Ktl-icon-tai-lieu

30 câu hỏi sinh học phần tiến hóa

Được đăng lên bởi Ngọc Đạt
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 597 lần   |   Lượt tải: 0 lần
30 câu trắc nghiệm phần Tiến Hóa – sinh hoc 12
Để lại bình luậnPosted by Hải Quảng on 01.03.2014
Họ, tên thí sinh:………………………………………..Lớp:…………..
Câu 1: Nội dung cơ bản của định luật Hacdi-Vanbec là:
A. Tỉ lệ các kiểu hình trong quần thể được duy trì ổn định.
B. Trong quần thể giao phối tự do, tần số tương đối của các alen thuộc mỗi gen được duy trì ổn định qua
các thế hệ.
C. Tỉ lệ các kiểu gen trong quần thể được duy trì ổn định.
D. Tỉ lệ dị hợp tử giảm dần, tỉ lệ đồng hợp tử tăng dần.
Câu 2: Cây có hoa ngự trị ở kỉ
A. Đệ tam

B. Tam điệp

C. Phấn trắng

D. Đệ tứ

Câu 3: Sau khi tách ra từ tổ tiên chung, nhánh vượn người cổ đại đã phân hóa thành nhiều loài khác nhau,
trong số đó có một nhánh tiến hóa hình thành chi Homo. Loài xuất hiện đầu tiên trong chi Homo là
A. Homo sapiens
C. Homo neanderthalensis

B. Homo habilis
D. Homo erecrus

Câu 4: Tiến hóa nhỏ là
A. quá trình làm biến đổi trên quy mô lớn, trãi qua hàng triệu năm làm xuất hiện các đơn vị phân loại trên
loài.
B. quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần xã.
C. quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể.
D. cả A và B
Câu 5: …là di tích của các sinh vật để lại trong các lớp đất đá của vỏ Trái Đất.
A. Cổ sinh vật học.

B. Sinh vật nguyên thủy.

C. Hóa thạch.

D. Sinh vật cổ.

Câu 6: Bò sát xuất hiện ở kỉ
A. Pecmi

B. Đêvôn

C. Than đá

D. Tam điệp.

Câu 7: Đại địa chất nào đôi khi còn được gọi là kỉ nguyên của bò sát?
A. Đại Trung sinh.

B. Đại Tân sinh.

C. Đại Cổ sinh.

D. Đại thái cổ.

Câu 8: Quá trình tiến hóa của sự sống trên Trái Đất có thể chia thành các giai đoạn
A. tiến hóa hóa học, tiến hóa tiền sinh học.
B. tiến hóa hóa học, tiến hóa sinh học.
C. tiến hóa tiền sinh học, tiến hóa sinh học.
D. tiến hóa hóa học, tiền hóa tiền sinh học, tiến hóa sinh học.
Câu 9: Động lực của CLTN là
A. các tác nhân của các điều kiện sống trong tự nhiên.
B. sự đào thải các biến dị không có lợi và tích lũy các biến dị có lợi.
C. sự đấu tranh sinh tồn của các cơ thể sống.
D. Nhu cầu, thị hiếu nhiều mặt của con người.
Câu 10: Từ quần thể 2n, người ta tạo ra được quần thể cây 4n. Quần thể cây 4n có thể xem là một quần
thể mới vì
A. quần thể cây 4n có sự khác biệt với quần thể cây 2n về số lượng NST.
B. quần thể cây 4n không thể giao phấn được với các cây của quần thể 2n.
C. quần thể cây 4n giao phấn được với các cây của quần thể 2n cho ra cây lai 3n bị bất thụ.
D. quần thể cây 4n có các đặc điểm hình thái như kích thước các cơ quan sinh dưỡng lớn hơn hẳn cây của
quần thể 2n.

Câu 11: Đại trung ...
30 câu trc nghim phn Tiến Hóa – sinh hoc 12
Để lại bình luậnPosted by Hải Quảng on 01.03.2014
Họ, tên thí sinh:………………………………………..Lớp:…………..
Câu 1: Nội dung cơ bản của định luật Hacdi-Vanbec là:
A. Tỉ lệ các kiểu hình trong quần thể được duy trì ổn định.
B. Trong quần thể giao phối tự do, tần số tương đối của các alen thuộc mỗi gen được duy trì ổn định qua
các thế hệ.
C. Tỉ lệ các kiểu gen trong quần thể được duy trì ổn định.
D. Tỉ lệ dị hợp tử giảm dần, tỉ lệ đồng hợp tử tăng dần.
Câu 2: Cây có hoa ngự trị ở kỉ
A. Đệ tam B. Tam điệp C. Phấn trắng D. Đệ tứ
Câu 3: Sau khi tách ra từ tổ tiên chung, nhánh vượn người cổ đại đã phân hóa thành nhiều loài khác nhau,
trong số đó có một nhánh tiến hóa hình thành chi Homo. Loài xuất hiện đầu tiên trong chi Homo là
A. Homo sapiens B. Homo habilis
C. Homo neanderthalensis D. Homo erecrus
Câu 4: Tiến hóa nhỏ là
A. quá trình làm biến đổi trên quy mô lớn, trãi qua hàng triệu năm làm xuất hiện các đơn vị phân loại trên
loài.
B. quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần xã.
C. quá trình làm biến đổi cấu trúc di truyền của quần thể.
D. cả A và B
Câu 5: …là di tích của các sinh vật để lại trong các lớp đất đá của vỏ Trái Đất.
A. Cổ sinh vật học. B. Sinh vật nguyên thủy.
30 câu hỏi sinh học phần tiến hóa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
30 câu hỏi sinh học phần tiến hóa - Người đăng: Ngọc Đạt
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
30 câu hỏi sinh học phần tiến hóa 9 10 109