Ktl-icon-tai-lieu

50 đề toán cơ bản lớp 8

Được đăng lên bởi phan-hien-s
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 844 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Đề 1 (43)
Câu 1:
Cho x =

a 2  (b  c)2
b2  c 2  a 2
;y=
(b  c) 2  a 2
2bc

Tính giá trị P = x + y + xy
Câu 2:
Giải phương trình:
1
1
1
1
a,
= +b+
ab x
a
x
b,

(x là ẩn số)

(b  c)(1  a ) 2
(c  a )(1  b) 2
(a  b)(1  c) 2
+
+
=0
x  a2
x  b2
x  c2

(a,b,c là hằng số và đôi một khác nhau)
Câu 3:
Xác định các số a, b biết:
(3 x  1)
a
b
=
+
3
3
( x  1)
( x  1) ( x  1) 2
Câu 4:
Chứng minh phương trình:
2x2 – 4y = 10 không có nghiệm nguyên.
Câu 5:
Cho  ABC; AB = 3AC
Tính tỷ số đường cao xuất phát từ B và C
Đề 2 (44)
Câu 1:
Cho a,b,c thoả mãn:
Tính giá trị M = (1 +

abc
bca
ca b
=
=
c
a
b

b
c
a
)(1 + )(1 + )
a
b
c

Câu 2:
Xác định a, b để

f(x) = 6x4 – 7x3 + ax2 + 3x +2

Chia hết cho y(x) = x2 – x + b
Câu 3:
Giải PT:
a, (x-4) (x-5) (x-6) (x-7) = 1680.
b, 4x2 + 4y – 4xy +5y2 + 1 = 0
Câu 4:
Tìm giá trị lớn nhất của phân số mà tử số là một số có 3 chữ số mà mẫu là tổng các chữ số của nó.

1

Câu 5:
Cho  ABC cân tại A, trên AB lấy D, trên AC lấy E sao cho:
AD = EC = DE = CB.
a, Nếu AB > 2BC. Tính góc µA của VABC
b, Nếu AB < BC. Tính góc µA của VHBC .
đề 3 (45)
Câu 1:
Phân tích thành nhân tử:
a, a3 + b3 + c3 – 3abc
b, (x-y)3 +(y-z)3 + (z-x)3
Câu 2:
Cho A =

3

1  x3
x(1  x 2 )2  1  x
(

x
)(
 x )
:
 1 x
2
1 x
1 x



a, Rút gọn A
b, Tìm A khi x= -

1
2

c, Tìm x để 2A = 1
Câu 3:
a, Cho x+y+z = 3. Tìm giá trị nhỏ nhất của M = x2 + y2 + z2
b, Tìm giá trị lớn nhất của P =

x
( x  10) 2

Câu 4:
a, Cho a,b,c > 0, CMR:
a
b
c
+
+
<2
ab bc ca
b, Cho x,y  0 CMR:
1<

x y
x2 y 2

+
2 + 2
y x
y
x
Câu 5:
Cho VABC đều có độ dài cạnh là a, kéo dài BC một đoạn CM =a
a, Tính số đo các góc VACM
b, CMR: AM  AB
c, Kéo dài CA đoạn AN = a, kéo dài AB đoạn BP = a. CMR VMNP đều.
đề 4 (46)
Câu 1:
Phân tích thành nhân tử:
a, a8 + a4 +1

2

b, a10 + a5 +1
Câu 2:
a, Cho a+b+c = 0, Tính giá trị của biểu thức:
A=

1
1
1
2
2 +
2
2
2 +
2
b c a
c a b
a  b2  c2
2

b, Cho biểu thức: M =

2 x 3
x  2 x  15
2

+ Rút gọn M
+ Tìm x  Z để M đạt giá trị nguyên.
Câu 3:
a, Cho abc = 1 và a3 > 36,
CMR:

a2
+ b2 + c2 > ab + bc + ca
3

b, CMR: a2 + b2 +1  ab + a + b
Câu 4:
a, Tìm giá trị nhỏ nhất của A = 2x2 + 2xy + y2 - 2x + 2y +1
b, Cho a+b+c= 1, Tìm giá trị nhỏ nhất
P = a3 + b3 + c3 + a2(b+c) + b2(c+a) + c2(a+b)
Câu 5:
a, Tìm x,y,x  Z biết: x2 + 2y2 + z2 - 2xy – 2y + 2z +2 = 0
b, Tìm nghiệm nguyên của PT: 6x + 15y + 10z = 3
Câu 6:
Cho VABC . H là trực tâm, đường thẳng vuông góc với AB tại B, với AC tại C cắt nhau tại D.
a, CMR:

Tứ giác BDCH là hình ...
Đề 1 (43)
Câu 1:
Cho x =
2 2 2
2
b c a
bc
; y =
2 2
2 2
( )
( )
a b c
b c a
Tính giá trị P = x + y + xy
Câu 2:
Giải phương trình:
a,
1
a b x
=
1
a
+
1
b
+
1
x
(x là ẩn số)
b,
2
2
( )(1 )b c a
x a
+
2
2
( )(1 )c a b
x b
+
2
2
( )(1 )a b c
x c
= 0
(a,b,c là hằng số và đôi một khác nhau)
Câu 3:
Xác định các số a, b biết:
3
(3 1)
( 1)
x
x
=
3
( 1)
a
x
+
2
( 1)
b
x
Câu 4:
Chứng minh phương trình:
2x
2
– 4y = 10 không có nghiệm nguyên.
Câu 5:
Cho
ABC; AB = 3AC
Tính tỷ số đường cao xuất phát từ B và C
Đề 2 (44)
Câu 1:
Cho a,b,c thoả mãn:
=
=
Tính giá trị M = (1 +
b
a
)(1 +
c
b
)(1 +
a
c
)
Câu 2:
Xác định a, b để f(x) = 6x
4
– 7x
3
+ ax
2
+ 3x +2
Chia hết cho y(x) = x
2
– x + b
Câu 3:
Giải PT:
a, (x-4) (x-5) (x-6) (x-7) = 1680.
b, 4x
2
+ 4y – 4xy +5y
2
+ 1 = 0
Câu 4:
Tìm giá trị lớn nhất của phân số mà tử số là một số có 3 chữ số mà mẫu là tổng các chữ số của nó.
1
50 đề toán cơ bản lớp 8 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
50 đề toán cơ bản lớp 8 - Người đăng: phan-hien-s
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
50 đề toán cơ bản lớp 8 9 10 588