Ktl-icon-tai-lieu

50 bài toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 (có lời giải)

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 26 trang   |   Lượt xem: 1029 lần   |   Lượt tải: 0 lần
50 bài toán Bồi dưỡng HSG Lớp 5 (Lời giải)
Bài 51 : Cho hai hình vuông ABCD và MNPQ như trong hình vẽ. Biết BD = 12 cm.
Hãy tính diện tích phần gạch chéo.
Bài giải : Diện tích tam giác ABD là :
(12 x (12 : 2))/2 = 36 (cm2)
Diện tích hình vuông ABCD là :
36 x 2 = 72 (cm2)
Diện tích hình vuông AEOK là :

72 : 4 = 18 (cm2)
Do đó : OE x OK = 18 (cm2)
r x r = 18 (cm2)
Diện tích hình tròn tâm O là :
18 x 3,14 = 56,92 (cm2)
Diện tích tam giác MON = r x r : 2 = 18 : 2 = 9 (cm2)
Diện tích hình vuông MNPQ là :
9 x 4 = 36 (cm2)
Vậy diện tích phần gạch chéo là :
56,52 - 36 = 20,52 (cm2)
Bài 52 : Bạn Toàn nhân một số với 2002 nhưng “đãng trí” quên viết 2 chữ số 0 của
số 2002 nên kết quả “bị” giảm đi 3965940 đơn vị. Toàn đã định nhân số nào với
2002 ?
Bài giải : Vì "đãng trí" nên bạn Toàn đã nhân nhầm số đó với 22.
Thừa số thứ hai bị giảm đi số đơn vị là : 2002 - 22 = 1980 (đơn vị).
Do đó kết quả bị giảm đi 1980 lần thừa số thứ nhất, và bằng 3965940 đơn vị.
Vậy thừa số thứ nhất là : 3965940 : 1980 = 2003.
Bài 53 : Người ta cộng 5 số và chia cho 5 thì được 138. Nếu xếp các số theo thứ tự
lớn dần thì cộng 3 số đầu tiên và chia cho 3 sẽ được 127, cộng 3 số cuối và chia cho
3 sẽ được 148. Bạn có biết số đứng giữa theo thứ tự trên là số nào không ?

1

50 bài toán Bồi dưỡng HSG Lớp 5 (Lời giải)
Bài giải : 138 là trung bình cộng của 5 số, nên tổng 5 số là : 138 x 5 = 690.
Tổng của ba số đầu tiên là : 127 x 3 = 381.
Tổng của ba số cuối cùng là : 148 x 3 = 444.
Tổng của hai số đầu tiên là : 690 - 444 = 246.
Số ở giữa là số đứng thứ ba, nên số ở giữa là : 381 - 246 = 135.
Bài 54 : Cho bảng ô vuông gồm 10 dòng và 10 cột. Hai bạn Tín và Nhi tô màu các
ô, mỗi ô một màu trong 3 màu : xanh, đỏ, tím. Bạn Tín bảo : "Lần nào tô xong hết
các ô cũng có 2 dòng mà trên 2 dòng đó có một màu tô số ô dòng này bằng tô số ô
dòng kia". Bạn Nhi bảo : "Tớ phát hiện ra bao giờ cũng có 2 cột được tô như thế".
Nào, bạn hãy cho biết ai đúng, ai sai ?
Bài giải : Giả sử số ô tô màu đỏ ở tất cả các dòng đều khác nhau mà mỗi dòng có
10
ô
nên
số
ô
được
tô
màu
đỏ
ít
nhất
là
:
0 + 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45 (ô).
Lí luận tương tự với màu xanh, màu tím ta cũng có kết quả như vậy.
Do đó bảng sẽ có ít nhất 45 + 45 + 45 = 135 (ô). Điều này mâu thuẫn với bảng
chỉ
có
100
ô.
Chứng tỏ ít nhất phải có 2 dòng mà số ô tô bởi cùng một màu là như nhau.
Đối với các cột, ta cũng lập luận tương tự như trên. Do đó cả hai bạn đều nói
đúng.
Bài 55 : Tìm 4 số tự nhiên có tổng bằng 2003. Biết rằng nếu xóa bỏ chữ số hà...
50 bài toán Bồi dưỡng HSG Lớp 5 (Lời gii)
1
i 51 : Cho hai hình vuông ABCD và MNPQ như trong hình v. Biết BD = 12 cm.
Hãy tính din tích phần gch chéo.
i giải : Dinch tam giác ABD là :
(12 x (12 : 2))/2 = 36 (cm2)
Diệnchnh vuông ABCD là :
36 x 2 = 72 (cm2)
Diệnchnh vuông AEOK là :
72 : 4 = 18 (cm2)
Do đó : OE x OK = 18 (cm2)
r x r = 18 (cm2)
Diệnchnh tròn tâm O là :
18 x 3,14 = 56,92 (cm2)
Diệnch tam giác MON = r x r : 2 = 18 : 2 = 9 (cm2)
Diệnchnh vuông MNPQ là :
9 x 4 = 36 (cm2)
Vy diệnch phn gạch chéo là :
56,52 - 36 = 20,52 (cm2)
i 52 : Bạn Toàn nhân mt s với 2002 nhưng đãng trí quên viết 2 ch số 0 của
s 2002 nên kết qubị gim đi 3965940 đơn vị. Toàn đã đnh nhân so vi
2002 ?
i giải : Vì "đãng trí" nên bạn Toàn đã nhân nhm s đó với 22.
Tha s thứ hai b giảm đi s đơn v là : 2002 - 22 = 1980 (đơn vị).
Do đó kết quả b gim đi 1980 lần thừa s th nht, và bằng 3965940 đơn v.
Vy tha s th nht là : 3965940 : 1980 = 2003.
i 53 : Ngưi ta cng 5 s và chia cho 5 thì được 138. Nếu xếp các số theo th t
lớn dần thì cng 3 s đầu tiên và chia cho 3 s đưc 127, cộng 3 s cui và chia cho
3 sẽ đưc 148. Bạn có biết số đng giữa theo thứ tự trên là s nào không ?
50 bài toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 (có lời giải) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
50 bài toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 (có lời giải) - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
26 Vietnamese
50 bài toán bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 5 (có lời giải) 9 10 693