Ktl-icon-tai-lieu

50 Bài tập về bất đẳng thức:

Được đăng lên bởi hoanam25
Số trang: 15 trang   |   Lượt xem: 668 lần   |   Lượt tải: 0 lần
hoctoancapba.com
Trần Văn Lập – Trường THCS Yên Lư – Sưu tầm và biên soạn .

50 Bài tập về bất đẳng thức:
1
a
1 8a a 1
24
a 1 10
2 . 
Giải: S  a    (  ) 
a 9
9 a
9
9 a 3
1
Bài 2: Cho a  2 , tìm giá trị nhỏ nhất của S  a  2
a
1 6a a a 1
12
a a 1 12 3 9
 (   2 )   33 . . 2   
Giải: S  a  2 
a
8
8 8 a
8
8 8 a
8 4 4
1
Bài 3: Cho a,b >0 và a  b  1 , tìm giá trị nhỏ nhất của S  ab 
ab
1
1
15
1
15
17
Giải: S  ab 
 (ab 
)
 2 ab


2
ab
16ab 16ab
16ab
4
 ab
16 

 2 
3
Bài 4: Cho a,b,c>0 và a  b  c  . Tìm giá trị nhỏ nhất của
2
1
1
1
S  a 2  2  b2  2  c2  2
b
c
a
Giải:
Cách 1:

Bài 1: Cho a  3 , tìm giá trị nhỏ nhất của S  a 

Cách 2:

S  a2 

1
1
1
 b2  2  c2  2
2
b
c
a

(12  42 )(a 2 

1
1
1
1
4
)  (1.a  4. ) 2 a 2  2 
(a  )
2
b
b
b
b
17

Tương tự
1
1
4
1
1
4
b2  2 
(b  ); c 2  2 
(c  )
c
c
a
a
17
17
Do đó:

1

hoctoancapba.com
Trần Văn Lập – Trường THCS Yên Lư – Sưu tầm và biên soạn .

S

1
4 4 4
1
36
(a  b  c    ) 
(a  b  c 
)
a b c
a bc
17
17

 3 17
1 
9
135
(a  b  c  4(a  b  c) )  4(a  b  c)   2
17 

Bài 5: Cho x,y,z là ba số thực dương và x  y  z  1 . Chứng minh rằng:


x2 

1
1
1
 y 2  2  z 2  2  82
2
y
z
x

Giải:

1
1
1
1
9
(1.x  9. ) 2  (12  92 )( x 2  2 )  x 2  2 
(x  )
y
y
y
y
82
1
1
9
1
1
9

( y  ); z 2  2 
(z  )
2
z
z
x
x
82
82
1
9 9 9
1
81
S
(x  y  z    ) 
(x  y  z 
)
x y z
x yz
82
82

TT : y 2 



1 
1
80 
( x  y  z  x  y  z )  x  y  z   82
82 


Bài 6: Cho a,b,c>0 và a  2b  3c  20 . Tìm giá trị nhỏ nhất của
3 9 4
S  abc 

a 2b c
Giải: Dự đoán a=2,b=3,c=4
12 18 16
12  
18   16 

4S  4a  4b  4c     a  2b  3c   3a     2b     c   
a b c
a 
b 
c 

20  3.2.2  2.2.3  2.4  52  S  13
1 1 1
Bài 7: Cho x,y,z> 0 và    4 . Tìm giá trị lớn nhất của
x y z
1
1
1
P


2x  y  z x  2 y  z x  y  2z
Giải:
Ta có
1 1
4 1 1
4
 
;  
x y x y y z yz



1 1 1 1
4
4
16
1
1 1 2 1
   



    
x y y z x  y y  z x  2y  z
x  2 y  z 16  x y z 

2

hoctoancapba.com
Trần Văn Lập – Trường THCS Yên Lư – Sưu tầm và biên soạn .

TT :
1
1 2 1 1
1
1 1 1 2
    ;
    
2 x  y  z 16  x y z  x  y  2 z 16  x y z 
1 4 4 4
S      1
16  x y z 
Bài 8
x

x

x

 12   15   20 
Chứng minh rằng với mọi x  R , ta có          3x  4 x  5x
5 4  3 
Giải:
x

x

x

x

x

x

x

x

 12   15 
 12   15 
 15 
 12 ...
hoctoancapba.com
Trần Văn Lập – Trường THCS Yên Lư – Sưu tầm và biên soạn .
1
50 Bài tập về bất đẳng thức:
Bài 1: Cho
3a
, tìm giá trị nhỏ nhất của
1
S a
a

Giải:
1 8a 1 24 1 10
( ) 2 .
9 9 9 9 3
aa
Sa
a a a
Bài 2: Cho
2a
, tìm giá trị nhỏ nhất của
2
1
S a
a

Giải:
3
2 2 2
1 6a 1 12 1 12 3 9
S ( ) 3 . .
8 8 8 8 8 8 8 4 4
a a a a
a
a a a
Bài 3: Cho a,b >0 và
a1b
, tìm giá trị nhỏ nhất của
Giải:
2
1 1 15 1 15 17
S ( ) 2
16a 16a 16a 4
16
2
ab ab ab
ab b b b
ab



Bài 4: Cho a,b,c>0 và
3
2
abc
. Tìm giá trị nhỏ nhất của
2 2 2
2 2 2
1 1 1
S a b c
b c a
Giải:
Cách 1:
Cách 2:
2 2 2
2 2 2
2 2 2 2 2
22
1 1 1
S
1 1 1 1 4
(1 4 )( ) (1. 4. ) ( )
17
a b c
b c a
a a a a
b b b b
Tương tự
22
22
1 1 4 1 1 4
( ); ( )
17 17
b b c c
c c a a
Do đó:
50 Bài tập về bất đẳng thức: - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
50 Bài tập về bất đẳng thức: - Người đăng: hoanam25
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
15 Vietnamese
50 Bài tập về bất đẳng thức: 9 10 444