Ktl-icon-tai-lieu

4 CHUYÊN ĐỀ HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ

Được đăng lên bởi Đặng Thành Phi
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 3433 lần   |   Lượt tải: 17 lần
Biên soạn và giảng dạy : Thầy giáo Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ

MỤC LỤC
Trang

Lời giới thiệu
Phần 1:

Giới thiệu 4 chuyên đề
hóa đại cương và vô cơ 12

2

11

Chuyên đề 1 : Đại cương về kim loại

11

Chuyên đề 2 : Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ,
nhôm

82

Chuyên đề 3 : Crom, sắt, đồng, niken, chì, kẽm,
vàng, bạc, thiếc

210

Chuyên đề 4 : Phân biệt một số chất vô cơ,
chuẩn độ dung dịch, hóa học và vấn đề
phát triển kinh tế, xã hôi, môi trường

296

Phần 2 : Đáp án

318

Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng

1

Biên soạn và giảng dạy : Thầy giáo Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ

Lời giới thiệu
● Tự giới thiệu
Họ và tên : Nguyễn Minh Tuấn
Giới tính : Nam
Ngày, tháng, năm sinh : 31 – 05 – 1980
Trình độ văn hóa : 12/12
Trình độ chuyên môn : Cử nhân Sinh – Hóa
Tốt nghiệp ĐHSP Hà Nội 2 tháng 06 – 2002
Hiện là giáo viên giảng dạy bộ môn hóa học
Ngày vào ngành : 31 – 12 – 2002
Ngày vào Đảng : 29 – 12 – 2009
Ngày vào Đảng chính thức : 29 – 12 – 2010
Đại chỉ nhà riêng :
Số nhà 16 – Tổ 9A – Khu 5 – Phường Gia Cẩm – Việt Trì – Phú Thọ
Số điện thoại : 01689 186 513
Địa chỉ email : nguyenminhtuanchv@yahoo.com.vn
Địa chỉ facebook: nguyễn minh tuấn (Việt Trì) 
Các trường đã từng công tác :
Trường THPT Phương Xá (từ tháng 09 – 2002 đến 04 – 2003)
Trường THPT Xuân Áng (từ tháng 04 – 2003 đến 08 – 2007)
Trường THPT Chuyên Hùng Vương (từ tháng 09 – 2007 đến nay)

2

Trên bước đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng

Biên soạn và giảng dạy : Thầy giáo Nguyễn Minh Tuấn – Tổ Hóa – Trường THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Thọ

● Bộ tài liệu ôn thi đại học, cao đẳng môn hóa học
Bộ tài liệu trắc nghiệm ôn thi đại học, cao đẳng môn hóa học do thầy biên soạn gồm 12 quyển :

Quyển 1 : Giới thiệu 7 chuyên đề hóa học 10
Quyển 2 : Giới thiệu 3 chuyên đề hóa học đại cương và vô cơ 11
Quyển 3 : Giới thiệu 6 chuyên đề hóa học hữu cơ 11
Quyển 4 : Giới thiệu 4 chuyên đề hóa học hữu cơ 12
Quyển 5 : Giới thiệu 4 chuyên đề hóa học đại cương và vô cơ 12
Quyển 6 : Giới thiệu 11 phương pháp giải nhanh bài tập hóa học
Quyển 7 : Giới thiệu 40 đề luyện thi trắc nghiệm môn hóa học
Quyển 8 : Hướng dẫn giải 7 chuyên đề hóa học 10
Quyển 9 : Hướng dẫn giải 3 chuyên đề hóa học đại cương và vô cơ 11
Quyển 10 : Hướng dẫn giải 6 chuyên đề hóa học hữu cơ 11
Quyển 11 : Hướng dẫn giải 4 chuyên đề hóa học hữu cơ 12
Quyển 12 : Hướng dẫn giải 4 chuyên đ...
Biên son và ging dy : Thy giáo Nguyn Minh Tun – T Hóa – Trưng THPT Chuyên Hùng Vương – Phú Th
Trên bưc đưng thành công không có du chân ca ki biếng
1
MC LC
Trang
Li gii thiu
2
Phn 1:
Gii thiu 4 chuyên đ
hóa đi cương và vô cơ 12
11
Chuyên đ 1 : Đi cương v kim loi 11
Chuyên đ 2 : Kim loi kim, kim loi kim th,
nhôm 82
Chuyên đ 3 : Crom, st, đng, niken, chì, km,
vàng, bc, thiếc 210
Chuyên đ 4 : Phân bit mt s cht vô cơ,
chun đ dung dch, hóa hc và vn đ
phát trin kinh tế, xã hôi, môi trưng 296
Phn 2 : Đáp án 318
4 CHUYÊN ĐỀ HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
4 CHUYÊN ĐỀ HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ - Người đăng: Đặng Thành Phi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
4 CHUYÊN ĐỀ HÓA ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ 9 10 674