Ktl-icon-tai-lieu

3 mcpd trong nước tương

Được đăng lên bởi cafedangvamua12
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 150 lần   |   Lượt tải: 1 lần
LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP

Đề tài

Tìm hiểu về 3MCPD trong nước tương

Mở Đầu
Thực phẩm là yếu tố quan trọng song hành với sự sinh tồn của loài ngƣời. Theo quá
trình tiến hoá và phát triển của loài ngƣời, thực phẩm cũng đƣợc phát triển theo. Cùng
với sự tiến triển của khoa học công nghệ, công nghệ chế biến thực phẩm cũng phát triển.
Nguy cơ tác hại đến sức khoẻ của thực phẩm từ nguồn thức ăn thô là nguy cơ tự nhiên
đến từ chính thành phần chứa trong thực phẩm hoặc tạp nhiễm môi trƣờng, cũng biến đổi
theo quy trình chế biến thực phẩm công nghiệp là tạp nhiễm và phát sinh.
Có nhiều nguồn nguy cơ tác hại đến sức khoẻ của thực phẩm, nhƣng tựu trung lại có
thể sắp thành hai nhóm chính là nhóm vi sinh vật và nhóm hoá chất. Nếu nhƣ thực phẩm
thô nguồn vi sinh vật là do tạp nhiễm hay do ký sinh thì nguồn hoá chất là do nội tại, là
thành phần chứa trong thực phẩm đó. Thí dụ nhƣ nấm; trong các loại nấm độc, thành
phần alkaloid là hoá chất gây ngộ độc chết ngƣời. Trong khi đó, nguy cơ vi sinh vật và
hoá chất trong thực phẩm công nghiệp thì đa dạng và khó đánh giá hơn nhiều. Đối với
nguồn độc tố là hoá chất, ngoài nguồn nguy cơ do tạp nhiễm hoặc tự sinh thì còn do phát
sinh trong dây chuyền chế biến. Nguồn nguy cơ do phát sinh trong dây chuyền chế biến
có thể lại là một tai nạn nghề nghiệp mà cũng có thể do nhà sản xuất cố ý để đạt đƣợc
hiệu ứng thành phẩm.
Nhu cầu về một thực phẩm đáp ứng không những về dinh dƣỡng mà còn về tính an
toàn và không gây hại cho sức khoẻ đối với ngƣời tiêu dùng là cần thiết. Vì vậy mà các
kỹ thuật đánh giá mối nguy hại của một thực phẩm đối với sức khoẻ cũng đòi hỏi phải
phát triển để bắt kịp với công nghệ chế biến thức ăn ngày càng cao và đa dạng (1, 2),
nhằm phát hiện và loại trừ bớt những nguy cơ tác hại đến cơ thể ngƣời tiêu dùng.
Đánh giá nguy cơ tác hại đến sức khoẻ của 3-MCPD một hoá chất đƣợc sản sinh
trong khâu chế biến sản phẩm xì dầu nƣớc tƣơng và dầu hào, một ví dụ điển hình của tai
nạn nghề nghiệp, là mục tiêu đƣợc đề cập trong bài viết này.

PHẦN 1 TÌM HIỂU VỀ 3MCPD.
1.1 Khái niệm.
3-MCPD viết tắt của 3-MonoCloroPropane-Diol (còn có tên 3-chloro-1,2 Diol)
Độc tố 3-MCPD thuộc nhóm hóa chất gây độc có tên gọi chloropropanols.
Chloropropanols có các dẫn xuất 1,3-DCP; 2-MCPD; 2,3-DCP và 3-MCPD. Trong đó, 3MCPD có hàm lƣợng cao nhất và tồn tại dƣới dạng hỗn hợp racemic của 2 đồng phân (R)
và (S) (hàm lƣợng của 2 đồng phân đối quang bằng nhau 50:50).
Độc tố 3-MCPD đƣợc hình thành qua phản ứng giữa chất béo với các chất có chứa Clo.
Ph...
LUN VĂN TT NGHIP
Đề tài
Tìm hiu v 3MCPD trong nước tương
3 mcpd trong nước tương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
3 mcpd trong nước tương - Người đăng: cafedangvamua12
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
3 mcpd trong nước tương 9 10 49