Ktl-icon-tai-lieu

50 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn đường lối

Được đăng lên bởi Nam Nguyen
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 828 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ MÔN: ĐƯỜNG LỐI CÁCH MẠNG CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
50 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM
CHƯƠNG I
1.

2.

Cuộc CM tháng 10 Nga giành thắng lợi năm nào?
A.

1916

B.

1917

C.

1918

D.

1919

Với chủ trương “dùng biện pháp bạo động để đánh đuổi thực dân Pháp khôi phục nền đ ộc l ập cho dân t ộc”,
đại diện của xu hướng bạo động này là: (trang 11)

3.

A.

Phan Bội Châu

B.

Phan Chu Trinh

C.

Bùi Quang Chiêu

D.

Nguyến Ái Quốc

Với chủ trương “vận động cải cách văn hóa, xã hội; động viên long yêu nước trong nhân dân; đ ả kích b ọn
vua quan phong kiến thối nát, đề xướng tư tưởng dân chủ tư sản; thực hiện khai dân trí, chấn dân khí, h ậu
dân sinh, mở mang dân quyền; phản đối đấu tranh vũ trang và cầu viện nước ngoài”, đ ại bi ểu xu hướng cải
cách này là: (trang 11)

4.

5.

6.

A.

Phan Bội Châu

B.

Phan Chu Trinh

C.

Nguyễn Ái Quốc

D.

Trần Phú

Ba Danh là một nhân vật như thế nào trong chi ến tranh:
A.

Là tay sai của Pháp

B.

Trùm mộ phu đồn điền cao su của Pháp

C.

Là sĩ quan của Mỹ

D.

Là chiến sĩ yêu nước

Vụ ám sát Ba Danh (Bazin) xảy ra vào thời gian nào? Do những ai thực hiện?

A.

2-1919, một số đảng viên của Tân Việt Cách mạng Đảng

B.

2-1929, một số đảng viên của Việt Nam quốc dân Đảng

C.

3-1929, một số đảng viên của Đảng Thanh niên cao vọng

D.

3-1919, một số đảng viên của Đảng Thanh niên

Tân Việt Cách mạng Đảng ra đời và hoạt động trong bối cảnh Hội Việt Nam Cách mạng Thanh Niên trong
tình trạng như thế nào?
A.

Đang dần suy yếu

B.

Phát triển mạnh

C.

Phát triển rất mạnh

D.

Bình thường

7.

Tân Việt Cách mạng Đảng vừa ra đời, trong nội bộ Đảng diễn ra cuộc đ ấu tranh gi ữa hai khuynh h ướng
nào?

8.

A.

Tư tưởng cách mạng vô sản và tư tưởng cải lương

B.

Tư tưởng cách mạng vô sản và tư tưởng cách mạng tiểu tư sản

C.

Tư tưởng cách mạng vô sản và tư tưởng cách mạng tư sản

D.

Tư tưởng cách mạng tiểu tư sản và tư tưởng cải lương

Sự kiện nào được Nguyễn Ái Quốc đánh giá “như tiếng xét đã đánh thức nhân dân châu Á t ỉnh gi ấc mơ hàng
thế kỷ” ? ( tr.7 )

9.

10.

11.

12.

13.

14.

A.

Cuộc cách mạng Nga giành thắng lợi.

B.

Sự thành lập của Quốc tế cộng sản.

C.

Sự ra đời của Quốc tế cộng sản.

D.

Cả A, B, C đều đúng.

Quốc tế cộng sản (quốc tế III) được thành lập khi nào? ( tr.8 )
A.

7/1971.

B.

3/1918.

C.

3/1919.

D.

8/1920

Tính chất của xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp: (tr.10)
A.

Xã hội thuộc địa.

B.

Xã hội nửa phong kiến.

C.

Xã hội có giai cấp.

D.

Đáp án A, B đúng.

Nhiệm vụ Đảng ta đặt ra trong ...
B MÔN: Đ NG L I CÁCH M NG C A Đ NG C NG S N VI T NAM ƯỜ
50 CÂU H I TR C NGHI M
CH NG IƯƠ
1. Cu c CM tháng 10 Nga giành th ng l i năm nào?
A. 1916
B. 1917
C. 1918
D. 1919
2. V i ch tr ng “dùng bi n pháp b o đ ng đ đánh đu i th c dân Pháp khôi ph c n n đ c l p cho dân t c”, ươ
đ i di n c a xu h ng ướ b o đ ng này là: (trang 11)
A. Phan B i Châu
B. Phan Chu Trinh
C. Bùi Quang Chiêu
D. Nguy n Ái Qu cế
3. V i ch tr ng “v n đ ng c i cách văn hóa, h i; đ ng viên long yêu n c trong nhân dân; đ kích b n ươ ướ
vua quan phong ki n th i nát, đ x ng t t ng dân ch t s n; th c hi n khai dân trí, ch n dân khí, h uế ướ ư ưở ư
dân sinh, m mang dân quy n; ph n đ i đ u tranh vũ trang và c u vi n n c ngoài”, đ i bi u xu h ng ướ ướ c i
cách này là: (trang 11)
A. Phan B i Châu
B. Phan Chu Trinh
C. Nguy n Ái Qu c
D. Tr n Phú
4. Ba Danh là m t nhân v t nh th nào trong chi n tranh: ư ế ế
A. Là tay sai c a Pháp
B. Trùm m phu đ n đi n cao su c a Pháp
C. Là sĩ quan c a M
D. Là chi n sĩ yêu n cế ướ
5. V ám sát Ba Danh (Bazin) x y ra vào th i gian nào? Do nh ng ai th c hi n?
A. 2-1919, m t s đ ng viên c a Tân Vi t Cách m ng Đ ng
B. 2-1929, m t s đ ng viên c a Vi t Nam qu c dân Đ ng
C. 3-1929, m t s đ ng viên c a Đ ng Thanh niên cao v ng
D. 3-1919, m t s đ ng viên c a Đ ng Thanh niên
6. Tân Vi t Cách m ng Đ ng ra đ i ho t đ ng trong b i c nh H i Vi t Nam Cách m ng Thanh Niên trong
tình tr ng nh th nào? ư ế
A. Đang d n suy y u ế
B. Phát tri n m nh
C. Phát tri n r t m nh
D. Bình th ngườ
50 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn đường lối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
50 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn đường lối - Người đăng: Nam Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
50 câu hỏi trắc nghiệm ôn tập môn đường lối 9 10 4