Ktl-icon-tai-lieu

40 đề khảo sát 2015

Được đăng lên bởi nguyenngocanh199894
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 431 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Học thêm toán – 0968 64 65 97

Chuyên đề: khảo sát hàm số - Kỳ thi Quốc gia 2015

CHUYÊN ĐỀ 1: KHẢO SÁT HÀM SỐ
Bài 1. Cho hàm số y 

x 1
x

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.
b) Gọi M là điểm thuộc (C) có hoành độ dương; H, K lần lượt là hình chiếu của M lên trục Oy
và tiềm cận ngang của (C). Tìm tọa độ của M biết tam giác MHK có độ dài cạnh lớn nhất
bằng

17
2



1

1



[Đáp án: M  2;  hoặc M  ; 1  ]
 2
2


Bài 2. Cho hàm số y  x 3  3x 2  mx  m  2  C m  , với m là tham số thực.
a) Khảo sát sự biết thiên và vẽ đồ thị hàm số C 0
b) Tìm m để hàm số  C m  có hai cực trị có hoành độ x1 , x2 thỏa mãn: x12  x22  3  x1  x2   12
[Đáp án: m  3 ]
Bài 3. Cho hàm số y 

2x  1
.
x 1

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị  C  của hàm số.
b) Gọi I là giao điểm hai tiệm cận. Tìm tọa độ điểm M thuộc đồ thị  C  biết tiếp tuyến của

 C  tại M cắt hai đường tiệm cận tại A và B tạo thành một tam giác IAB có trung tuyến
IN  10
[Đáp án: M1  0 ; 1 , M 2  2 ; 5  , M 3  4 ; 3  , M 4  2 ; 1 ]
Bài 4. Cho hàm số y  x 3  3mx 2  2

 1 , với m là tham số thực.

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số  1 khi m  1
b) Tìm m để đồ thị hàm số  1 có hai điểm cực trị A, B sao cho A, B và M  1;2  thẳng hàng.
[Đáp án: m   2 ]
Bài 5. Cho hàm số y  x 4  2mx 2  2

 1 , với m là tham số thực.

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số  1 khi m  1
b) Tìm m để đồ thị hàm số  1 có ba điểm cực trị đồng thời một điểm cực đại, một điểm cực
tiểu cùng với gốc tọa độ tạo thành ba đỉnh của tam giác có diện tích bằng 2.
[ Đáp án: m  4 ]
Bài 6. Cho hàm số y 

3x  4
.
4x  3

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị  C  của hàm số.
b) Tìm điểm A có tọa độ nguyên thuộc  C  , biết tiếp tuyến của đồ thị tại A cắt trục hoành tại
điểm B và tam giác OAB cân tại A.
[Đáp án: A  2 ; 2  ]

TrangHọc thêm toán – 0968 64 65 97
Bài 7. Cho hàm số y  x 3  3 x 2  3mx  3

Chuyên đề: khảo sát hàm số - Kỳ thi Quốc gia 2015
 1 , với m là tham số thực.

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số  1 khi m  0 .
b) Tìm m để hàm số  1 đồng biến trên khoảng

 0;   .

[Đáp án: m  1 ]
Bài 8. Cho hàm số y 

x1
.
x 1

a) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị  C  của hàm số.
b) Tìm điểm M thuộc  C  có tọa độ nguyên, biết khoảng cách từ O đến tiếp tuyến của tại M
bằng

1
khoảng cách từ tâm đối xứng của đồ thị đến tiếp tuyến đó (O là gốc tọa độ)
4

[Đáp án: M1  0 ; 1 ,M 2  1; 0  ]
B...
Học thêm toán – 0968 64 65 97 Chuyên đề: khảo sát hàm số - Kỳ thi Quốc gia 2015
Trang
www.thaytoan.net
CHUYÊN ĐỀ 1: KHẢO SÁT HÀM SỐ
Bài 1. Cho hàm s
1x
y
x
a) Khảo sát sự biến thiên vẽ đồ thị (C) của hàm số.
b) Gọi M là điểm thuc (C) có hoành độ dương; H, K lần lượt là hình chiếu của M lên trục Oy
tiềm cận ngang của (C). Tìm tọa độ của M biết tam giác MHK có độ dài cạnh lớn nhất
bằng
17
2
[Đáp án:
1
2;
2
M
hoặc
1
; 1
2
M
]
Bài 2. Cho hàm s
3 2
3x x 2
m
y x m m C , với m là tham số thực.
a) Khảo sát sự biết thiên vẽ đồ th hàm số
0
C
b) Tìm m để hàm số
m
C hai cực trhoành độ
1 2
x , x
thỏa mãn:
2 2
1 2 1 2
3 12x x x x
[Đáp án: 3m ]
Bài 3. Cho hàm s
2 1
1
x
y
x
.
a) Khảo sát sự biến thiên vẽ đồ thị
C của hàm số.
b) Gọi I là giao điểm hai tiệm cận. Tìm tọa độ điểm M thuộc đồ thị
C biết tiếp tuyến của
C tại M cắt hai đường tiệm cận tại AB to thành một tam giác IAB trung tuyến
10IN [Đáp án:
1 2 3 4
0 1 2 5 4 3 2 1M ; ,M ; ,M ; ,M ; ]
Bài 4. Cho hàm s
3 2
3 2y x mx
 
1 , với m là tham s thực.
a) Khảo sát sự biến thiên vẽ đồ thị hàm số
 
1 khi 1m
b) Tìm m để đồ thị hàm số
 
1 có hai điểm cực trị A, B sao cho A, B
1 2M ; thẳng hàng.
[Đáp án: 2m ]
Bài 5. Cho hàm s
4 2
2 2y x mx
 
1 , với m là tham s thực.
a) Khảo sát sự biến thiên vẽ đồ thị hàm số
 
1 khi 1m
b) Tìm m để đồ thị hàm số
 
1 có ba điểm cực tr đồng thời một điểm cực đại, một điểm cực
tiu cùng với gốc tọa độ to thành ba đỉnh của tam giác có diện tích bằng 2.
[ Đáp án: 4m ]
Bài 6. Cho hàm s
3 4
4 3
x
y
x
.
a) Khảo sát sự biến thiên vẽ đồ thị
C của hàm số.
b) Tìm điểm A tọa độ nguyên thuộc
C , biết tiếp tuyến của đồ thị tại A cắt trục hoành tại
điểm B và tam giác OABn tại A.
[Đáp án:
2 2A ; ]
40 đề khảo sát 2015 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
40 đề khảo sát 2015 - Người đăng: nguyenngocanh199894
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
40 đề khảo sát 2015 9 10 129