i).Đả đờ
Câu 9: Nguy n Ái Qu c l a ch n con ng gi i phóng dân t c theo khuynh h ng chính tr đườ ướ
vô s n vào th i gian nào:
1920.
Câu 10: H i liên hi p thu c a thành l p n m nào: đị ă
1921.
Câu 11: Nguy n Ái Qu c ã c s th o l n th 1 Lu n c ng v v n dân t c và thu c đ đọ ơ ươ đề
a vào n m nào, âu:đị ă đ
7/1920 – Pháp.
Câu 12: S ki n nào c Nguy n Ái Qu c ánh giá “ là 1 b c ngo c vô cùng quan tr ng đư đ ướ
trong l ch s cách m ng VN ta”:
ng c ng s n VN ra i.Đả đờ
Câu 13: Phong trào òi t do cho c Phan B i Châu vào n m nào:đ ă
1925
Câu 14: Nguy n Ái Qu c t Liên Xô v Quãng Châu vào th i gian nào:
11/1924.
Câu 15: H i VNCM thanh niên th c hi n ch tr ng “ vô s n hóa” khi nào: ươ
1928
Câu 16: T ch c c ng s n nào ra i u tiên VN: đờ đầ
H i VN cách m ng thanh niên.
Câu 17: Chi b c ng s n u tiên VN thành l p khi nào: đ
Cu i tháng 3/1929.
Câu 18: Chi b c ng s n u tiên g m m y ng viên? Ai làm bí th : đ đả ư
7 ng viên – Bí th Tr n V n Cung.đả ư ă
Câu 19: ông D ng c ng s n ng ra i t t ch c ti n thân nào:Đ ươ Đả đờ
H i VN cách m ng thanh niên.
Câu 20: ông D ng c ng s n liên oàn h p nh t vào ng c ng s n VN vào th i gian nào:Đ ươ đ Đ
24/12/1930
Câu 21: ông d ng c ng s n ng c thành l p vào th i gian nào:Đ ươ đả đượ
6/1929
250 câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng ĐCSVN - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
250 câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng ĐCSVN - Người đăng: Cuppy Dau
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
250 câu hỏi trắc nghiệm môn Đường lối cách mạng ĐCSVN 9 10 289