Ktl-icon-tai-lieu

30 đề thi học sinh giỏi toán

Được đăng lên bởi tai-lieu-mien-phi
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 1521 lần   |   Lượt tải: 0 lần
§Ò 1
C©u 1.

Víi mäi sè tù nhiªn n ≥ 2 h·y so s¸nh:

1
1
1
1
+ 2 + 2 + .... + 2 víi 1 .
2
2
3
4
n
1
1
1
1
b. B = 2 + 2 + 2 + ... +
víi 1/2
2
4
6
(2n )2

a. A=

C©u 2:

T×m phÇn nguyªn cña α , víi α = 2 + 3

3 4 4
n +1
+
+ .... + n +1
2
3
n

C©u 3:
T×m tØ lÖ 3 c¹nh cña mét tam gi¸c, biÕt r»ng céng lÇn l−ît ®é dµi hai ®−êng
cao cña tam gi¸c ®ã th× tØ lÖ c¸c kÕt qu¶ lµ 5: 7 : 8.
C©u 4:
Cho gãc xoy , trªn hai c¹nh ox vµ oy lÇn l−ît lÊy c¸c ®iÓm A vµ B ®Ó cho
AB cã ®é dµi nhá nhÊt.
C©u 5:
Chøng minh r»ng nÕu a, b, c vµ a + b + c lµ c¸c sè h÷u tØ.
----------------------------------------------------------

§Ò 2:
Môn: Toán 7
Bài 1: (3 điểm): Tính
1
2
2 3
 1
 
18 6 − (0, 06 : 7 2 + 3 5 .0,38)  :  19 − 2 3 .4 4 

Bài 2: (4 điểm): Cho
a)

a2 + c2 a
=
b2 + c2 b

a c
= chứng minh rằng:
c b
b2 − a 2 b − a
b) 2 2 =
a +c
a

Bài 3:(4 điểm) Tìm x biết:
1
5

a) x + − 4 = −2

b) −

15
3 6
1
x+ = x−
12
7 5
2

Bài 4: (3 điểm) Một vật chuyển động trên các cạnh hình vuông. Trên hai cạnh đầu vật
chuyển động với vận tốc 5m/s, trên cạnh thứ ba với vận tốc 4m/s, trên cạnh thứ tư với
vận tốc 3m/s. Hỏi độ dài cạnh hình vuông biết rằng tổng thời gian vật chuyển động trên
bốn cạnh là 59 giây
Bài 5: (4 điểm) Cho tam giác ABC cân tại A có A = 200 , vẽ tam giác đều DBC (D nằm
trong tam giác ABC). Tia phân giác của góc ABD cắt AC tại M. Chứng minh:
a) Tia AD là phân giác của góc BAC
b) AM = BC
1

Bài 6: (2 điểm): Tìm x, y ∈ ℕ biết: 25 − y 2 = 8( x − 2009) 2

§Ò 3
Bài 1:(4 điểm)
a) Thực hiện phép tính:

A=

212.35 − 46.92

( 2 .3)
2

6

+ 8 .3
4

5

−

510.73 − 255.492

(125.7 )

3

+ 59.143

b) Chứng minh rằng : Với mọi số nguyên dương n thì :
3n+ 2 − 2n+ 2 + 3n − 2n chia hết cho 10
Bài 2:(4 điểm)
Tìm x biết:
a. x −

1 4
2
+ = ( −3, 2 ) +
3 5
5

b. ( x − 7 )
Bài 3: (4 điểm)

x +1

− ( x − 7)

x +11

=0

a) Số A được chia thành 3 số tỉ lệ theo

2 3 1
: : . Biết rằng tổng các bình phương của
5 4 6

ba số đó bằng 24309. Tìm số A.
b) Cho

a2 + c2 a
a c
=
= . Chứng minh rằng: 2
c b
b + c2 b

Bài 4: (4 điểm)
Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC. Trên tia đối của của tia MA lấy điểm E
sao cho ME = MA. Chứng minh rằng:
a) AC = EB và AC // BE
b) Gọi I là một điểm trên AC ; K là một điểm trên EB sao cho AI = EK . Chứng
minh ba điểm I , M , K thẳng hàng
c) Từ E kẻ EH ⊥ BC ( H ∈ BC ) . Biết HBE = 50o ; MEB =25o .
Tính HEM và BME
Bài 5: (4 điểm)
Cho tam giác ABC cân tại A có A = 200 , vẽ tam giác đều DBC (D nằm trong tam giác
ABC). Tia phân giác của góc ABD cắt AC tại M. Chứng minh:
c) ...
1
§Ò 1
C©u 1. Víi mäi sè tù nhiªn n
2 h·y so s¸nh:
a. A=
2222
1
....
4
1
3
1
2
1
n
++++
víi 1 .
b. B =
( )
2
222
2
1
...
6
1
4
1
2
1
n
++++
víi 1/2
C©u 2: T×m phÇn nguyªn cña
α
, víi
1
4
3
1
....
3
4
2
3
2
+
+
++++=
n
n
n
α
C©u 3: T×m tØ lÖ 3 c¹nh cña mét tam gi¸c, biÕt r»ng céng lÇn l−ît ®é dµi hai ®−êng
cao cña tam gi¸c ®ã th× tØ lÖ c¸c kÕt qu¶ lµ 5: 7 : 8.
C©u 4: Cho gãc xoy , trªn hai c¹nh ox vµ oy lÇn l−ît lÊy c¸c ®iÓm A vµ B ®Ó cho
AB cã ®é dµi nhá nhÊt.
C©u 5: Chøng minh r»ng nÕu a, b, c vµ
cba
++
lµ c¸c sè h÷u tØ.
----------------------------------------------------------
§Ò 2:
Môn: Toán 7
Bài 1: (3 đim): Tính
1 1 2 2 3
18 (0,06:7 3 .0,38) : 19 2 .4
6 2 5 3 4
 
+
 
Bài 2: (4 đim): Cho
a c
c b
=
chng minh rng:
a)
2 2
2 2
a c a
b c b
+
=
+
b)
2 2
2 2
b a b a
a c a
=
+
Bài 3:(4 đim) Tìm
x
biết:
a)
1
4 2
5
x
+ = −
b)
15 3 6 1
12 7 5 2
x x
+ =
Bài 4: (3 đim) Mt vt chuyn động trên các cnh hình vuông. Trên hai cnh đầu vt
chuyn động vi vn tc 5m/s, trên cnh th ba vi vn tc 4m/s, trên cnh th tư vi
vn tc 3m/s. Hi đội cnh hình vuông biết rng tng thi gian vt chuyn động trên
bn cnh là 59 giây
Bài 5: (4 đim) Cho tam giác ABC cân ti A
0
A 20
=
, v tam giác đều DBC (D nm
trong tam giác ABC). Tia phân giác ca góc ABD ct AC ti M. Chng minh:
a) Tia AD là phân giác ca góc BAC
b) AM = BC
30 đề thi học sinh giỏi toán - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
30 đề thi học sinh giỏi toán - Người đăng: tai-lieu-mien-phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
30 đề thi học sinh giỏi toán 9 10 279