Ktl-icon-tai-lieu

500 bài tập vật lí 11

Được đăng lên bởi remembercallme
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 2632 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Bài tập phần : Tĩnh điện học

Bài 1. Hai diện tích điểm bằng nhau, đặt trong chân không, cách nhau một khoảng r 1= 2cm. Lực
4
đẩy giữa chúng là F1  1, 6.10 N.

a. Tìm độ lớn của các điện tích đó
b. Khoảng cách r2 giữa chúng là bao nhiêu để lực tác dụng là F2 = 2,5.10-4 N.
Bài 2. Cho hai điện tích điểm q 1 và q2 đặt cách nhau một khoảng r = 30cm trong không khí, lực tác
dụng giữa chúng là F0. Nếu đặt chúng trong dầu thì lực này bị yếu đi 2,25 lần. Vậy cần dịch chúng
lại một khoảng bằng bao nhiêu để lực tương tác giữa chúng vẫn bằng F ?
Bài 3. Hai điện tích điểm đặt cách nahu 1 m trong không khí thì đẩy nhau một lực F = 1,8 N. Độ
lớn điện tích tổng cộng là 3.10-5 C. Tính điện tích mỗi vật.
Bài 4. Hai quả cầu giống nhau, mang điện, đặt cách nhau một đoạn r = 20 cm, chúng hút nhau một
lực F1 = 4.10-3N. Sau đó, cho chúng tiếp xúc và lại đưa ra vị trí cũ thì thấy chúng đẩy nhau bằng một
lực F2 = 2,25.10-3 N. Hãy xác định điện tích ban đầu của mỗi quả cầu.
Bài . Hai điện tích q1 = 4.10-8 C, q2 = -4.10-8 C đặt tại hai điểm A, B cách nhau một khoảng a = 4 cm
trong không khí. Xác định lực tác dụng lên điện tích điểm q = 2.10-9 C khi:
a. q đặt tại trung điểm O của AB.
b. q đặt tại M sao cho AM = 4 cm, BM = 8 cm.
Bài 82. Ba điện tích điểm q1 = 27.10-8 C; q2 = 64.10-8 C, q3 = -10-7 C đặt tại ba đỉnh của tam giác
ABC vuông tại C.
Cho AC = 30 cm; BC = 40 cm.
Xác định lực tác dụng lên q3. Hệ thống đặt trong không khí.
Bài 83. Hai điện tích điểm +q và -q đặt tại hai điểm A và B cách nhau 2d trong không khí. Xác định
lực tác dụng lên điện tích q0 = q đặt tại điểm M trên đường trung trực của AB, cách AB một đoạn x.
áp dụng bằng số: q = 10-6 C; d = 4 cm; x = 3 cm.
Bài 84. Hai quả cầu có cùng khối lượng m = 10g, tích điện q và treo vào hai dây mảnh, dài l = 30
cm vào cùng một điểm. Một quả cầu được giữ cố định tại vị trí cân bằng, dây treo quả cầu thứ hai
lệch một góc  = 600 so với phương đứng. Xác định điện tích q. Cho g = 10m/s2.
Bài 85. Người ta treo hai quả cầu nhỏ có khối lượng bằng nhau m = 1g bằng những dây có cùng độ
dài l = 50 cm. Khi hai quả cầu tích điện bằng nhau, cùng dấu, chúng đẩy nhau và cách nhau r 1 =
6cm.
a. Tính điện tích mỗi quả cầu
b. Nhúng cả hệ thống vào rượu có hằng số điện môi  = 27. Tính khoảng cách r2 giữa 2 quả
cầu khi cân bằng. Bỏ qua lực đẩy Archimede. Lấy g = 10m/s2.
Bài 86. Hai quả cầu nhỏ giống nhau, cùng khối lượng m, bán kính r, điện tích q được treo bằng hai
dây mảnh có cùng chiều dài l vào cùng một điểm. Do lực tương tác Coulomb, mỗi d...
Bài tập phần : Tĩnh điện học
Bài 1. Hai diện tích điểm bằng nhau, đặt trong chân không, cách nhau một khoảng r
1
= 2cm. Lực
đẩy giữa chúng là
4
1
1,6.10F
N.
a. Tìm độ lớn của các điện tích đó
b. Khoảng cách r
2
giữa chúng là bao nhiêu đ lực c dụng là F
2
= 2,5.10
-4
N.
Bài 2. Cho hai điện tích điểm q
1
và q
2
đặt cách nhau một khoảng r = 30cm trong không khí, lực tác
dụng giữa chúng F
0
. Nếu đặt chúng trong dầu t lực này bị yếu đi 2,25 lần. Vậy cần dịch chúng
lại một khoảng bằng bao nhiêu để lực tương tác giữa chúng vẫn bằng F ?
Bài 3. Hai điện tích điểm đặt cách nahu 1 m trong không khí thì đẩy nhau một lực F = 1,8 N. Độ
lớn điện tích tổng cộng là 3.10
-5
C. Tính điện tích mỗi vật.
Bài 4. Hai quả cầu giống nhau, mang điện, đặt cách nhau một đoạn r = 20 cm, chúng hút nhau một
lực F
1
= 4.10
-3
N. Sau đó, cho chúng tiếp xúc và lại đưa ra vị trí cũ thì thấy chúng đẩy nhau bằng một
lực F
2
= 2,25.10
-3
N. Hãy xác định điện tích ban đầu của mỗi quả cầu.
Bài . Hai điện tích q
1
= 4.10
-8
C, q
2
= -4.10
-8
C đặt tại hai điểm A, B cách nhau một khoảng a = 4 cm
trong không khí. Xác định lực tác dụng lên điện tích điểm q = 2.10
-9
C khi:
a. q đặt tại trung điểm O của AB.
b. q đặt tại M sao cho AM = 4 cm, BM = 8 cm.
Bài 82. Ba điện tích điểm q
1
= 27.10
-8
C; q
2
= 64.10
-8
C, q
3
= -10
-7
C đặt tại ba đỉnh của tam giác
ABC vuông tại C.
Cho AC = 30 cm; BC = 40 cm.
Xác định lực tác dụng lên q
3
. Hệ thống đặt trong không khí.
Bài 83. Hai điện tích điểm +q và -q đặt tại hai điểm A và B cách nhau 2d trong không khí. Xác định
lực tác dụng lên điện tích q
0
= q đặt tại điểm M trên đường trung trực của AB, cách AB một đoạn x.
áp dụng bằng số: q = 10
-6
C; d = 4 cm; x = 3 cm.
Bài 84. Hai quả cầu cùng khối lượng m = 10g, tích điện q treo vào hai dây mảnh, dài l = 30
cm vào cùng một điểm. Một quả cầu được giữ cố định tại vị trí cân bằng, dây treo quả cầu thứ hai
lệch một góc
= 60
0
so với phương đứng. Xác định điện tích q. Cho g = 10m/s
2
.
Bài 85. Người ta treo hai quả cầu nhỏ có khối lượng bằng nhau m = 1g bằng những dây có cùng độ
dài l = 50 cm. Khi hai quả cầu tích điện bằng nhau, cùng dấu, chúng đẩy nhau cách nhau r
1
=
6cm.
a. Tính điện tích mỗi quả cầu
b. Nhúng cả hệ thống vào rượu có hằng số điện môi
= 27. Tính khoảng cách r
2
giữa 2 quả
cầu khi cân bằng. Bỏ qua lực đẩy Archimede. Lấy g = 10m/s
2
.
Bài 86. Hai quả cầu nhỏ giống nhau, cùng khối lượng m, bán nh r, điệnch q được treo bằng hai
dây mảnh cùng chiều dài lo cùng một điểm. Do lực tương tác Coulomb, mỗi dây lệch 1 góc
so với phương đứng. Nhúng hai quả cầu vào dầu hằng số điện môi
= 2 người ta thấy góc
lệch của mỗi dây vẫn
. Tính khối lượng riêng D của quả cầu, biết khối lượng riêng của dầu là
D
0
= 0,8.10
3
kg/m
3
.
Bài 87. Cho ba điện tích cùng độ lớn q đặt ở ba đỉnh của một tam giác đều cạnh a trong không khí.
Xác định lực tác dụng của hai điện tích lên điện tích thứ ba. Biết một điện tích trái dấu với hai
điện tích kia.
Bài 88. Cho ba điện tích cùng độ lớn q đặt ở ba đỉnh của một tam giác đều cạnh a trong không khí.
Xác định lực tác dụng lên điện tích q
0
= +q tại tâm O của tam giác trong các trường hợp
1
500 bài tập vật lí 11 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
500 bài tập vật lí 11 - Người đăng: remembercallme
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
500 bài tập vật lí 11 9 10 406