Ktl-icon-tai-lieu

50 câu dao động cơ hay và khó

Được đăng lên bởi manh_trinh
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 1512 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 2. DAO ĐỘNG CƠ
Câu1. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình:
x  a 3 cost  a sin t
Biên độ và pha ban đầu của dao động lần lượt là:
A. a và 0

B. a 3 và

C. 2a và 


6

D. a và


2


3

Câu2. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình:
x  8a cos 4 t  8a sin 4 t  6a
Biên độ và tần số của dao động là:
A. 8a và ω

B. 6a và ω

C. 4a và 2ω

D. 2a và 4ω

Câu3. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình:
x  16a cos6 t  16a sin 6 t  10a
Vận tốc cực đại của vật là:
A. 8aω

B. 16aω

C. 24aω

D. 32aω

Câu4. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình:
x  32 cos3 t  24 cos t . Gia tốc cực đại của vật là
A. 122

B. 162

C. 362

D. 48 2 .

Câu5.


Một vật dao động điều hòa có phương trình: x  Acos( t  )(cm) . Trong khoảng thời gian nào dưới
3

đây thì li độ, vận tốc có giá trị dương:
1
3

A. 0  t  s
C.

1
3
s t  s
4
4

B.

11
7
st  s
6
3
1
2

D. 0  t  s

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình x = A cos(5t   / 2) .Véc tơ vận tốc

Câu6.

và gia tốc sẽ có cùng chiều dương của trục Ox trong khoảng thời gian nào(kể từ thời điểm ban đầu t = 0) sau
đây?
A. 0,0s < t < 0,1s

B. 0,1s < t < 0,2s

C. 0,3s < t < 0,4s

D. 0,2s < t < 0,3s

Câu7.

Một vật dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại là 31,4 cm/s. Lấy   3,14 . Tốc độ trung bình của

vật trong một chu kì dao động là:
A. 20 cm/s

B. 10 cm/s

C. 0.

D. 15 cm/s.

Câu8.

Một chất điểm dao động điều hòa với chu kì 0,5π (s) và biên độ 2 cm. Vận tốc của chất điểm tại vị trí

cân bằng có độ lớn bằng
A. 4 cm/s

B. 3 cm/s.

C. 8 cm/s.

D. 0,5 cm/s.

Câu9.

Một vật dao động điều hòa với biên độ 3cm, chu kì T= 2s, lấy  2 10 . Lúc vật ở một trong hai vị trí

biên thì gia tốc của vật là
A. lớn nhất và bằng 20 cm/s2.
B. lớn nhất và bằng 30 cm/s2.
C. nhỏ nhất và bằng 40 cm/s2.
D. nhỏ nhất và bằng 0 cm/s2.
Câu10. Một vật dao động điều hòa với phương trình x 6 cos 4t  cm  , gia tốc của vật tại thời điểm t = 5s là
A. -947,5 cm/s2.

B. 947,5 cm/s2.

C. -75,4 cm/s2.

D. 75,4 cm/s2.

Câu11. Một vật dao động điều hoà với phương trình x = A cos(20t +  ) trong đó thời gian tính bằng giây. Khi
vật có li độ 5 cm thì giá trị vận tốc góc của nó là 2 2 m/s. Biên độ dao động của vật là
A. 15 cm

B. 12 cm

C. 10 cm

D.8 cm

Câu12. Một vật dao động điều hòa trên quỹ đạo dài 40 cm. Khi ở li độ x = 10 cm, vật có vận tốc

200 3  cm / s  . Chu kì dao động của vật là:
A. 0,25 s

B. 0,5 s

C. 0,1 s

D. 1 s

Câu13. Một chất điểm ...
Chương 2. DAO ĐỘNG CƠ
Câu1. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình:
3 os sinx a c t a t
Biên độ và pha ban đầu của dao động lần lượt là:
A. a và 0 B.
3a
2
C. 2a và
6
D. a và
3
Câu2. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình:
4 4
8 cos 8 sin 6x a t a t a
Biên độ và tần số của dao động là:
A. 8a và ω B. 6a và ω
C. 4a và 2ω D. 2a và 4ω
Câu3. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình:
6 6
16 cos 16 sin 10x a t a t a
Vận tốc cực đại của vật là:
A. 8aω B. 16aω
C. 24aω D. 32aω
Câu4. Một vật dao động điều hòa trên trục Ox với phương trình:
3
32cos 24cosx t t
. Gia tốc cực đại của vật là
A.
2
12
B.
C.
D.
2
48
.
Câu5. Một vật dao động điều hòa phương trình:
os( )( )
3
x Ac t cm
. Trong khoảng thời gian nào dưới
đây thì li độ, vận tốc có giá trị dương:
A.
st
3
1
0
B.
11 7
6 3
s t s
C.
sts
4
3
4
1
D.
st
2
1
0
Câu6. Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox phương trình x =
)2/5cos(
tA
.Véc vận tốc
gia tốc sẽ cùng chiu dương của trục Ox trong khoảng thời gian nào(kể từ thời điểm ban đầu t = 0) sau
đây?
A. 0,0s < t < 0,1s B. 0,1s < t < 0,2s
C. 0,3s < t < 0,4s D. 0,2s < t < 0,3s
Câu7. Một vt dao động điều hòa có độ lớn vận tốc cực đại là 31,4 cm/s. Lấy
3,14
. Tốc độ trung bình của
vật trong một chu kì dao động là:
A. 20 cm/s B. 10 cm/s
C. 0. D. 15 cm/s.
50 câu dao động cơ hay và khó - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
50 câu dao động cơ hay và khó - Người đăng: manh_trinh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
50 câu dao động cơ hay và khó 9 10 473