Ktl-icon-tai-lieu

399 Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 9

Được đăng lên bởi Lê Trọng Tấn
Số trang: 36 trang   |   Lượt xem: 1793 lần   |   Lượt tải: 2 lần
1

PHẦN III: TRẮC NGHIỆM (vu dung)
CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC
Câu 1: Một dây dẫn có chiều dài l và điện trở R. Nếu nối 4 dây dẫn trên với nhau thì dây mới có
điện trở R’ là :
A. R’ = 4R .

B. R’=

R
4

.

C. R’= R+4 .

D.R’ = R – 4 .

Câu 2: Khi đặt một hiệu điện thế 12V vào hai đầu một cuộn dây dẫn thì dòng điện qua nó có
cường độ 1,5A. Chiều dài của dây dẫn dùng để quấn cuộn dây này là ( Biết rằng loại dây dẫn này
nếu dài 6m có điện trở là 2 .) A.l = 24m B. l = 18m . C. l = 12m . D. l = 8m .
Câu 3: Hai dây dẫn đều làm bằng đồng có cùng tiết diện S. Dây thứ nhất có chiều dài 20cm và
điện trở 5. Dây thứ hai có điện trở 8 .Chiều dài dây thứ hai là: A. 32cm . B.12,5cm . C.
2cm . D. 23 cm .
Câu 4: Hai dây dẫn được làm từ cùng một vật liệu có cùng tiết diện, có chiều dài lần lượt là l1,l2 .
Điện trở tương ứng của chúng thỏa điều kiện :

R1
l1
A. R2 = l 2 .

R1
l2
B. R2 = l1 .

C. R1 .R2 =l1 .l2 .

D. R1 .l1 = R2 .l2 .

Câu 5: Chọn câu trả lời sai : Một dây dẫn có chiều dài l = 3m, điện trở R = 3  , được cắt thành
1

hai dây có chiều dài lần lượt là l1= 3 , l2 =

21
và
3

có điện trở tương ứng R1,R2 thỏa:

A. R1 = 1 .
B. R2 =2 .
3

C. Điện trở tương đương của R1 mắc song song với R2 là R SS = 2  .
D. Điện trở tương đương của R1 mắc nối tiếp với R2 là Rnt = 3 .
Câu 6: Hai dây dẫn bằng đồng có cùng chiều dài. Dây thứ nhất có tiết diện S1 = 0.5mm2 và
R1 =8,5  .Dây thứ hai có điện trở R2 = 127,5 , có tiết diện S2 là : A.S2 = 0,33 mm2 B. S2 =
0,5 mm2 C. S2 = 15 mm2 D. S2 = 0,033 mm2.
Câu 7: Một dây dẫn bằng đồng có điện trở 9,6 với lõi gồm 30 sợi đồng mảnh có tiết diện như
nhau. Điện trở của mỗi sợi dây mảnh là:
A. R = 9,6  .
B. R = 0,32  .
C. R = 288  .
D. R = 28,8  .
Câu 8: Hai dây dẫn đều làm bằng đồng có cùng chiều dài l . Dây thứ nhất có tiết diện S và điện trở
6 .Dây thứ hai có tiết diện 2S. Điện trở dây thứ hai là: A. 12  . B. 9  . C. 6  . D. 3
.
Câu 9:Hai dây dẫn hình trụ được làm từ cùng một vật liệu, có cùng chiều dài , có tiết diện lần lượt
là S1,S2 ,diện trở tương ứng của chúng thỏa điều kiện:
A.

R1
R2

=

S1
S2

.

B.

R1
R2

=

S2
S1

.

R1 S12
 .
C.
R2 S 22

R1 S 22
 .
D.
R2 S12

Câu 10: Một sợi dây làm bằng kim loại dài l1 =150 m, có tiết diện S1 =0,4 mm2 và có điện
trở R1 bằng 60 . Hỏi một dây khác làm bằng kim lọai đó dài l2= 30m có điện trở R2=30 thì

2

có tiết diện S2 là A. S2 = 0,8mm2 B. S2 = 0,16mm2 C. S2 = 1,6mm2
D. S2 = 0,08 mm2
Câu 11: Biến trở là một linh kiện :
A. Dùng để thay đổi vật liệu dây dẫn trong mạch.
B. Dùng để ...
PHẦN III: TRẮC NGHIỆM (vu dung)
CHƯƠNG I: ĐIỆN HỌC
Câu 1 !"# 
$
%$&'$&
R
 ($&) *$&+
Câu 2,-#./0!1#"234!
56378%(9!:3;4<='>30?
@#.A%&.#'&B# (&.#*&B#
Câu 3C!#D>3E3:3F*G<.H#
8*G!B(G!%I.#'.78# (
.#*.I#
Câu 4C!5J#K:3#L:3715J
7
.

M5N3G39!O3P!Q
%
.
R
R
&
.
l
l
 '
.
R
R
&
.
l
l
 (


.
&


.
*



&
.
.
Câu 5(RS6sai&I#7&I75JT
!15J
&
I
7
.
&
I
.
5N3G3
7
.
P!
%
&
'
.
&.
( M5N35N39!

#TU03U03 
.

FF
&
.
I

* M5N35N39!
#TV 
.


&I
Câu 6: C!D>3E3:3*G<F
&H8##
.


&B78*G!
.
&.W787F
.
%F
.
&H7II##
.
'F
.
&
H78##
.
(F
.
&8##
.
*F
.
&H7HII##
.
Câu 7D>3E3X7@ Y3E#IHUJE3#S5
!M9!#ZUJ#S
%&X7@ '&H7I. (&.BB *&.B7B
Câu 8C!#D>3E3:3*G<F
@*G!.FMG!%. 'X (@ *I

Câu 9C!"[5J#K:3#L7:3715J
F
7
F
.7

5N3G39!O3P!Q
%
.
R
R
&
.
S
S
'
.
R
R
&
.
S
S
 (
.
.
.
.
S
S
R
R
 *
.
.
.
.
S
S
R
R
Câu 10UJ#D>3Q#0?
&8H#7F

&H7##
.


D>3@HCP#Q\#D>3Q#R!
.
&IH#
.
&IH"
399 Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 9 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
399 Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 9 - Người đăng: Lê Trọng Tấn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
36 Vietnamese
399 Câu hỏi trắc nghiệm vật lý 9 9 10 737