Ktl-icon-tai-lieu

36 bài tập lý 12 hay và khó

Được đăng lên bởi giotsuongnhobe
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 1006 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Tài liệu ôn thi Vật lý

TÀI LIỆU: 36 Bài tập Lý 12 hay và khó
MÔN: VẬT LÝ
Câu 1. Trong quá trình truyền tải điện năng từ máy phát điện đến nơi tiêu thụ, công suất nơi tiêu thụ (tải)
luôn được giữ không đổi. Khi hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu tải là U thì độ giảm thế trên đường dây bằng
0,1U Giả sử hệ số công suất nơi tiêu thụ bằng 1. Để hao phí truyền tải giảm đi 100 lần so với trường hợp
đầu thì phải nâng hiệu điện thế hai đầu máy phát điện lên đến
A. 20,01U
B. 10,01U
C. 9,1U
D. 100U
Hướng dẫn giải:
Gọi P là công suất nơi tiêu thụ; R là điện trở đường dây tải điện
Hiệu điện thế trước khi tải đi lúc đầu: U1  U  U1  1,1U
Công suất hao phí trên đường dây tải: P1  RI12 , với I1 

U1
U 2
; P2  RI22 , với I 2 
R
R

2

P1 I12  U1 
U1
I
 2 
 0, 01U; I 2  1
  100  U 2 
P2 I2  U 2 
10
10

Gọi U’ là hiệu điện thế hiệu dụng hai đầu tải tiêu thụ lần sau. Công suất tải tiêu thụ
I
P  UI1  U, I2  U,  U. 1  10U
I2
Cần phải nâng hiệu điện thế hai đầu máy phát điện lên đến
U2  U,  U2  10,01U

Câu 2. Công suất hao phí trên đường dây tải là 500W. Sau đó người ta mắc vào mạch tụ điện nên công
suất hao phí giảm đến cực tiểu 245W. Hệ số công suất lúc đầu gần giá trị nào sau đây nhất
A. 0,65
B. 0,80
C. 0,75
D. 0,70
Hướng dẫn giải:
R
Công suất hao phí dược tính theo công thức: Lúc đầu: ∆P = P2 P  P 2 2
(1)
U cos 2 
Lúc sau P,  P 2 .

R
R
,
 Pmin
 P 2 . 2 (2)
2 ,
U cos 
U
2

2
2
Câu 3. Mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp RLC, cuộn dây thuần cảm. Điện trở R và tần số dòng điện f có
thể thay đổi. Ban đầu ta thay đổi R đến giá trị R = R0 để công suất tiêu thụ trên mạch cực đại là P1. Cố
định cho R = R0 và thay đổi f đến giá trị f = f0 để công suất mạch cực đại P2. So sánh P1 và P2?
A. P1 = P2
B. P2 = 2P1
C. P2 = 2 P1
D. P2 = 2 2 P1.
Hướng dẫn giải:
Khi thay đổi R để P1max thì:
,
P  2Pmin
 cos  

R  R 0  ZL  ZC  P1  Pmax

U2
U2


(1)
2R 0 2 ZL  ZC

Khi: f = f0 để công suất mạch cực đại khi RLC có cô ̣ng hưởng:   0  2f 0 

1
LC

Tham gia group  để cập nhật các tài liệu, đề thi
hay, phục vụ cho ôn luyện thi THPT Quốc gia và Luyện thi ĐH 2015



Tài liệu ôn thi Vật lý

P2  P2max 

U2
(2)
R0

Từ (1) và (2) Suy ra: P2 =2P1 .
Câu 4. Điện năng truyền tỉ từ nhà máy đến một khu công nghiepj bằng đường dây tải một pha. Nếu điện
12
54
áp truyền đi là U thì ở khu công nghiệp phải lắp một máy...
https://www.facebook.com/groups/thayhungkute/
Tài liu ôn thi Vt lý
Tham gia group https://www.facebook.com/groups/thayhungkute/ để cp nht các tài liệu, đề thi
hay, phc v cho ôn luyn thi THPT Quc gia và Luyện thi ĐH 2015
- Trang | 1 -
Câu 1. Trong quá trình truyn tải điện năng t máy phát điện đến nơi tiêu thụ, công suất nơi tiêu thụ (ti)
luôn được gi không đổi. Khi hiệu điện thế hiu dụng hai đầu tải là U thì đ gim thế trên đường dây bng
0,1U Gi s h s công suất nơi tiêu thụ bằng 1. Để hao phí truyn ti giảm đi 100 lần so với trường hp
đầu thì phi nâng hiệu điện thế hai đầu máy phát điện lên đến
A. 20,01U B. 10,01U C. 9,1U D. 100U
ng dn gii:
Gi P là công suất nơi tiêu thụ; R là điện tr đường dây tải điện
Hiệu điện thế trước khi tải đi lúc đầu:
11
U U U 1,1U
Công suất hao phí trên đường dây ti:
2
11
P RI
, vi
;
2
22
P RI
, vi
2
2
U
I
R
2
2
1 1 1 1 1
22
2
2 2 2
P I U U I
100 U 0,01U;I
P I U 10 10




Gọi U’ là hiệu điện thế hiu dụng hai đầu ti tiêu th ln sau. Công sut ti tiêu th
,,
1
12
2
I
P UI U I U U. 10U
I
Cn phi nâng hiệu điện thế hai đầu máy phát điện lên đến
,
22
U U U 10,01U
Câu 2. Công suất hao phí trên đường dây tải là 500W. Sau đó người ta mc vào mch t điện nên công
sut hao phí giảm đến cc tiu 245W. H s công suất lúc đầu gn giá tr nào sau đây nhất
A. 0,65 B. 0,80 C. 0,75 D. 0,70
ng dn gii:
Công suất hao phí dược tính theo công thức: Lúc đầu: ∆P = P
2
2
22
R
PP
U cos

(1)
Lúc sau
, 2 , 2
min
2 2 , 2
RR
P P . P P .
U cos U
(2)
,
min
2
P 2 P cos
2
Câu 3. Mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp RLC, cuộn dây thuần cảm. Điện trở R và tần số dòng điện f có
thể thay đổi. Ban đầu ta thay đổi R đến gtrị R = R
0
để công suất tiêu thụ trên mạch cực đại P
1
. C
định cho R = R
0
và thay đổi f đến giá tr f = f
0
để công suất mạch cực đại P
2
. So sánh P
1
và P
2
?
A. P
1
= P
2
B. P
2
= 2P
1
C. P
2
= 2 P
1
D. P
2
= 2 2 P
1
.
ng dn gii:
Khi thay đổi R để P
1max
thì:
0 L C
R R Z Z
22
1 max
0 L C
UU
PP
2R 2 Z Z
(1)
Khi: f = f
0
để công sut mch cực đại khi RLC co
́
̣
ng hươ
̉
ng:
00
1
2f
LC
TÀI LIU: 36 Bài tp Lý 12 hay và khó
MÔN: VT LÝ
36 bài tập lý 12 hay và khó - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
36 bài tập lý 12 hay và khó - Người đăng: giotsuongnhobe
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
36 bài tập lý 12 hay và khó 9 10 396