Ktl-icon-tai-lieu

408 câu hỏi trắc nghiệm Môn Quản trị nhân lực ĐH Kinh tế Huế

Được đăng lên bởi oanhset-gmail-com
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 4997 lần   |   Lượt tải: 37 lần
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC.....................................................................1
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC...............................................................................................11
CHƯƠNG 3: HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC............................................................................19
CHƯƠNG 4: TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN.........................................................................................29
CHƯƠNG 5: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC....................................................36
CHƯƠNG 6: ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC.........................................................................53
CHƯƠNG 7: THÙ LAO LAO ĐỘNG...................................................................................................62
CHƯƠNG 8: QUAN HỆ LAO ĐỘNG...................................................................................................74

1

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC
Câu 1: Với tư cách là 1 trong những chức năng cơ bản của quản trị tổ chức thì QTNL
là…..
A. Là tất cả các hoạt động của một tổ chức để thu hút, xây dựng, phát triển, sử dụng, đánh
giá, bảo toàn và giữ gìn một lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu công việc của tổ
chức cả về mặt số lượng và chất lượng.
B. Việc tuyển mộ, tuyển chọn, duy trì, phát triển, sử dụng, động viên và cung cấp tiện
nghi cho nhân lực thông qua tổ chức của nó.
C. Nghệ thuật lãnh đạo, nghệ thuật chỉ huy, nghệ thuật làm việc với con người
D. Bao gồm việc hoạch định (kế hoạch hóa), tổ chức, chỉ huy và kiểm soát các hoạt động
nhằm thu hút, sử dụng và phát triển con người để có thể đạt được các mục tiêu của tổ
chức.
Câu 2: Đi sâu vào việc làm của Quản trị nhân lực, có thể hiểu Quản trị nhân lực là….
A. Là tất cả các hoạt động của một tổ chức để thu hút, xây dựng, phát triển, sử dụng, đánh
giá, bảo toàn và giữ gìn một lực lượng lao động phù hợp với yêu cầu công việc của tổ
chức cả về mặt số lượng và chất lượng.
B. Việc tuyển mộ, tuyển chọn, duy trì, phát triển, sử dụng, động viên và cung cấp tiện
nghi cho nhân lực thông qua tổ chức của nó.
C. Nghệ thuật lãnh đạo, nghệ thuật chỉ huy, nghệ thuật làm việc với con người
D. Bao gồm việc hoạch định (kế hoạch hóa), tổ chức, chỉ huy và kiểm soát các hoạt động
nhằm thu hút, sử dụng và phát triển con người để có thể đạt được các mục tiêu của tổ
chức.
Câu 3: Đối tượng của quản trị nhân lực là…..
A. Người lao động trong tổ chức
B. Chỉ bao gồm những người lãnh đạo cấp c...
MỤC LỤC
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC.....................................................................1
CHƯƠNG 2: PHÂN TCH CÔNG VIC...............................................................................................11
CHƯƠNG 3: HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC............................................................................19
CHƯƠNG 4: TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN.........................................................................................29
CHƯƠNG 5: ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC....................................................36
CHƯƠNG 6: ĐÁNH GIÁ THỰC HIN CÔNG VIC.........................................................................53
CHƯƠNG 7: THÙ LAO LAO ĐỘNG...................................................................................................62
CHƯƠNG 8: QUAN H LAO ĐỘNG...................................................................................................74
1
408 câu hỏi trắc nghiệm Môn Quản trị nhân lực ĐH Kinh tế Huế - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
408 câu hỏi trắc nghiệm Môn Quản trị nhân lực ĐH Kinh tế Huế - Người đăng: oanhset-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
408 câu hỏi trắc nghiệm Môn Quản trị nhân lực ĐH Kinh tế Huế 9 10 75