Ktl-icon-tai-lieu

44 tài liệu khối mầm non

Được đăng lên bởi thaithihao84
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 890 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tài liệu khối mầm non
MN1: Đặc điểm phát triển thể chất, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất
MN2: Đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội; mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm, kĩ
năng xã hội
MN3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ
MN4: Đặc điểm phát triển nhận thức ở trẻ mầm non
MN5: Đặc điểm phát triển thẩm mĩ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mĩ
MN6: Chăm sóc trẻ mầm non
MN7: Môi trường giáo dục cho trẻ trẻ mầm non
MN8: Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3-36 tháng tuổi
MN9: Môi trường giáo dục dành cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi
MN10: Tư vấn về chăm sóc, giáo dục mầm non
MN11: Tư vấn cho các bậc cha mẹ về chăm sóc, giáo dục cho trẻ 3-36 tháng tuổi
MN12: Tư vấn cho các bậc cha mẹ về chăm sóc, giáo dục cho trẻ 3-6 tuổi
MN13: Phương pháp tư vấn về chuyên môn nghiệp vụ cho đồng nghiệp
MN14: Tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội
MN15: Đặc điểm của trẻ có nhu cầu đặc biệt
MN16: Chăm sóc, giáo dục và đáp ứng trẻ có nhu cầu đặc biệt
MN17: Lập kế hoạch giáo dục trẻ nhà trẻ 3-36 tháng
MN18: Lập kế hoạch giáo dục mẫu giáo
MN19: Phương pháp tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ xay dựng và tổ chức các hoạt động giáo dục
MN20: Phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non
MN21: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thể chất
MN22: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển nhận thức
MN23:Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
MN24: cung cấp cách thức ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội

MN25: Ứng dụng phương pháp dạy học tich cực trong lĩnh vực phát triển thẩm mĩ
MN26: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong tổ chức hoạt động vui chơi
MN27: Thiết kế ácc hoạt động giáo dục lồng ghép nội dung bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết
kiệm và giáo dục an toàn giao thông
MN28: Hướng dẫn sử dụng các thiết bị giáo dục theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu
MN29: Hướng dẫn bảo quản, sửa cữa một số thiết bị đồ dùng giáo dục và dạy học đơn giản
MN30: Làm đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo
MN31: Hướng dẫn sử dụng một số phần mềm vui chơi, học tập thông dụng cho trẻ mầm non
MN32: Thiết kế và sử dụng giáo án điện tử
MN33: Đánh giá trong giáo dục mầm non
MN34: Sử dụng bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi
MN35: Phương pháp nghiên cứu khoa học giáo dục mầm non
MN36: Sáng kiến kinh nghiệm trong giáo dục...
Tài liệu khối mầm non
MN1: Đặc điểm phát triển thể chất, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thể chất
MN2: Đặc điểm phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội; mục tiêukết quả mong đợi ở trẻ mầm non về tình cảm, kĩ
năng xã hội
MN3: Đặc điểm phát triển ngôn ngữ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về ngôn ngữ
MN4: Đặc điểm phát triển nhận thức ở trẻ mầm non
MN5: Đặc điểm phát triển thẩm mĩ, những mục tiêu và kết quả mong đợi ở trẻ mầm non về thẩm mĩ
MN6: Chăm sóc trẻ mầm non
MN7: Môi trường giáo dục cho trẻ trẻ mầm non
MN8: Xây dựng môi trường giáo dục cho trẻ 3-36 tháng tuổi
MN9: Môi trường giáo dục dành cho trẻ từ 3 đến 6 tuổi
MN10: Tư vấn về chăm sóc, giáo dục mầm non
MN11: Tư vấn cho các bậc cha mẹ về chăm sóc, giáo dục cho trẻ 3-36 tháng tuổi
MN12: Tư vấn cho các bậc cha mẹ về chăm sóc, giáo dục cho trẻ 3-6 tuổi
MN13: Phương pháp tư vấn về chuyên môn nghiệp vụ cho đồng nghiệp
MN14: Tư vấn về giáo dục mầm non cho các tổ chức xã hội
MN15: Đặc điểm của trẻ có nhu cầu đặc biệt
MN16: Chăm sóc, giáo dục và đáp ứng trẻ có nhu cầu đặc biệt
MN17: Lập kế hoạch giáo dục trẻ nhà trẻ 3-36 tháng
MN18: Lập kế hoạch giáo dục mẫu giáo
MN19: Phương pháp tìm kiếm, khai thác, xử lý thông tin phục vụ xay dựng và tổ chức các hoạt động giáo dục
MN20: Phương pháp dạy học tích cực trong giáo dục mầm non
MN21: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển thể chất
MN22: Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển nhận thức
MN23:Ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
MN24: cung cấp cách thức ứng dụng phương pháp dạy học tích cực trong phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội
44 tài liệu khối mầm non - Trang 2
44 tài liệu khối mầm non - Người đăng: thaithihao84
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
44 tài liệu khối mầm non 9 10 900