Ktl-icon-tai-lieu

30 bài toán

Được đăng lên bởi vlpro172
Số trang: 33 trang   |   Lượt xem: 477 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Ôn luyện cơ bản và nâng cao toán tiểu học - Thầy Cường
(Lớp 3)

A - CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ
Bài 1: Có 8 bao gạo đựng tất cả 448 kg gạo. Hỏi có 5 bao gạo như thế nặng bao nhiêu kg?
Bài giải:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Bµi 2 : Cã 45 kg bét m× ®ùng ®Òu trong 9 bao. Hái 75kg bét m× ®ùng ®Òu trong mÊy bao nhthÕ?
Bài giải:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Bài 3: Một cửa hàng có 6 thùng nớc mắm nh nhau chứa tổng cộng 54 lít. Cửa hàng đã bán hết
36 lít. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu thùng nước mắm.
Bài giải:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Bài 4: Lúc đầu có 5 xe tải chở tổng cộng 210 bao đường vào kho, sau đó có thêm 3 xe nữa chở
đường vào kho. ...
Ôn luyện cơ bản và nâng cao toán tiu hc - Thầy Cường
(Lp 3)
1
A - CÁC BÀI TOÁN LIÊN QUAN ĐẾN RÚT VỀ ĐƠN VỊ
Bài 1: Có 8 bao gạo đựng tất cả 448 kg gạo. Hỏi có 5 bao gạo như thế nặng bao nhiêu kg?
Bài gii:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Bµi 2 : Cã 45 kg bét m× ®ùng ®Òu trong 9 bao. Hái 75kg bét m× ®ùng ®Òu trong mÊy bao nh-
thÕ?
Bài gii:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Bài 3: Một cửa hàng có 6 thùng nớc mắm nh nhau chứa tổng cộng 54 lít. Cửa hàng đã bán hết
36 lít. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu thùng nước mắm.
Bài gii:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Bài 4: Lúc đầu 5 xe tải chở tổng cộng 210 bao đường vào kho, sau đó thêm 3 xe nữa chở
đường vào kho. Hỏi tất cả bao nhiêu bao đường đuợc chở vào kho? ( Biết các xe tải chở số
bao đường bằng nhau ).
Bài gii:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
30 bài toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
30 bài toán - Người đăng: vlpro172
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
33 Vietnamese
30 bài toán 9 10 10