Ktl-icon-tai-lieu

300 câu hỏi trăc nghiệm lý luận chính trị có đáp án

Được đăng lên bởi motsach
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 2689 lần   |   Lượt tải: 1 lần
6/25/2015

300 câu hỏi trắc nghiệm lý luận chính trị ( có đáp án )1 1001/23

6/25/2015

300 câu hỏi trắc nghiệm lý luận chính trị ( có đáp án )1 1002/23

6/25/2015

300 câu hỏi trắc nghiệm lý luận chính trị ( có đáp án )1 1003/23

6/25/2015

300 câu hỏi trắc nghiệm lý luận chính trị ( có đáp án )1 1004/23

6/25/2015

300 câu hỏi trắc nghiệm lý luận chính trị ( có đáp án )1 1005/23

6/25/2015

300 câu hỏi trắc nghiệm lý luận chính trị ( có đáp án )1 1006/23

6/25/2015

300 câu hỏi trắc nghiệm lý luận chính trị ( có đáp án )1 1007/23

6/25/2015

300 câu hỏi trắc nghiệm lý luận chính trị ( có đáp án )1 1008/23

6/25/2015

300 câu hỏi trắc nghiệm lý luận chính trị ( có đáp án )1 1009/23

6/25/2015

300 câu hỏi trắc nghiệm lý luận chính trị ( có đáp án )1 10010/23

6/25/2015

300 câu hỏi trắc nghiệm lý luận chính trị ( có đáp án )1 10011/23

6/25/2015

300 câu hỏi trắc nghiệm lý luận chính trị ( có đáp án )1 10012/23

6/25/2015

300 câu hỏi trắc nghiệm lý luận chính trị ( có đáp án )1 10013/23

6/25/2015

300 câu hỏi trắc nghiệm lý luận chính trị ( có đáp án )1 10014/23

6/25/2015

300 câu hỏi trắc nghiệm lý luận chính trị ( có đáp án )1 10015/23

6/25/2015

300 câu hỏi trắc nghiệm lý luận chính trị ( có đáp án )1 10016/23

6/25/2015

300 câu hỏi trắc nghiệm lý luận chính trị ( có đáp án )1 100
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BẢN ĐĂNG KÝ/ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH GIẤY PHÉP ĐẦU TƯ
[01] Kính gửi:
[02] Nhà đầu tư:
Đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư (số, ngày, nơi cấp) với nội dung sau:
(Ghi nội dung liên quan quy định tại Giấy phép đầu tư,c Giấy phép điều chỉnh đã
cấp hoặc các đề nghị điều chỉnh, bổ sung nếu có trong các mục dưới đây)
I. Điều chỉnh nội dung đăng ký kinh doanh
[03] 1. Tên doanh nghiệp:
[04] 2. Địa chỉ trụ sở chính:
[05] Chi nhánh/Văn phòng đại diện (nếu có):
[06] 3. Loại hình doanh nghiệp:
[07] 4. Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:
[09] 5. Vốn của doanh nghiệp:
II. Điều chỉnh nội dung dự án đầu tư
[11] 1. Tên dự án đầu tư:
[12] 2. Địa điểm thực hiện dự án: ; Diện tích đất dự kiến sử dụng:
[13] 3. Mục tiêu và quy mô của dự án:
[14] 4. Vốn đầu tư thực hiện dự án:
[15] Trong đó: Vốn góp để thực hiện dự án
[16] 5. Thời hạn hoạt động:
[17] 6. Tiến độ thực hiện dự án:
[18] 7. Kiến nghị được hưởng ưu đãi đầu tư:
III. Nhà đầu tư cam kết:
1. Về tính chính xác của nội dung hồ sơ điều chỉnh Giấy phép đầu tư;
2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam các quy định của
Giấy phép đầu tư và Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư.
….. ..., ngày …... tháng ...... năm …....
[19] NHÀ ĐẦU TƯ
[20] Hồ sơ kèm theo:
Phụ lục I-16
Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy phép đầu tư
(đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các bên tham gia hợp
đồng hợp tác kinh doanh được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006
chưa đăng ký lại và không đăng ký lại)
300 câu hỏi trăc nghiệm lý luận chính trị có đáp án - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
300 câu hỏi trăc nghiệm lý luận chính trị có đáp án - Người đăng: motsach
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
300 câu hỏi trăc nghiệm lý luận chính trị có đáp án 9 10 661