Ktl-icon-tai-lieu

50 bài tập xác xuất

Được đăng lên bởi hoaithu220998
Số trang: 20 trang   |   Lượt xem: 869 lần   |   Lượt tải: 3 lần
CẨM NANG CHO MÙA THI

TUYỂN CHỌN 50 BÀI TOÁN ĐIỂN HÌNH

XÁC SUẤT
(ÔN THI THPT QUỐC GIA)

NGUYỄN HỮU BIỂN

Email: ng.huubien@gmail.com

TUYỂN CHỌN 50 BÀI TOÁN ĐIỂN HÌNH VỀ XÁC SUẤT TRONG THI THPT QUỐC GIA

Bài 1: Một cái hộp đựng 6 viên bi đỏ và 4 viên bi xanh.Lấy lần lượt 2 viên bi từ cái hộp
đó.Tính xác xuất để viên bi được lấy lần thứ 2 là bi xanh.
Hướng dẫn
* Số cách lấy lần lượt 2 viên bi từ hộp là 10.9 = 90 (cách)
* Nếu lần 1 lấy được bi đỏ và lần 2 lấy được bi xanh thì có 6.4 = 24 (cách)
* Nếu lần 1 lấy được bi xanh và lần 2 cũng là bi xanh thì có 4.3 = 12 (cách)
Suy ra xác suất cần tìm là p =

( 24 + 12 ) =
90

4
10

Bài 2: Một hộp đựng 10 viên bi đỏ, 8 viên bi vàng và 6 viên bi xanh. Lấy ngẫu nhiên 4
viên bi. Tính xác suất để các viên bi lấy được đủ cả 3 màu.
Hướng dẫn
Tổng số viên bi trong hộp là 24. Gọi Ω là không gian mẫu.
Lấy ngẫu nhiên 4 viên trong hộp ta có C244 cách lấy hay n( Ω ) = C244 .
Gọi A là biến cố lấy được các viên bi có đủ cả 3 màu. Ta có các trường hợp sau:
+) 2 bi đỏ, 1 bi vàng và 1 bi xanh: có C102 C81C61 = 2160 cách
+) 1 bi đỏ, 2 bi vàng và 1 bi xanh: có C101 C82C61 = 1680 cách
+) 1 bi đỏ, 1 bi vàng và 2 bi xanh: có C101 C81C62 = 1200 cách
Do đó, n(A) = 5040
Vậy, xác suất biến cố A là P ( A) =

n( A) 5040
=
≈ 47, 4%
n(Ω) 10626

Bài 3: Từ các chữ số của tập T = {0;1; 2;3; 4;5} , người ta ghi ngẫu nhiên hai số tự nhiên
có ba chữ số khác nhau lên hai tấm thẻ. Tính xác suất để hai số ghi trên hai tấm thẻ đó có
ít nhất một số chia hết cho 5.
Hướng dẫn
+ Có 5. A52 = 100 số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau
+ Có A52 + 4. A14 = 36 số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau và chia hết cho 5.
+ Có 64 số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau và không chia hết cho 5.
1
1
+ n ( Ω ) = C100
.C99
= 9900

+ Gọi A là biến cố : “Trong hai số được ghi trên 2 tấm thẻ có ít nhất 1 số chia hết cho 5”
NGUYỄN HỮU BIỂN - 

Trang 1

TUYỂN CHỌN 50 BÀI TOÁN ĐIỂN HÌNH VỀ XÁC SUẤT TRONG THI THPT QUỐC GIA
1
1
1
1
Ta có: n ( A) = C36
.C64
+ C36
.C35
= 3564

Vậ y : P ( A ) =

n ( A ) 3564 9
=
=
= 0,36
n ( Ω ) 9900 25

Bài 4: Có 20 tấm thẻ được đánh số từ 1 đến 20. Chọn ngẫu nhiên ra 5 tấm thẻ. Tính xác
suất để trong 5 tấm thẻ được chọn ra có 3 tấm thẻ mang số lẻ, 2 tấm thẻ mang số chẵn
trong đó chỉ có đúng một tấm thẻ mang số chia hết cho 4.

Hướng dẫn
- Số phần tử của không gian mẫu là: n ( Ω ) = C205 = 15504 .
- Trong 20 tấm thẻ, có 10 tấm thẻ mang số lẻ, có 5 tấm thẻ mang số chẵn và chia hết cho...
T
UY
ỂN CHỌN 50 B
ÀI TOÁN
ĐI
ỂN H
ÌNH
XÁC SUẤT
ẨM NANG CHO M
ÙA THI
NGUY
ỄN HỮU BIỂN
https://www.facebook.com/ng.huubien
Email: ng.huubien@gmail.com
(ÔN THI THPT QUỐC GIA)
50 bài tập xác xuất - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
50 bài tập xác xuất - Người đăng: hoaithu220998
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
20 Vietnamese
50 bài tập xác xuất 9 10 301