Ktl-icon-tai-lieu

40 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC

Được đăng lên bởi Bao Trùm Bóng Tối
Số trang: 331 trang   |   Lượt xem: 1613 lần   |   Lượt tải: 3 lần
NGUYỄN MINH TUẤN
Giáo viên trường THPT Chuyên Hùng Vương

GIỚI THIỆU

40 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
MÔN HÓA HỌC

Upload by TaiLieuTHPT.Net

Download tai lieu, ebook tai : 

Sưu tầm và biên soạn : Gv Nguyễn Minh Tuấn - Tổ Hóa - Trường THPT Chuyên Hùng Vương

MỤC LỤC
Trang
Phần 1: Nội dung các đề thi

2 - 199

Đề số

Trang

Đề số

Trang

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

02
07
11
15
20
24
28
33
38
43
49
54
60
64
69
74
79
84
90
96

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

101
106
110
115
120
125
129
133
138
142
147
152
157
162
167
172
177
182
188
194

Phần 2 : Đáp án

200 - 207

TAILIEUTHPT.NET

1

Sưu tầm và biên soạn : Gv Nguyễn Minh Tuấn - Tổ Hóa - Trường THPT Chuyên Hùng Vương

Phần 1:

NỘI DUNG CÁC ĐỀ THI
ĐỀ SỐ 01
2+

2-

+

-

Câu 1: Dung dịch E chứa các ion Mg , SO4 , NH4 , Cl . Chia dung dịch E ra 2 phần bằng nhau :
Cho phần 1 tác dụng với dung dịch NaOH dư, đun nóng, được 0,58 gam kết tủa và 0,672 lít khí
(đktc). Phần 2 tác dụng với dung dịch BaCl2 dư, được 4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng các chất
tan trong dung dịch E là
A. 6,11 gam.
B. 3,055 gam.
C. 5,35 gam.
D. 9,165 gam.
n+
6
Câu 2: Một cation M có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 2p . Vậy cấu hình electron đầy đủ
của nguyên tử M là
2 2
6 1
2 2
6 2
2 2
6
2
1
A. 1s 2s 2p 3s .
B. 1s 2s 2p 3s .
C. 1s 2s 2p 3s 3p . D. A hoặc B hoặc C.
Câu 3: Cho 0,1 mol mỗi chất Na2O, NH4Cl, NaHCO3 và CaCl2 vào nước dư, đun nóng được
m gam kết tủa và V lít khí ở điều kiện tiêu chuẩn. Giá trị của m và V là
A. 20 gam và 2,24 lít.
B. 10 gam và 2,24 lít.
C. 10 gam và 4,48 lít.
D. 20 gam và 4,48 lít.
Câu 4: Cho a mol Fe tác dụng với dung dịch HNO3 thu được 2,24 lít khí NO là sản phẩm khử duy
nhất (đktc), dung dịch X và 5,6 gam Fe dư. Cô cạn dung dịch X, thu được b gam muối khan. Tính
a và b.
A. a = 0,25 mol, b = 27,0 gam.
B. a = 0,20 mol, b = 24,2 gam.
C. a = 0,25 mol, b = 36,3 gam.
D. a = 0,20 mol, b = 27,0 gam.
Câu 5: X là một hiđrocacbon mạch hở. Cho 0,1 mol X làm mất màu vừa đủ 300 ml dung dịch
Br2
1M tạo dẫn xuất có chứa 90,22% Br về khối lượng. X tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 tạo
kết tủa. Công thức cấu tạo phù hợp của X là
A. CH2=CH-CCH.
B. CH2=CH-CH2-CCH.
C. CH3CH=CH-CCH.
D. CH2=CH-CH2-CH2-CCH.
Câu 6: Cho 11,2 gam Fe tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch X. Cô
cạn dung dịch X thấy thu được 55,6 gam chất rắn Y. Công thức chất rắn Y
là
A. Fe2(SO4)3.
B. FeSO4.
C. FeSO4.5H2O.
D. FeSO4.7H2O.
Câu 7: Hợp chất X có thành phần ...
NGUYỄN MINH
TUẤN
Giáo viên trường THPT Chuyên Hùng
Vương
GIỚ
I
THIỆU
40 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM
MÔN HÓA HỌC
Upload by TaiLieuTHPT.Net
Download tai lieu, ebook tai : http://tailieuthpt.net
40 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
40 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC - Người đăng: Bao Trùm Bóng Tối
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
331 Vietnamese
40 ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM MÔN HÓA HỌC 9 10 521